Hodnocení exteriéru plemenné drůbeže

18.05.2012 12:33

 

Před zařazením do kontrolovaných chovů musí všechna zvířata projít ohodnocením exteriéru. Toto hodnocení se provádí buď přímo v chovech, nebo na různých chovatelských akcích (výstavách, svodech, aukčních trzích aj.), které jsou k tomuto účelu Plemennou knihou drůbeže vždy předem určeny. Výsledek hodnocení musí potvrdit některá z osob, která má k tomuto platné oprávnění.

Základem pro hodnocení drůbeže jsou standardy jednotlivých plemen uveřejněné ve Vzorníku plemen drůbeže, popřípadě jejich změny a doplňky uvedené v Periodiku pro posuzovatele drůbeže ČSCH.

Hodnocení se provádí systémem známkování. Známkuje se šest pozic, ve kterých jsou sdruženy jednotlivé prvky standardů.

Při hodnocení se vychází jednak z míry přiblížení kvality daného znaku (souboru znaků) požadavkům standardu, jednak ze současného známého průměru kvality tohoto znaku v rámci celého plemene. Pro udělení výsledných známek je rozhodující množství a závažnost zjištěných odchylek od standardu (malých, velkých nebo hrubých - výlukových vad) na straně jedné a předností (žádoucích odchylek od průměru kvality daného znaku v populaci) na straně druhé. V jednotlivých pozicích lze zjištěné malé vady na straně jedné přiměřeně kompenzovat zjištěnými přednostmi na straně druhé. Velké a zejména hrubé vady jsou přednostmi nekompenzovatelné. Nejvyšší možná známka v každé pozici je 5, nejnižší je 0.

Udělené známky jsou podkladem pro zařazení zvířat do sedmi tříd dle těchto zásad:

1. Třída SE (super elita)
průměr známek nejméně 4,5, nejnižší známka v kterékoliv pozici 4
2. Třída EL (elita)
průměr známek nejméně 4,0, nejnižší známka v kterékoliv pozici 3
3. Třída VD (velmi dobrá)
průměr známek nejméně 3,5, nejnižší známka v kterékoliv pozici 3
4. Třída DB (dobrá)
průměr známek nejméně 2,5, nejnižší známka v kterékoliv pozici 2
5. Třída US (uspokojivá)
průměr známek menší než 2,5, nejnižší známka v kterékoliv pozici 1
6. Třída N (neoceněno)
známka 0 v kterékoliv pozici udělená při zjištění hrubé vady přechodného charakteru
7. Třída V (vyřazeno)
známka 0 v kterékoliv pozici udělená při zjištění hrubé vady trvalého charakteru

 


Mladá zvířata s dosud nedokončeným vývojem exteriérových a pohlavních znaků se hodnotí predikátem. Tato zvířata se zařazují do tříd na základě kvalifikovaného odhadu budoucí kvality, která není v hodnocení vyjádřena známkami, ale slovním popisem. Tento způsob hodnocení však lze využít pouze u těch zvířat, z jejichž stáří a stupně vývoje lze usuzovat na jejich plnohodnotné zařazení do plemenitby v příští chovatelské sezóně. Při hodnocení predikátem lze zvířata zařadit nejvýše do třídy VD.

V případě potřeby je možno výsledky hodnocení zvířat (známkové i predikát) ještě více diferencovat převedením do bodové stupnice kvality dle přiložené tabulky.

Výsledky posouzení se zapisují do formulářů uznávacích protokolů nebo do oceňovacích lístků.

Ivan PAVEL - předseda sboru posuzovatelů drůbeže ČSCH

 

Převod známkového hodnocení drůbeže na bodové

Tabulka pro přidělování bodů posouzené drůbeže

TŘÍDA SOUČET ZNÁMEK BODŮ
V - 0
N - 0
US - 91,0
DB - 92,0
VD 21 93,0
VD 22 93,5
VD 23 94,0
EL 24 95,0
EL 25 95,5
EL 26 96,0
EL 27 96,5
EL 28 97,0
SE 27 98,0
SE 28 98,5
SE 29 99,0
SE 30 99,5


Zjištěné součty známek slouží posuzovateli pouze jako pomůcka k přidělení bodů. Na oceňovací lístky jednotlivých zvířat ani na oceňovací lístky kolekcí se nikdy neuvádějí.

Ivan PAVEL - předseda sboru posuzovatelů drůbeže ČSCH