hodnocení zvířat z regeneračního křížení a novošlechtění

02.07.2012 22:21

 

Změna hodnocení zvířat z regeneračního křížení a novošlechtění

Platná od 1.3.2011

Vzorník plemen králíků

Str. 30 dole a 31. nahoře

....................................... , napíše se do rubriky „Klasifikace“ 0 (nula).

Pokud jde o zvířata z

 

regeneračního křížení a novošlechtění, tetovaná podle směrnic pro NŠ a RK a registračního řádu, platí pro posuzování: a) zvířat z regeneračního křížení - RK, tj. takového, které má za cíl regenerovat plemena nebo ba-

revné rázy uvedené ve standardech tohoto vzorníku, jež jsou tetována v pravém uchu pořadovým

číslem daného RK v kalendářním roce a písmenem

 

K : Zvířata se posuzují bodovým systémem

podle standardu příslušného plemene resp. barevného rázu, a to včetně nepřípustných vad. Mo-

hou být vystavována jako

 

jednotlivci, rovněž i v kolekcích. b)zvířat z novošlechtění - NŠ ,tj. takového, které má za cíl vyšlechtit plemena nebo barevné rázy do-

sud ve standardech tohoto vzorníku neuvedené, jež jsou tetována v pravém uchu pořadovým čís-

lem daného NŠ v kalendářním roce a písmenem

 

S : Zvířata se posuzují výhradně predikátem. Při

jejich posuzování postupuje posuzovatel obdobně jako při posuzování mláďat. Jednotlivé slovní

výroky nebo-li predikáty jsou:

- novinka výborná (Nv)

- novinka velmi dobrá (Nvd)

- novinka dobrá (Ndb)

- novinka dostatečná (Nds)

- novinka neklasifikována, chovu schopná (N0, tj. N-nula)

- novinka chovu neschopná, tj. nedostatečná = VÝLUKA

Zvířata z novošlechtění mohou být vystavována

 

pouze jako jednotlivci. Na výstavách, kde posuzuje

více posuzovatelů se doporučuje provádět hodnocení zvířat z novošlechtění dvojicí posuzovatelů.

Stejně jako v bodě b) musí posuzovatel posuzovat v případě, kdy je vystaven králík z dovozu, avšak takového plemene, které není dosud v našich standardech uvedeno.

Oceňovací lístek formátu A6 ……….