členská schůze ZO ČSCH Úpice Areál Podrač - Úpice – 9. 11. 2012 od 18.00

09.03.2013 23:45

členská schůze ZO ČSCH Úpice

Areál Podrač - Úpice – 9. 11. 2012 od 18.00


Přítomní:

- viz prezenční listina


Program: 

1. Zahájení provedl předseda - uvítání členů a hostů

- poděkování nečlenkám za pomoc při akcích.


2. Zprávu činnosti za poslední měsíce zhodnotil jednatel

  – údržba areálu, výstavy, akce mimo Úpici

- průběžně – sečení trávy

- dokončení osvětlení v kantýně, natření dveří 

- brigáda 22. 9. – umytí misek, posekání trávy

- úklid po výstavě

- instalace komínu

- nákup kamen

- běžná údržba

- akce – Den řemesel v Kohoutově, Svět květin v Trutnově, XII. oblastní výstava regionu Jestřebí hory.


3. Členské známky

- Členské příspěvky na rok 2013 – 290 Kč bez Chovatele, 650 Kč s Chovatelem, mladý chovatel - 165 Kč bez Chovatele, 550 Kč s Chovatelem. Pokud si někdo zaplatil časopis chovatel samostatně bude doplácet pouze 60 Kč.


4. Evidenční listy

- Na místě byly rozdány evidenční listy, nepřítomným budou dodány –odevzdání do 20. 11.


5. Výměna členských průkazek

- Na základě rozhodnutí Valné hromady ČSCH dne 2. 11. 2012 v Praze budou vyměněny členské průkazky do dubna 2013.


6. Výstavy v roce 2013

- jarní výstava – 9. – 10. 3. 2013

- XIII. oblastní výstava regionu Jestřebí hory – 14. – 15. 9. 2013


Usnesení:

Členská schůze ZO ČSCH Úpice schvaluje termíny výstav na rok 2013.

Hlasování: PRO – 16, ZDRŽEL SE – 0, PROTI – 0.


7. Kontrola na Živnostenském úřadě

- Předseda M. Hertl absolvoval kontrolu na Živnostenském úřadě v Trutnově.


Usnesení:

Členská schůze ZO ČSCH Úpice schvaluje zrušení živnostenského listu.

Hlasování: PRO – 16, ZDRŽEL SE – 0, PROTI – 0.

 

8. Příprava voleb v ZO – únor 2013

- M. Hertl sdělil informace o konání Valné hromady ČSCH dne 2. 11. 2012 v Praze. Na základě rozhodnutí VH musí ZO a OO zvolit nové vedení do 31. března v roce 2013.


9. Přijetí nového člena

M. Hertl oznámil zájem o členství v ZO ČSCH Úpice – Petr Kotýnek.


Usnesení:

Členská schůze ZO ČSCH Úpice přijímá za člena chovatele drůbeže Petra Kotýnka.

Hlasování: PRO – 16, ZDRŽEL SE – 0, PROTI – 0.


10. Různé

Proběhla diskuze k aktuálnímu dění v chovatelství. 

Hodnotila se krajská výstava Josefově.

Uzávěrka grantů na činnost ve Městě Úpice je 15. 11. 2012.

Pohoštění připravil J. Moravec.


Zapsal Jan Balcar

9. 11. 2012