chov slepic

18.05.2012 11:57

 

 • nosné a masné typy

 • liší se od sebe stavbou těla a zároveň několika dalšími ukazateli

 • živá hmotnost slepic v dospělosti

  • nosný typ – 1,7 – 2,3 kg

  • masný typ – 3,5 – 4,5 kg

 • živá hmotnost kohoutů v dospělosti

  • nosný typ 2 – 2,5 kg

  • masný typ 5 – 6 kg

 • věk dosažení pohlavní dospělosti

  • nosný typ 18 – 20 týdnů

  • masný typ 23 týdnů nejdříve

 • délka snáškového cyklu

  • nosný typ 48-64 týdnů

  • masný typ 34-40 týdnů

 • počet snesených vajec

  • nosný typ 250-340 vajec (v závislosti na genotypu)

  • masný typ 150-170 vajec

 • hmotnost vajec

  • nosný typ 58-63 g

  • masný typ 63-66 g

 • spotřeba krmiva ks/den

  • nosný typ 100-125 g

  • masný typ 140-160 g

 

 • slepice nosného typu v klecových systémech, v halách na podestýlce, ve voliérách, na podestýlce kombinované s venkovním výběhem

 • u nás převažují neobohacené klecové systémy s napáječkami a odmítkami

 • směrnice rady Evropy z 99 že od roku 2012 bude chov v těchto systémech zakázán, ČR až do roku 17, od 1. 1. 03 se nesmí neobohacené klece zavádět do provozu

  • podlahová plocha na 1 nosnici musí být minimálně 550 cm2

  • šířka krmítka na 1 nosnici alespoň 10 cm

  • každá klec alespoň dvě napáječky

  • sklon podlahy ne vyšší než 14% nebo 8°

  • výška klecí na 65 % podlahové plochy musí být výška alespoň 40 cm a na zbytku nesmí klesnout pod 35 cm

 • nyní už jenom obohacené

  • podlahová plocha minimálně 750 cm2

  • minimální plocha  2000 cm2

  • výška klece na celé ploše min 45 cm2

  • napáječky minimálně 2

  • krmný prostor 12 cm na jednu nosnici

  • sklon 14% nebo 8°

  • snáškové hnízdo, hřady na nocování (bydlo) 15 cm na nosnici, něco jako pilník na obrušování zařízení na obrus drápů a popeliště se substrátem kde je možné popelení

 • řezaná sláma piliny hobliny, směsi s rašelinou do 15 cm to je podestýlka… nevyměňuje se za snáškového cyklu

 • snáškové hnízdo pro maximálně 4 nosnice

 • 20-30 cm od podestýlky hnízda

 • max 7-9 nosnic na m2

 • podestýlka na popelení

 • haly + výběhy

  • jako při chovu na podestýlce

  • pro každou nosnici 4m2 výběhu zatravněny

Výhody a nevýhody

klecové

výhoda

 

 • ekonomická

 • nejmenší náklady na 1 vejce

 • nejlépe kontrolovatelný a zdravotní stav nosnic

 • snadná aplikace léčiv

 • vizuální kontrola slepic

 • nejnižší podíl lidské práce

 • nejmenší procento znečištěných vajec

 • slepice nemají ani vnější ani vnitřní parazity

nevýhody

 

 • neumožňují volný pohyb nosnic

 • neumožňují biologické projevy nosnic

alternativní chovy

výhody

 

 • umožňují volný pohyb nosnic a další biologické projevy nosnic, hrabání, hřadování

nevýhody

 

 • nižší intenzita snášky

 • vysoké procento znečištěných vajec

 • vyšší podíl křapů

 • v časných případech trpí slepice zevními parazity či vnitřními

…Vaječný typ

 

… navazuje na předchozí přednášku

 

 • hnědovaječné a bělovaječné nosnice – dáno otázkou genotypu

 • v současné době je až 90% všech chovaných nosnic hnědovaječných

 • islámské země a Izrael chovají i bělovaječné, ale častěji se objevují krvavé skvrny a nečistoty, a proto jsou tato vejce označována jako nečistá

 

 • bělovaječné nosnice

  • živá hmotnost na začátku snášky 1200 -1300 g

  • živá hmotnost na konci snášky 1600-1700 g

  • dosažení pohlavní dospělosti – 18. týden

  • snáška 290-340 vajec

  • průměrná hmotnost vejce 59 g

  • spotřeba krmiva na ks/den – 100-115 g

  • původ v jednom plemeni leghornka bílá (lehká nosná slepice – bělovaječní hybridi)

  • bělovaječní snáškoví hybridi

   • shaver starcross

   • hisex bílý

   • lohman

 • hnědovaječné nosnice

  • živá hmotnost na začátku snášky 1400-1700 g

  • živá hmotnost na konci snášky 1900-2300 g

  • dosažení pohlavní dospělosti 19.-20. týden

  • snáška 250-300 vajec

  • průměrná hmotnost vejce 62 g

  • spotřeba krmiva na ks/den – 110-125 g

  • původ v jednom plemeni rodajlendka červená (hnědovaječní hybridi)

  • hnědovaječní snáškoví hybridi

   • hisex hnědý

   • isa brown

   • dominant hnědý (ČR)

   • moravia (ČR)

   • tetra (výběhový chov)

 

 • ideální teplota pro snášku vajec 20-22°C nad 25°C se snižuje hmotnost vajec a kvalita skořápky, při teplotě pod 10°C se omezuje snáška a při nízkých teplotách nosnice nesnášejí vůbec a omrzají jim hřebínky

 • ideální relativní vlhkost 60-75%

 • světelný režim – minimální délka 14 hodin, maximální 17 hodin, nejčastěji se svítí 16 hodin, prodlužování nad 17 hodin už není ekonomické

 • výživa – krmná směs s 15-16% N látek, v některých případech používají někteří chovatelé fázovou výživu a ta spočívá v tom, že do 41. týdne se podává směs s 18% N látek a od 41. týdne jen s 15% N látek

Masný typ

 

 • zásadně se chová v halách na podestýlce

 • cílem je získání dostatečného množství násadových vajec, kde zjišťujeme také biologickou hodnotu (soubor ukazatelů biologické, fyzikální a chemické povahy – schopnost násadového vejce dát vznik novém u jedinci)

 • se slepicemi masného typu se chovají i kohouti, důležitý je poměr pohlaví 1 kohout na 8-10 slepic (vaječná 10-15 slepic)

 • při chovu na podestýlce max. 4 kusy na m2

 • pro masný typ slepic se používá krmná směs, která by měla mít 16,5% N látek (NP(nosnice plemenné)), 1 slepice 150-170 g/ks/den

 • chov v klecích při inseminaci, pro snadnější evidenci, a chovají se po jedné, pro šlechtitelské podniky

 • kuřata se vykrmují na podestýlce – 16 ks na m2 krmná smě BR brojler

Nákup a obměna hejna

Chovatel se musí předem dobře rozmyslet, jak velké hejno slepic bude chovat. Zda vejce pro vlastní spotřebu, případně pro prodej. Současně musí vzít v úvahu množství krmiva, které bude mít k dispozici, velikost ustájovacích prostor včetně výběhu pro kuřata a slepice.
Slepice začínají snášet ve 20 týdnech. Největší užitkovost dosáhnou v prvém roce stáří. Na podzim obyčejně přepelichávají. V druhém roce je již užitkovost nižší. V žádném případě nelze ponechávat slepice do třetího roku snášky. V této době je pokles snášky tak významný, že nekryje ani náklady na krmivo.
Zásady, aby bylo hejno zdravé a využilo se plně genofondu:
- chovat slepice nejraději jeden snáškový rok,
- nikdy nedoplňovat hejno,
- vždy celé hejno zlikvidovat a provést dezinfekci,
- pokud možno nechovat společně kuřata a staré slepice.
Stáří nakupované drůbeže
Drůbež je možno nakoupit v různých věkových kategoriích. Nejvýhodnější je nákup jednodenních kuřat.
Kuřata právě vylíhnutá - jednodenní se velmi dobře přepravují. Vydrží dlouho hladovět a žíznit. (Vstřebává se žloutkový váček.)
Kuřata ve stáří 6-8 týdnů kupuje ten chovatel, kterému dělá problém teplé ustájení. Výhodou je, že kuřata mohou hned ven do výběhu a stačí jim ustájení bez tepelného zdroje. Nevýhodou při nákupu z velkochovu, kde jsou kuřata krmena kompletními směsmi, je ta skutečnost, že dochází ke stresu než si zvyknou na krmivo, které je dostupné. Proto je vhodné koupit směs, kterou byly kuřičky krmeny, alespoň na přechodnou dobu, než si navyknou. Často se tato možnost nabízí při prodeji kuřic.
Dospělé kuřice, nejčastěji ve stáří 18 týdnů, bývají k prodeji ve velkochovech při přeřazení do snáškových hal.
Slepice získané v průběhu snáškového cyklu jsou nejméně výhodné. Změna v životních podmínkách vždy způsobí stres, dojde k narušení snášky, mnohdy i k pelichání, což způsobí přerušení snášky někdy i na několik týdnů. Podobná situace je i u nosnic po snáškovém cyklu, i když bývají cenově výhodné.

Odchov kuřat

Provádí se za pomocí živé kvočny anebo pod umělým tepelným zdrojem (umělou kvočnou). Klasický způsob odchovu pod kvočnou se dnes provádí jen ojediněle, protože má mnoho nevýhod. (Kvočna není k dispozici, kdy je jí potřeba, obsedne jen omezené množství kuřat, každá kvočna není dobrou matkou, zbytečné krmení kvočny, která jako nosnice by za tuto dobu vyprodukovala kolem 60 vajec atd.).
Při použití živé kvočny musí být kvočna dobře rozsezená, pod kterou se vždy navečer postupně vkládají jednodenní kuřata. Na noc je obvykle všechny přijme a nedělá mezi kuřaty rozdílu. Pod kvočnou je možno dát 12-18 kuřat podle její velikosti. Kuřata vodí 4-7 týdnů. Kvočna s kuřaty musí být chráněna před nepohodou, popřípadě před škodnou. Musí mít samostatný vhodný kotec. V každém případě je dobré mít pro kvočnu s kuřaty travnatý výběh oddělený od ostatní drůbeže. Ve výběhu - ve stínu umístit napáječku s čerstvou pitnou vodou a krmítko.

Konzumní vejce

Je vlastně koncovka, pro kterou jsou slepice chovány. Na jejich množství a kvalitě záleží rentabilita chovu. V případě, že bude dodržen uvedený technologický návod, jistě bude i snáška odpovídat představám chovatele. Kvalita je do značné míry závislá na dobré zoohygieně. Jen zdravé slepice, dobře ustájené, krmené nezávadnými krmivy a napájené pitnou vodou, dávají předpoklad kvalitních konzumních vajec. Snášková hnízda je potřeba udržovat v čistotě a podle potřeby vyměňovat v hnízdech podestýlku.
letním období je nutné hnízda vystřikovat účinným insekticidem proti cizopasníkům, kteří nosnice zneklidňují, což působí nepříznivě na snášku, a tím často dochází k zanášení. Vejce se musí sbírat čistýma rukama do čistých, vhodných nádob. Častým sběrem se zabraňuje zašpinění vajec, popřípadě rozbití. Po sběru je třeba dát vejce do chladnější místnosti, nejlépe +5 až + 15°C. Pozor v zimě na mrznutí, dochází k němu již při teplotě -2 °C.
případě, že chovatel nemá vejce pouze pro vlastní potřebu a prodává do tržní sítě, musí respektovat Směrnici SVS ČR.
Vejce připravena pro expedici musí být skladována v oddělené místnosti při teplotě do +15 °C a relativní vlhkosti 70-80 %, dobře větrané bez přímého slunečního záření.
Obalový materiál musí být čistý, kontejnery a přepravky na vejce musí být před dalším použitím vyčištěny a dezinfikovány.

Pelichání nosnic

Dochází k výměně starého peří za narůstající peří nové. U dobrých nosnic se děje v pozdním podzimu a u celého hejna najednou, současně přestává snáška. V té době je účelné snáškový cyklus ukončit. V případě ponechávání do druhého snáškového cyklu je potřeba vypustit na několik dnů z krmné dávky bílkovinná krmiva, omezit napájení, podávat po tři dny pouze zrniny (kukuřice, ječmen), tím se vyprovokuje pelichání u celého hejna. Potom zase zařadit bílkovinná krmiva, hlavně živočišného původu, aby pelichání bylo hromadné a netrvalo dlouho.

Kvokavost

U užitkových hybridů je geneticky potlačena, že se téměř nevyskytuje. V případě ojedinělého výskytu je třeba hledat závadu v nevyvážené krmné dávce, hlavně v nízké hladině bílkovin. V takové situaci je nutné ihned kvočnu odstranit, nejlépe vyřazením z chovu a hlavně odstranit příčinu.

Požírání vajec nosnicemi

Jedná se o zlozvyk, který se často stává při nedostatku minerálních látek, když je slabá skořápka a dochází k časté křapovitosti. Odstranit tento zlozvyk bývá obtížné, jednodušší je jeho vzniku předcházet. Důležitá je plnohodnotná krmná dávka. Občas je možné místo písku podat roztlučenou omítku. Důležitý je dále dostatek dobře vystlaných hnízd umístěných v tmavém prostředí a častý sběr vajec. Při zjištění požírání vajec je nutné ihned zjistit, o kterou slepici se jedná a raději ji z chovu vyřadit. Je nebezpečí, že se rychle tento zlozvyk naučí i ostatní.

Zanášení vajec

Většinou tento zlozvyk vzniká, když je větší množství slepic na jedno hnízdo, nebo jsou hnízda bez podestýlky, popřípadě silně zahmyzená. Na drahé straně pak mají slepice velkou příležitost klidného, tichého místa, někdy i dobře vystlaného.
Lepší je také tomuto zlozvyku předcházet, než jej odnaučovat. Je nutné dodržet zásadu - najedno hnízdo 4 až maximálně 6 slepic. Hnízda umístit v klidném, mírně osvětleném místě. Vždy dobře vystlaná, suchá. Podle potřeby je nutné vyměnit podestýlku, popřípadě ošetřit proti vnějším cizopasníkům. Provádět často sběr vajec. Hnízda nežádoucí zrušit nebo vystlat nestejně velkými, ostrými kameny.

Přelétání slepic

Vyskytuje se nejvíce u lehkých plemen a často tento zlozvyk narušuje sousedské vztahy. Je nutné mít trvale v pořádku oplocení, případně použít spony proti přeletu, nebo lepicí páskou přelepit několik krajních per. Nebo řešit případ radikálněji - ustřižením několika per, a to pouze na jedné letce.