Jak to začalo almanach od roku 1950 - 2010 založení ZO ČSCH ŽIREČ

16.04.2012 07:47

 

 

zde stahni v pdf   ( celé i s obrázky )

 

Vzpomínky na dobu, kdy byla založena ZO ČSCH Žireč, jsou velmi omezené, protože ze zakládajících členů již žádný nežije a písemné materiály sežádné nedochovaly. Již před 20 lety, kdy žirecká organizace oslavovala 40. let od svého založení, jsem byl společně s př. Hertlem pověřen uspořádat dopísemné formy vzpomínky již tehdy posledního žijícího zakládajícího člena, přítele Jaroslava HERTLA ze Stanovic. Bohužel náhlá smrt př. Hertla tyto naše plány překazila. K vydání pamětí z tohoto důvodu v roce 1990 proto nedošlo. V roce2010, kdy se připravujeme na oslavu již 60.letého trvání organizace, jsem byl výborem ZO pověřen zpracováním a vydáním Almanachu k tomuto významnému výročí v historii naší ZO ČSCH Žireč. Byla načrtnuta kostra almanachu a vytypovány jednotlivé činnosti, které by bylo vhodné do almanachu zahrnout. Byly zahájeny práce na jednotlivých oblastech naší činnosti . Bylo nutné prostudovat řadu materiálů – především zápisů, katalogů a dalších písemností, aby mohla být vydána tato brožurka. Nebude jistě postihovat vše, co se v organizaci událo, protože něco se určitě opomnělo, k něčemu nebyly žádné doklady a do roku 1967 se nám nezachovalo téměř nic. Jak jsem se již zmínil, v roce 1990 jsme s přítelem Hertlem dávali dohromady především začátky – založení naší organizace. Po úporném hledání našel a zapůjčil nám syn přítele Jaroslava Hertla Miloslav Hertl poznámky ,které byly již připraveny pro almanach v roce 1990. Z nich bylo možné vyčíst toto:

V lednu 1950 přišla na svět naše ZO chovatelů drobného zvířetva se sídlem v Žirči.

14. ledna 1950 se sešla v hostinci u Dostálů v Žirči ( dnes celý objekt patří naší ZO a máme zde svoji klubovnu – je to čp. 8) ustavující schůze , kde se sešli tito chovatelé – zájemci o práci v ZO ŽIREČ: OTRADOVSKÝ František st., JIŘIČKA František, PĚNÍK Josef, MUSIL Al., MRKVA, CHARVÁT,BIEBRLE, HRNČÍŘ, HERTL Jaroslav. Schůzi zahájil přítel Otradovský, který přednesl krátký proslov o účelu schůzky a zároveň dal návrh na zvoleni výboru. První výbor naší ZO byl zvolen

v tomto složení :

Předseda - PĚNÍK Josef

Místopředseda - HERTL Jaroslav

Jednatel - HRNČÍŘ

Registrátor - OTRADOVSKÝ František

Pokladník - MRKVA A.

Tetovatel - HERTL Jaroslav

 

V další členské schůzi se přihlásili do organizace další zájemci a sice

Lojman, Buráň, Bažant, Mencl, Machek Jan. Tím se splnilo přání předsedy Dvora Králové n/L. př. Hofra – 3 organizace na okrese a tím i možnost ustavení okresního výboru.

 

Do konce roku 1951 měla organizace již přes 30 členů ze Žirče a blízkého

okolí – Hvězdy, Zaloňova, Vlčkovic, Kuksu, Žirecké Podstráně, Kašova. Zato

nám přibyly starosti kde schůzovat. Hostinec u Dostálů se zavíral, schůzovalo se

v hostinci U Tří kaprů – Eliášů za špatných podmínek při normální návštěvě, pro

nemožné prostředí jsme potom schůzovali na Národním výboru a též na Státním

statku. Přítel Pěník rezignoval na funkci předsedy, zvolen byl př. Háša,

přestoupivší do organizace ze Dvora Králové n/L. V té době jsme již také měli

tetovací kleště, které jsme koupili z chovatelské organizace v Třebechovicích.

Protože jsme neměli finanční prostředky, museli se členové na nákup kleští

složit po 10,- Kč. Kleště z Třebechovic dovezli přátelé Otradovský a Pěník. Do

Státního statku se přistěhoval nový člen př. Herzlík Josef, jako líhňař, který také

byl asi 2 období předsedou ZO. Schůzovali jsme v té době na nádraží ve Dvoře

Králové n/L. Po příteli Herzlíkovi byl opět zvolen předsedou organizace přítel

Pěník. Členem se stal Josef Štokaluk. Další schůze jsme uskutečňovali

v hostinci u Teichů ve Dvoře Králové n/L. ( pod nádražím). Do organizace se

přihlásili Tasler Otto st. a ml. Zakoupili jsme 2 dolíhně z likvidované líhně

kachen a později i předlíheň, ve kterých jsme později líhli kuřata pro potřeby

našich členů. Líhňařem v té době byl př. Hertl. Získali jsem také pro ZO

pozemek pod domkem přítele Mirwalda.

Tolik z poznámek př. Hertla. Je zde v kostce shrnuto období od založení

v roce 1950 až do roku 1966.

Z poznámek, které byli u př. Hertla nalezeny, stojí za zmínku výroční

zprávy z výr. členských schůzí v roce 1967 a 1968, které přednesl na těchto

schůzích zřejmě jejich autor př. Hertl.

VČS za rok 1966 se usktečnila 11.2.1967. Ve zprávě se píše : Přes počáteční

potíže, které se nám vyskytly při opětovném převedení schůzové činnosti zpět

do Žirče, bylo dosaženo dobrých výsledků . Členská základna se v roce 1966

rozrostla na 46 členů. Členové plnili svoje členské povinnosti se zájmem a proto

jsme dosáhli dobrých výsledků v dodávkách produktů.V roce 1966 bylo

registrováno 217 králíků od 16 členů. Byla uspořádana přednáška o nemocech

králíků , drůbeže a holubů. K řešení finanční situace organizace byly

uspořádány 2 taneční zábavy. Bylo vylíhnuto 1.123 kuřat těchto plemen drůbeže

chovaných našimi členy : Hempšíry, Barnaveldky, Plymutky černé-žíhané-žluté

a bílé, Amroksky, Vlašky černé a koroptví, zakrslé Rodajlendky a Sebritky

zlaté. Velký problém byl s kroužkováním drůbeže, protože kroužků bylo velmi

málo, takže mohlo být okroužkováno pouze 120 ks drůbeže. Obeslali jsme

výstavy v Jezbinách, Litomyšli, Pilníkově a ve Dvoře Králové n/L.V roce 1966

přátelé Hertl a Bek přesvědčili př. France, aby vstoupil do řad členů chovatelské

organizace a aby se ujal přípravy první výstavy, kterou organizace plánovala

uspořádat v roce 1967 při pouti v Kuksu. Tím začala tradice výstav, která

vstoupila do podvědomí chovatelské věřejnosti nejen v Československu, ale i

zahranicemi naší vlasti.

Výroční členská schůze v roce 1968 se konala 2.3.1968. Počet členů se

zvýšil na 53, což je nárůst oproti minulému roku o 7 členů. V roce 1967 byla

pořádána I. výstava v Kuksu. Byly uspořádány 3 přednášky odboru králíků, 2

přednášky odboru drůbeže a 1 přednáška odboru holubů. Byl uspořádán zájezd

na výstavu do Brna, kterého se zúčastnilo 44 členů. Instruktorem za OV ČSCH i

v roce 1967 byl Vlastmil Joneš ze Dvora Králové n/L. V roce 1968 byl př.

Francem získán do organizace př. Vlastislav Jakubec, který se ihned zapojil do

přípravy III. výstavy v Kuksu a v následujících letech byly využity jeho

organizační schopnosti při pořádání nejen výstav, ale i všech dalších akcí, které

organizace uskutečňovala.

Hodnocení př. Hertla na VČS v roce 1969 za rok 1968 bylo rovněž

kladné. Byla uspořádána II. výstava v Kuksu.Bylo provedeno stolní hodnocení

králíků v počtu 120. Přednášky byly uspořádány pouze 2. Uspořádali jsme

zájezd na výstavu do Prahy a tento zájezd byl ukončen kulturním programem

v Hudebním divadle v Karlíně. Zájezdu se zúčastnilo 48 členů a rodinných

příslušníků. Byly zhotoveny první voliery pro drůbež.

Tolik z poznámek předsedy organizace př.Jaroslava Hertla. Tak vypadala

činnost organizace v letech, kdy se organizace v těžkých podmínkách utvářela,

kdy začaly první výstavy a kdy již nastával rozkvět organizace, která se

postupně stala největší organizací na okres Trutnov.

Teprve po napsání těchto řádků a společných vzpomínek s přítelem

Hertlem jsem se v roce 2000 sešel s mým spolužákem Jaroslavem

CHARVÁTEM, bývalým žirečákem , žijícím ve Dvoře Králové n/L. Dotazoval

jsem se ho zda po otci, o kterém jsem se domníval, že byl zakládajícím členem

naší ZO, nemá nějaký písemný materiál. On mě však překvapil, že ne otec byl

zakládajícím členem, ale on sám . Stal se tak v roce 1950 nejmladším

zakládajícím členem naší ZO. Po odstěhování do Dvora Králové n/L. a

nemocech svoji chovatelskou zálibu ukončil. V roce 2001 Jarka Charvát

zemřel.

Z dostupných pramenů uvádíme vedoucí činitele naší organizace

Předsedové :

1965 – 1969 HERTL Jaroslav

1969 - 1975 DRAHORÁD Josef

1975 - 2004 JANOUŠEK Karel

2004 – dodnes BAIER Jiří ( 20.3.2004 )

Jednatelé :

1965 - 1970 BEK Bohuslav

1970 - 1983 BISTŘICKÝ Bohumil

1983 - 1990 FRANC Zdeněk

1990 - 1994 HORÁK Josef

1994 - dodnes FRANC Zdeněk (7.6.1994)

Pokladník – ekonom :

1965 – 1973 TASLER Otto st.

1973 - 1996 JAKUBEC Vlastislav st.

1996 - dodnes BAIEROVÁ Miroslava

Registrátor :

1965 – 1967 BEK Bohuslav

1967 - 1981 FRANC Zdeněk

1981 - 1989 JAKUBEC Vlastislav st.

1989 - 1992 Ing. MALÍŘOVÁ Alena

1992 - 1998 JAKUBEC Vlastislav ml.

1998 - dodnes HAK Robert (16.10.1998)

Tetovatel :

1965 - 1983 JIŘIČKA František

1983 - 1999 ŠTOKALUK Josef

2000 – dodnes NĚMEC Hynek, STRUNA Tomáš

 

 

 

V Ý S T A V Y

 

Samostatnou kapitolou v životě organizace od roku 1967 jsou dodnes

výstavy organizované naší ZO.Jejich největší rozmach nastal po roce 1970, kdy

po prvních třech výstavách v Kuksu jsme se rozhodli výstavy pořádat v Žirči.Od

roku 1970 každoročně přibývaly nové exposice a počet návštěvníků. Jejich

rekordní návštěva byla v roce 1988 při XXII. výstavě ŽIREČ 88, kde dosáhla

během dvou dnů trvání výstavy 37.000 návštěvníků. Přehled výstav, kterých

bylo do dnešního dne celkem 45 , tvoří přílohu této kapitoly.

O náročnosti pořádání výstav, které byly organizovány amatéry, svědčí

množství osob zapojených do příprav a uskutečnění výstav. Jen ve službách

v sobotu a v neděli bylo zapojeno na 250-300 osob.

O organizačních přípravách a zabezpečení celé výstavy by bylo možné

popsat mnoho listů. Nechme však hovořit zápisy jednotlivých návštěvníků

z Kroniky výstav.

Hned na první výstavě v Žirči v roce 1970 bylo mimo mnoha stovek

dalších zápisů zaznamenáno :

Blahopřeji vedení výstavy k velice pěknému uspořádání. Výstava je

dobrou propagací drobnochovatelství. 23.5.70 Hrubeš,Chrudim

Výstava v y n i k a j í c í ! Za MO Hostinné Hetfleiš Z.

Výstava příkladná, velmi pěkně uspořádána, v hezkém prostředí ! Děkují

všem funkcionářům i členům MO ŽIREČ za instalaci výstavy.

Prof. Faltus – předseda OV ČSCH Trutnov

Na výstavu jsem se velmi těšil a byl jsem mile překvapen jak celkovou

úpravou tak i obsahem. Odcházím spokojen a přejí za MO Horní Počernice

mnoho úspěchů v další činnosti. Romančík

Úroveň výstavy velmi dobrá. Krásné prostředí ! Velmi dobrá

organizace.Leckteré krajské výstavy – na př. v loňském roce v Olomouci, není

možné úroveň vůbec s Vaší přirovnávat. Pokračujte takto nadále-k tomu přejí

mnoho úspěchů ve Vaši obětavé, čestné a poctivé práci. Haken V.-Dv.Král.

Výstava je velmi krásně uspořádána, vhodné prostředí, pořadatelům patří

dík. Laulovi – Dv.Král.

24.5.1970 – Účastnící autobusového zájezdu MO Březina okr. Svitavy –

37 členů, včetně manželek. Blahopřejeme pořadatelům a všem, kteří se

zasloužili o tak pěknou výstavu jako ja tato. Chovná zvířata, prostředí i ochota

pořadatelů vše na výbornou. za rok na viděnou. Za MO Březina – jednatel.

Blahopřeji pořadatelům – výstava mě po všech stránkách mile překvapila.

J.Mach –pod. řed. Strojtex

Nejsem chovatel, přišel jsem jen v rámci nedělní rekreace. Tím více jsem

však byl překvapen. Blahopřeji ! Ant.Kobližek-ekon.nám. Strojtex

1971.

Pražské organizace – chovatelé ušlechtilých koček. Hodnotíme výstavu za

velmi zdařilou – s láskou ke kočičkám jsme přišli a zamilovali se do pejsků,

králičků, kaktusů a pěkné drůbeže. A ptáčkové nás okouzlily. Vlasta Doležalová

Blahopřeji, výstava je jedinečná, vše velice krásné. Anna Haková,D.K.

Blahopřeji ke vzorně uspořádané výstavě, krásné prostředí, výborná organizace

výstvy. Vzor pro ostatní výstavy. Hrubeš,Chrudim

1972.

Jako řidič autobusu jsem sjel moc výstav a odvezl na ně hodně lidí, ale to

co bylo věnováno zde nikde nebylo viděno. Věřím, že toto nebude poslední vaše

slovo. Za spolek chovatelů Radovesnice II,okr.Kolín

Jednatel ZO č. 2 Dvůr Králové n/L. – hodnotím opravdu vzornou

organizaci, umístění a celkové řešení náplně výstavy. Škoda, že neslouží počasí.

Přátelé mnoho dalších úspěchů a pokračujte tak dál. Taslar V.

Za ZO koček Praha : nalezli jsme krásu, lásku a obdivovali všechny

pracvníky. Doležalová

Čest a uznání patří těm, kdo umí připravit takovouto akci. Výstava

naplňuje heslo „ Pro radost, krásu, užitek „. Největším přínosem je ale to, že se

při ní setkávají lidé, uzavírají přátelství a nachází se vzájemné porozumění.

Děkujeme za pěkný zážitek a vykonanou práci.

21.5.1972 Kubart-předseda ÚV ČSCH Bohuněk-tajemník ÚV ČSCH

1973.

Výstava se mi velmi líbila – vystavované drobné zvířectvo i kaktusy byly

jedinečné – obdivují a je nutno ocenit práci, která musela býti vynaložena

k uspořádání výstavy. předseda OV ČTO

Mám za to, že je to největší a nejlepší výstava vůbec u nás.

Udatný Jaroslav, Nová Paka 226

Nádherná výstava. Tak se několikrát čte na minulých stránkách. Ale za

tou nádherou musíte také vidět tisíce hodin práce příprav zdejších členů, další

stovky hodin známých chovatelů a pěstitelů, kteří své umění vystavují. To co

vidíte na malém prostoru v Žirči neuvidíte ani v Praze, nebo Brnu a závidí a

obdivuje i cizina.

Mnoho úspěchů přejí rexaři ČSSR. Hrubeš, Krajíček, Jílek, Hrabal

Výstava měla vysokou úroveň a splnila celospolečenské

poslání.Děkujeme organizátorům a všem , kteří se jakýmkoliv způsobem na

přípravě výstavy podíleli a přejeme jim hodně úspěchů při organizování dalších

výstav. Předseda ONV Trutnov

25.8.1973. Vážení přátelé, za sbor posuzovatelů králíků Vám

blahopřejeme k uspořádání 4. národní výstavy mláďat. Podmínky, které jsme

měli při posuzování, byly jedinečné. Kéž by podobné podmínky byly i při

národních výstavách v Brně. Přejeme Vám hodně chovatelských i organizačních

úspěchů pro rozkvět našeho českého chovatelství králíků.

Ing. Fingerland, Fr.Mařík, J.Kotala, Tolar

Jako vedoucí zájezdu ZO Liberec 3 mohu radostně potvrdit, že to byla

výstava „ non plus ultra „. Gratulují pořadatelům. Jos. Procházka

Vážení organizátoři, především srdečné díky za uspořádání výstavy a

zejména přání, aby Vám ještě dlouho vydržel elán pro další výstavy. Vaše práce

je příkladná. Díky všem , kdo se jakýmkoliv způsobem na úspěchu výstavy

podíleli – od organizátorů až po posledního manuelního pracovníka.

Do další práce hodně úspěchů. Boháček-taj.ÚV ČSCHDZ

Ing.A.Petržilka – taj. OK ÚV hol.

1974.

Základní organizace ČSCHDZ Hlavečník okr. Pardubice se zůčastnila

Vaši velice pěkné výstavy se kterou jsme spokojeni. Navštěvujeme Vás každým

druhým rokem. Při dnešní bylo zakoupeno 15 ks zvířat. Kosina Josef.

Účastníci zájazdu z MO-SZD Jablonové, okr. Bratislava –vid. vyslovují

pochvalu usporiadajúcej organizacii v Žirči za tak velkolepú výstavu, kterou

sme videli. Palto

1976.

Za zájezd chovatelů z Tábora ceníme velkou iniciativu místních chovatelů

při jejich pěkné a poučné výstavě. Ant.Čížek,kult.ref.ZO ČSCHDZ

Na výstavě jsem poprvé, ale organizací, rozsahem a náplní překonala

všechna očekávání, Opravdu upřimně pořadatelům gratulují.

Svoboda, redakce Svobodné slovo

Mnoho úspěchů v chovatelské činnosti vašeho chovatelského spolku přeje

Hygie Dvůr Králové n/L. S výstavou jsme velice spokojeni. Ředitelství družstva

28.5.76. Vážený priatelia. Navštívili sme Vašu výstavu po prvý raz. Sme

dojati Vašou organizátorskou prácou, že ste vedeli pripraviť tak mohutnú

výstavu drobného zvieratstva, exotov, kvetin a kaktusov. Veĺmi sa nám to páčilo

a ste nám príkladom pre našu organizaciu.

Veríme, že naše družebné styky ktoré boli nadvazané pred nedávnom

uplatníme aj v praxi. Ešte raz Vám veľmi ďakujeme že sme Vás mohli navštíviť

a zhodnotiť Vašu dlhoročnú prácu. Chovu zdar ! za OV SZD Senica – Hasík

za MO Senica – Míča za MO Kunov,okr.Senica Hapel

Poznatky z výstavy ? Nejdříve navštivte mezinárodní výstavy v Lipsku,

Drážďanech, Budapešti a teprve potom Žireč, abyste vychutnali krásu, kterou

dovedou vytvořit naši „ čeští „ lidé. Pak se hluboce pokloňte a poděkujte všem

bezejmenným , kteří nehovoří, ale tvoří. Za Rex –klub Praha – Hrubeš

Žireč mě zaujala již před dvěma lety, kdy jsem ji v přípravných dnech

navštívila poprvé. Už tehdy mě zaujala výraznou typickou tváří, která nemá

obdoby v žádné jiné chovatelské výstavě v republice. Výstavou žije celá obec,

celá Žireč se stává výstavištěm od staré sýpky, zámecká park až po všechny sály

v obci. Je poutavá i pro nechovatele, protože mu připomíná jiráskovské trhy, je

výrazně česká. Obdivují nadšení pořadatelů výstavy, kteří s koncepcí rok od

roku rozšiřují citlivě tuto výstavu, která pro všechny klady získala oblibu

chovatelů v celé republice. Ing. Eva Hrubešová- tajemníce ÚOK chov.exotů

Výstava má v sobě to nové, po čemž my chovatelé toužíme a plní rovněž i

usnesení II. sjezdu ČSCHDZ. Blahopřeji všem, kteří se na tomto krásném

podílejí. Jsem přesvědčen, že s tímto souhlasí všichni , kteří výstavu navštívili.

Kubeš Jar.- v zast. tajemníka ÚV ČSCHDZ

Často jsme projížděli kolem obce Žireč. Nikdy jsme si neuměli představit,

jak krásný areál se v hloubi obce skrývá. Obdivujeme rovněž schopnost místních

organizátorů. Tak rozsáhlá akce by „ dala zabrat „ i ve velkých městech.

Žirečtí občané, děkujeme vám a blahopřejeme. KDDM Hradec Králové

Výstava na nás zapůsobila výborným dojmem, ve volierách jsme se

setkali s kvalitním chovným materiálem, organizace je výborná, o občerstvení a

zábavu je bohatě postaráno. Kladem – dalším mimo jiné je i to, že se zde

pamatuje i na zábavu našich malých dětí – možná budoucích chovatelů.

za organizaci Velký Šenov,okr.Děčín

Tuto výstavu lidské ruce stvořili, chraňte ji před těmi, kteří by ji hanili.

Petřík Vladimír, Všetaty

ZO ČSCHDZ Rajhradice děkuje pořadatelům za krásné uspořádání

výstavy. Jsme tady již druhým rokem a již se těšíme na další výstavu.

Děkují za vzornou propagaci ČSCHDZ. Škoda Josef,člen PÚV Praha

Družobný okres – mesto Senica s Trutnovem navštívil dňa 28.5.1977

výstavu drobných hospodárských zvierat. Byli sme veľmi prekvapeni srdečným

prijatím. Členové Rady MsNV Senica si s veľkým zaujmom prezreli všetky

expozicie výstavy a obdivovali všetku krásu exponátov, ale i námahu která bola

dobrovolne vynaložena pri organizacii a realizacii výstavy.

Členov Rady MsNV Senica prejí chovatelom v Žirči veľa úspechov

v chovech a ďakujú za pekné prijatie a krásný zážitek. 28.5.1977

Deset let jezdím obdivovat živou krásu rostlin a zvířat do Žirče, kterou

v letošním roce vhodně doplňuje kamenná krása žáků sochařské školy z Hořic.

Každý rok mají žirečtí překvapení pro návštěvníky – letos dostihy chrtů, požitek

z vystoupení hudebního a tančního souboru mládeže z NDR. Obdivují vytrvalost

pořadatelů a jejich organizační schopnosti, spolupráci chovatelů, pěstitelů i celé

obce Žireč. Vydržte ! Pokračujte ! Blahopřeji !

Hrubeš, Chrudim i za REX KLUB.28.5.77

O tom jak byla ceněna naše administrativní příprava prodeje zvířat, jen

jeden z mnoha dopisů a žádostí, které jsme během minulých let obdrželi :

Vážení přátelé, Vaše podkrkonošská výstava, kterou každoročně navštěvujeme

je pro nás příkladem velké píle, organizačních schopností a zanícení všech

členů. Se žádostí se na Vás obracíme pro pomoc v administrativních věcech,

které považujeme u Vás za dokonalé. Proto Vás zdvořile žádáme, zda byste

v hrubé kostce napsali a jednotlivé tiskopisy poslali našemu spolku, abychom

mohli alespoň trochu napodobit Vaši tak dobrou organizaci v administrativě.

Týká se to hlavně celé agendy kolem prodeje zvířectva.

Za kladné a včasné vyřízení děkuji. Josef Mráček , ZO Velký Osek

Velký Osek 23.6.1974

 

 

PŘEHLED O VÝSTAVÁCH OD ROKU 1967 DO ROKU 2010 .

Poř. Datum Místo Ředitel-předseda Jednatel Ekonom Poč. číslo Zástupce náv.

I. 10-11.6 KUKS HERTL Jaroslav BEK Bohuslav TASLER Otto 700

1967 parkoviště pod zámkem DRAHORÁD Josef

II. 22.-23.6 KUKS PĚNÍK Josef FRANC Zdeněk TASLER Otto 1.100

1968 parkoviště pod zámkem DRAHORÁD Josef

III. 14.-15.6. KUKS DRAHORÁD Josef FRANC Zdeněk JAKUBEC Vl. 1.400

1969 prostory u školy HERTL Jaroslav

IV. 23.-24.5. ŽIREČ DRAHORÁD Josef FRANC Zdeněk JAKUBEC Vl. 4.500

1970 výstaviště HERTL Jaroslav

V. 22.-23.5 ŽIREČ DRAHORÁD Josef FRANC Zdeněk JAKUBEC Vl. 9.000

1971 výstaviště HERTL Jaroslav

VI. 20.-21.5 ŽIREČ DRAHORÁD Josef FRANC Zdeněk JAKUBEC Vl. 14.500

1972 výstaviště HERTL Jaroslav

VII. ŽIREČ JAKUBEC Vlastislav FRANC Zdeněk JAKUBCOVÁ V 14.000

1973 výstaviště DRAHORÁD Josef Ing.FOGL Jaroslav

4.specíální výstava mláďat králíků ČSR

25.-26.8. ŽIREČ JAKUBEC Vlastislav FRANC Zdeněk JAKUBCOVÁ V 6.000

1973 výstaviště-park DRAHORÁD Josef Ing.FOGL Jaroslav

VIII. 25.-26.5. ŽIREČ JAKUBEC Vlastislav FRANC Zdeněk JAKUBCOVÁ V 19.000

1974 výstaviště DRAHORÁD Josef Ing.FOGL Jaroslav

IX. 1975 VÝSTAVA SE Z VETERINÁRNÍCH DUVODU NEKONALA

X. ŽIREČ JAKUBEC Vlastislav FRANC Zdeněk JAKUBCOVÁ V 29.000

1976 výstaviště VACEK Jaroslav Ing.FOGL Jaroslav

Výstava exotů a ušlechtilých koček– EXO ŽIREČ 76

25.-26.9 ŽIREČ HARTL Bohuslav FRANC Zdeněk JAKUBEC Vl. 1.800

1976 Hostinec Jednota HNYKOVÁ Milena

XI. 28.-29.5. ŽIREČ JAKUBEC Vlastislav FRANC Zdeněk TASLER O.st. 25.000

1977 výstaviště VACEK Jaroslav ing.FOGL Jaroslav

Výstava exotů a ušlechtilých koček – EXO ŽIREČ 77 1.100

XII. 27.-28.5 ŽIREČ JAKUBEC Vlastislav FRANC Zdeněk ČERNÁ Marta 32.000

1978 výstaviště JANOUŠEK Karel JAKUBCOVÁ V.

Výstava exotů a ušlechtilých koček – EXO ŽIREČ 78 1.300

XIII. 26.-27.5. ŽIREČ JAKUBEC Vlastislav FRANC Zdeněk ČERNÁ Marta 28.000

1979 výstaviště JANOUŠEK Karel JAKUBCOVÁ V.

XIV. 31.5.-1.6. ŽIREČ JAKUBEC Vlastislav FRANC Zdeněk ČERNA Marta 33.000

1980 výstaviště JANOUŠEK Karel JAKUBCOVÁ V.

I.výstava vodní drůbeže

27.-28.9. ŽIREČ JAKUBEC Vlastislav FRANC Zdeněk BAIEROVÁ M. 1.100

1980 výstaviště pod parkem JANOUŠEK Karel

XV. ŽIREČ JAKUBEC Vlastislav FRANC Zdeněk ČERNÁ Marta 34.000

1981 výstaviště JANOUŠEK Karel JAKUBCOVÁ V.

II. Nákupní trh ČSR vodní drůbeže, krůt a perliček

9. ŽIREČ JAKUBEC Vlastislav FRANC Zdeněk BAIEROVÁ M. 660

l981 výstaviště pod parkem JANOUŠEK Karel

XVI. 29.-30.5 ŽIREČ BISTŘICKÝ Bohumil FRANC Zdeněk ČERNÁ Marta 32.000

1982 výstaviště JAKUBEC Vlastislav JAKUBCOVÁ V.

JANOUŠEK Karel

XVII. 28.-29.5. ŽIREČ BISTŘICKÝ Bohumil FRANC Zdeněk JAKUBEC Vl. 34.000

1983 výstaviště JAKUBEC Vlastislav

JANOUŠEK Karel

III. Nákupní trh ČSR vodní drůbeže, krůt a perliček

1.10. ŽIREČ JAKUBEC Vlastislav FRANC Zdeněk BAIEROVÁ M. 720

1983 výstaviště pod parkem JANOUŠEK Karel

I.Oblastní výstava mladých chovatelů

DVUR KRALOVÉ n/L. VALA Otto ČERNÝ Miloš Ing.SEDLICKÁ A.2.100

1983 Dům dětí a mládeže

XVIII. 26.-27.5. ŽIREČ JAKUBEC Vlastislav FRANC Zdeněk LAUL Oldřich 35.000

1984 výstaviště BISTŘICKÝ Bohumil

JANOUŠEK Karel

IV. Nákupní trh ČSR vodní drůbeže, krůt a perliček

22.9. ŽIREČ JAKUBEC Vlastislav FRANC Zdeněk BAIEROVÁ M. 750

1984 výstaviště pod parkem JANOUŠEK Karel

II. Oblastní výstava mladých chovatelů

DVUR KRÁLOVÉ n/L. VALA Otto ČERNÝ Miloš Ing.SEDLICKÁ A. 1.800

1983 Dům dětí a mládeže

XIX. 25.-26.5. ŽIREČ JAKUBEC Vlastislav FRANC Zdeněk LAUL Oldřich 32.000

1985 výstaviště JANOUŠEK Karel

V. Nákupní trh ČSR vodní drůbeže, krůt a perliček

21.9. ŽIREČ JAKUBEC Vlastislav FRANC Zdeněk BAIEROVÁ M. 760

1985 výstaviště pod parkem BRDIČKA Václav

III. Oblastní výstava mladých chovatelů

20.9-22.9 DVUR KRÁLOVÉ n/L. VALA Otto ČERNÝ Miloš Ing.SEDLICKÁ A. 2.100

1984 Dům dětí a mládeže

SPECIÁLNÍ VÝSTAVA UŠLECHTILÝCH KOČEK

25.-26.5. DVUR KRÁLOVÉ n/L. DOSKOČIL Josef DOSKOČILOVÁ K. POLÁK Justa 5.200

1985 Sál teplárny KOČÍ Zuzana

XX. 31.5.-1.6. ŽIREČ JAKUBEC Vlastislav FRANC Zdeněk LAUL Oldřich 30.000

1986 výstaviště JANOUŠEK Karel

XXI. 30.-31.5 ŽIREČ JAKUBEC Vlastislav FRANC Zdeněk LAUL Oldřich 34.000

1987 výstaviště JANOUŠEK Karel TASLER Otto

XXII. 28.-29.5 ŽIREČ JAKUBEC Vlastislav FRANC Zdeněk LAUL Oldřich 37.000

1988 výstaviště JANOUŠEK Karel TASLER Otto

XXIII. 27.-28.5. ŽIREČ JAKUBEC Vlastislav FRANC Zdeněk LAUL Oldřich 35.000

1989 výstaviště JANOUŠEK Karel HORÁK Josef

XXIV. 26.-27.5 ŽIREČ JAKUBEC Vlastislav FRANC Zdeněk LAUL Oldřich 23.000

1990. výstaviště JANOUŠEK Karel HORÁK Josef

XXV. 25.-26.5. ŽIREČ JAKUBEC Vlastislav FRANC Zdeněk VOJTOVÁ Jiř. 15.000

1991 výstaviště JANOUŠEK Karel HORÁK Josef

XXVI. 30.-31.5. ŽIREČ JAKUBEC Vlastislav FRANC Zdeněk VOJTOVÁ Jiř. 16.000

1992 výstaviště JANOUŠEK Karel HORÁK Josef Ing.FOGL Jar.

1. 16.-17.9 ŽIREČ BISTŘICKÝ Bohumil FRANC Zdeněk JAKUBEC V.st. 2.200

1995 zámecký park JAKUBEC Vlast.ml.

2. 31.8.-1.9. ŽIREČ BISTŘICKÝ Bohumil FRANC Zdeněk BAIEROVÁ M. 3.500

1996 zámecký park JAKUBEC Vlastislav

3. 30.-31.8. ŽIREČ BISTŘICKÝ Bohumil FRANC Zdeněk BAIEROVÁ M. 4.500

1997 zámecký park JAKUBEC Vlast. ml.

4. 29.-30.8. ŽIREČ BISTŘICKÝ Bohumil FRANC Zdeněk BAIEROVÁ M. 5.000

1998 zámecký park JAKUBEC Vlast. ml.

5. 28.-29.8 ŽIREČ BISTŘICKÝ Bohumil FRANC Zdeněk BAIEROVÁ M. 5.500

1999 zámecký park BAIER Jiří

6. 26.-27.8 ŽIREČ BISTŘICKÝ Bohumil FRANC Zdeněk BAIEROVÁ M. 3.000

2000 zámecký park BAIER Jiří

7. 25.-26.8 ŽIREČ BISTŘICKÝ Bohumil FRANC Zdeněk BAIEROVÁ M. 2.400

2001 zámecký park BAIER Jiří

8. 24.-25.8. ŽIREČ BISTŘICKÝ Bohumil FRANC Zdeněk BAIEROVÁ M. 2.650

2002 zámecký park BAIER Jiří

9. 23.-24.8 ŽIREČ BISTŘICKÝ Bohumil FRANC Zdeněk BAIEROVÁ M. 2.700

2003 zámecký park BAIER Jiří

10. 28.-29.8 ŽIREČ JAVORSKÝ Vladimír FRANC Zdeněk BAIEROVÁ M. 3.400

2004 zámecký park BISTŘICKÝ Bohumil

11. 27.-28.8 ŽIREČ JAVORSKÝ Vladimír FRANC Zdeněk BAIEROVÁ M. 3.150

2005 zámecký park BISTŘICKÝ Bohumil

12. 26.8. ŽIREČ JAVORSKÝ Vladimír FRANC Zdeněk BAIEROVÁ M. 2.850

2006 zámecký park BISTŘICKÝ Bohumil

13. 25.-26.8 ŽIREČ JAVORSKÝ Vladimír FRANC Zdeněk BAIEROVÁ M. 2.450

2007 zámecký park HAK Robert

14. 23.8.2008 ŽIREČ JAVORSKÝ Vladimír FRANC Zdeněk BAIEROVÁ M. 2.650

2008 zámecký park HAK Robert

15. 22.8. ŽIREČ JAVORSKÝ Vladimír FRANC Zdeněk BAIEROVÁ M. 2.550

2009 zámecký park HAK Robert

16. 28.8. ŽIREČ JAVORSKÝ Vladimír FRANC Zdeněk BAIEROVÁ M. ?

2010 zámecký park Ing. TŮMA Zdeněk HAK Robert

 

 

CELKEM JSME DO LETOŠNÍHO ROKU USPOŘÁDALI OD ROKU 1967

54 VÝSTAV S NÁVŠTĚVOU 639.090 OSOB. ÚDAJ JE BEZ ROKU 2010.

 

Propagace – výzdoba : Jednou z významných osob, které se podíleli na propagaci výstavy – tvorbou návrhů

na plakáty a zhotovením poutačů byl královedvorský rodák, mistr republiky ve skoku o tyči, v současné

době vynikající malíř Vysočiny Jan O D V Á R K A . DÍK za tak skvělou propagaci našich květnových

výstav.

Výstaviště zahrnovalo : zámecký park, přilehlé cesty, louka pod parkem, louka u Labe, louka mezi Labem a Skřivanovem,

budova býv.pivovaru – přízemí a 1.poschodí, sokolovna, sál restaurace Jednoty, parčík před pivovarem, prostory St. statku.

Parkoviště : v uzavřených jednosměrných silnicích se parkovalo na Zboží, ze Zboží na Kocbeře, na Dvůr Králové n/L., na Jaroměř

a na Hřibojedy. Uzavření jednotlivých silnic bylo projednáváno s ONV – dopravním odborem a umístění dopravních značek potom

s okresní oddělením veřejné bezpečnosti – dopravním inspektorátem. Každoročně to byla zdlouhavá jednání. K prokázání nutnosti

řešit dopravní situaci dle našich návrhů jsme museli dokladovat podrobnými popisy a nákresy celé dopravní situace. Fyzicky

potom parkoviště po řadu let zajišťovalí žirečtí sokolové.

Součástí výstavy byly exposice : králíků, drůbeže hrabavé a vodní, holubů, okrasného ptactva, koček, akvarijních rybek,

terarijních zvířat, psů, ovcí, dravců, výcvik psů, parkurového skákání koní, kaktusů a sukulentů, skalniček, květin řezaných i

pokojových, myslivosti, leteckých a vodních modelů, závody chrtů, parkurové skákání.

Doprovodnými akcemi výstav byly pouťové atrakce , nespočetný stánkový prodej chovatelských potřeb, rostlin a občerstvení,

ovoce a zeleniny, pouťových stánků a velká burza zvířat pod vedením Václava Brdičky.

Mimořádné akce při výstavách : 27.5.1990 koncertovala na naší výstavě MORAVANKA pod taktovkou Jana SLABÁKA. Bylo

to při XXIV. výstavě ŽIREČ 90. Moravanka měla 2 představení od 10.00 a od 13.30 hodin.

Při XI. výstavě ŽIREČ 77 jsme uspořádali pro naše členy, chovatelskou i další veřejnost ve velkém sále HANKOVA DOMU ve

Dvoře Králové n/L. LOVY BEZE ZBRANÍ.. Pořad komponovaný panem Švarcem, který celým večerem provázel slova našich

hostů Ing. Josefa VÁGNERA – ředitele Vč ZOO – AFRIKA- ráj africké zvěře, Dr. Jana ŘÍHY – MEXIKO – ráj kaktusů a Ing.

Josefa SVOBODY – ředitele Krkonošského národního parku –ochrana přírody u nás.

Na výstavě v roce 2005 jsme uvítali vzácnou delegaci – Ing. BRADÍKA–hejtmana královehradeckéo kraje, Ing. HULMANA –

zástpce ÚV ČSCH, Ing. RAINA – starostu města Dvůr Králové n/L., paní GIGALOVOU – zástupkyni OSEVY, př. HERTLApředsedu

OV ČSCH v Trutnově, delegaci chovatelů z Wechmaru v čele s Manf. HAASEM předsdou OV chovatelů v Gothě. Ing.

BRADÍK vysoce ohodnotil práci všech členů a rodinných příslušníků zúčastněných na přípravě a realizaci výstavy ŽIREČ 2005 i

dalších předchozích výstav a této činnosti .

Stinná stránka našich výstav : po výstavě v roce 1981 došlo k expedici zvířat obyklým do té doby praktikovaným způsobem.

Zaměstananci ČSD – žel. stanice Jaroměř v počtu 4-5 osob přejímali přepravky se zvířaty přímo u nás v Žirči. Jimi odbavené

zásilky se nakládaly na auta a vozili je naši členové na nádraží do Jaroměře. Bohužel výběr vagonů byl proveden zaměstnanci ČSD

zcela nezodpovědně a zvířata v přepravkách byla naložena do vagonů po chemických prášcích a naložené vagony ponechány na

slunci celý druhý den ( teploty okolo 30 C) . Další den potom stály vagony na slunci ještě v Hradci Králové a teprve třetí den, kdy

došly do Pardubic, byly zásilky tříděny do určených směrů. Bohužel, když pracovníci ČSD v Pardubicích otevřeli vagony, zjistili,

jaká zkáza jim byla dopravena. Přes 40 % zvířat bylo již ve vagonech uhynulých. T R A G E D I E pro naše vystavovatele.

 

 

MAJETKOVÉ POMĚRY, STAVEBNÍ A DALŠÍ AKTIVITY, VÝROBA

VÝSTAVNÍHO ZAŘÍZENÍ.

 

Výroba výstavního zařízení začala po roce 1972. Brigádnicky jsme pro výstavy postupně

zhotovili 430 klecí ( 1400 děr) pro králíky, včetně koziček, podlážek a krytiny pro toto

množství klecí. Vyrobili jsme 150 volier pro drůbež a 40 klecí ( 150 děr) pro holuby. Později

jsme ještě nakoupili hotové plotové rámy pro rozšíření kapacity volier pro drůbež na 250.

Klece a voliery svářeli přátelé HERTL Jaroslav, BISTŘICKÝ Bohumil a částečně i HRDINA

Karel. Svačiny na brigády jsme si nosili z domu.

Pro odbory okrasného ptactva a ušlechtilých koček jsme vyrobili na 250 dřevěných klecí a 20

volier.

V roce 1976 kupujeme od JZD Hustiřany budovu drůbežárny. V témže roce jsme ji rozebrali,

vybetonovali jsme základy mezi Lojmanovými a Francovými a zde po převezení dílů

rozebrané drůbežárny jsme halu znovu smontovali a dodnes nám slouží jako sklad výstavního

fundusu.

V roce 1977 uvažujeme o výstavbě výstavní haly. Bohužel k její realizaci nedošlo.

V roce 1978 jsme koupili traktor pro potřeby výstav za 8.600,-Kč z JZD Jaroměř. Traktor při

výstavách nám sloužil pro navážení a odvážení výstavního zařízení.

V lednu 1979 jsme zakoupili auto Robur za 8.380,- Kč, pro přepravu zvířat i osob. Jezdili

jsme s ním i do Německa, na Slovensko a po Čechách. V roce 1990 jsme Robur odprodali.

6.5.1979 jsme koupili bývalý mlýn v Žirči od Kovodružstva Náchod za 5.000,- Kč již ve

značně zchátralém stavu s tím, že zde vybudujeme skladiště pro výstavní fundus ( v přízemí )

a v 1. a 2. patře výstavní prostory. To se nám však nepodařilo pro značnou finanční a

brigádnickou náročnost uskutečnit. Tímto záměrem na budování výstavního areálu ve mlýně

jsme již dále neuvažovali o stavbě nové výstavní haly, kterou bychom v současné době

potřebovali pro pořádání výstav v zimních měsících.

Budovu mlýna jsme byli nuceni vrátit v restitučním řízení původní majitelce paní Aldorfové

27.5.1991 a klíče ji předáváme po vystěhování našeho výstavního zařízení 6.7.1991.

18.6.1979 bylo rozhodnuto o stavbě 2 velkogaráží u mlýna ( pro Robura a traktor). Výstavbu

garáží jsme ukončili v roce 1986. Byl zde uskladněn traktor a část výstavního fundusu.

V roce 1981 zajišťujeme vyasfaltování přístupových cest kolem parku nákladem 120.000,-Kč.

Je to náš dar městu Dvůr Králové n/L. , které na to nemělo finanční prostředky.

V následujícím roce nákladem 90.000,- Kč jsme nechali vyasfaltovat cestičky v parku. Nejen ,

že to 1 x ročně v případě nepříznivého počasí přispělo k lepši pohodě návštěvníků výstav, ale

po celý rok to mělo značný přínos pro obyvatele Domova důchodců, kteří se chodí do parku

procházet a nemuseli šlapat v blátě.

31.12.1983 nám byla bezúplatně převedena budova čp. 8, která nám dodnes slouží jako

klubovna. Budova byla již tehdy v dosti zchátralém stavu. V témže roce jsme nechali

vypracovat projekt na jeho opravy, úpravy vnitřků, přístavbu WC ( staré v desolátním

nepoužitelném stavu), a přístavbu kuchyně. Veškerými jednáními byl pověřen Slávek

JAKUBEC.

Převod na naší organizaci byl podmíněn tím, že ponecháme v budově poštovní úřad. Nejdříve

to byly 2 místnosti v 1. poschodí, v současné době je pošta umístěna v přízemí.

S pracemi – úpravami podle projektu jsme začali v roce 1984 a přístavby WC, kuchyně a

septiku jsme brigádnicky dokončili v roce 1989. Našimi členy zde bylo odpracováno tisíce

neplacených hodin.

16.8.1994 bylo ve výboru rozhodnuto o GO omítek na budově – stěny do náměstí. K realizaci

však došlo až v roce 1997. GO prováděla fy BAK – středisko Dvůr Králové n/L. Náklad na

tuto část GO činil 95.500,-Kč.Otlučení starých omítek jsme prováděli sami brigádnicky.

17.6.1999 bylo rozhodnuto o dokončení GO omítek na zbytku budovy. GO prováděla fy

Svoboda ze Dvora Králové n/L. ve velmi krátkém termínu. Finanční náklad – 140.000,- Kč.

14.7.1992 bylo rozhodnuto o pronájmu budovy čp. 8 panu Janíčkovi ze Dvora Králové n/L.

pro provozování krejčovské živnosti. Smlouva o pronájmu s ním byla ukončena v roce 1995.

11.3.1996 pronajímáme místnosti v 1. poschodí paní Burešové ze Dvora Králové n/L. pro

výrobu prádla. Spolupráce s manželi Burešovými je až do dnešních dnů velmi dobrá.

Na základě žádosti Městského úřadu ve Dvoře Králové n/L., s ohledem k jejich tíživé situaci

s umístěním klubovny pro Klub důchodců v Žirči, jsme rozhodli MÚ ve Dvoře Králové n/L.

vyjít vstříc. Pro Klub důchodců Žireč jsme jim pronajali 1 místnost v naší klubovně. Nájemní

smlouva byla uzavřena 12.10.1996 a platí dodnes.

V roce 1991 jsme na výzvu Městského úřadu ve Dvoře Králové n/L. věnovali 1.000,- Kč na

nákup vozidla rychlé zácharnné služby.

V březnu 1999 jsme zakoupili pro potřeby naší a kaktusářské organizace kopírku MINOLTA

za 13.000,- Kč.

V roce 2000 jsme dokončili opravy fasád na klubovně – dům čp. 8.

Členové odboru okrasného ptactva se brigádnicky podíleli na výstavbě chovatelského zařízení

v Domě dětí a mládeže „ Jednička „ ve Dvoře Králové n/L. Naše ZO se také nemalou měrou

podílela na financování této výstavby.

V roce 2002 kupujeme z podniku Drubežnictví a.s. Xaverov vlek za 6.000,- Kč

Úhrada za pozemek pod skladem - městu 9.000,- Kč

Objednali jsme rekonstrukci rozvodu vody v klubovně za 31.559,- Kč

V roce 2004 jsme prodali garáže – sklad výstavního fundusu panu Wolfovi ze Žirče.

V roce 2006 kupujeme dvoje tetovací kleště na zakrslá plemena za 4.227,- Kč

V roce 2007 kupujeme pro potřeby ZO tiskárnu – kopírku k PC SAMSUNGSCX-4200 za

4.149,- Kč. Zároveň vyřazujeme již dosloužilou tiskárnu Minolta a předáváme ji k likvidaci

fy. MEPAP, Dvůr Králové n/L.

V roce 2009 prodáváme, po rekonstrukci parku DSJ, traktor a 2 vleky. Kupujeme od fy

Sacher v Úpici vozík za auto s plachtou pro svoz a odvoz zvířat na výstavy a z výstav. Pro

navážení výstavního fundusu zapůjčujeme od členů ZO malé trakturky s nízkými vleky. Místo

traktoru a vysokých vleků se nám tento způsob navážení zařízeni velmi osvědčilo.

Na členské schůzi 6.11. 2009 činíme historiské rozhodnutí, že po 40 letech budeme činnost

kolem výstavy ( evidence zvířat, příprava pro tisk katalogu- to se již provádí několik let) , ale

především prodej zvířat provádět přes počítač s vystavováním prodejních dokladů a celé

evidence). Tím opouštíme Sl. Jakubcem a Zd. Francem vypracovanou ruční evidenci, kterou

nám záviděli chovatelské organizace v celé republice a mnohé organizace si od nás tuto

evidenci okopírovali a s našim přispěním ji zavedli. K tomu, abychom prodej přes počítač

mohli zajišťovat, jsme v lednu 2010 zakoupili barevnou laserovou tiskárnu SAMSUNG CLX

3175 za 6.300,- Kč u fy MEPAP. Agendu kolem výstavy bude zajišťovat Robert HAK.

Na začátku roku 2010 po dlouholetých snahách získat parcelu pod naši klubovnou nám

Okresní úřad pro správu majetku státu oznámil a poslal dokument, který po vzájemné dohodě

a podepsání určuje jako jediného vlastníka tohoto pozemku naši základní organizaci ČSCH

Žireč.

Jak je zřejmé z výčtu této činnosti, možno konstatovat, že výsledky naší práce nebyly za

posledních 45 let zanedbatelné. Stály nás množství brigádnických neplacených hodin, ale i

velmi značné finanční prostředky. Vše však bylo děláno s cílem, aby po naši starší generaci

v městské čtvrti Ž I R E Č něco hodnotného zůstalo. A to se nám jistě povedlo. Poděkování

patří nejen těm, kteří jsou ještě našimi činnými členy, ale také těm, na které už jen

vzpomínáme. Čest jejich památce !

Z našich řad odešli :

Pěník Josef, Samek Jan, Otradovský Fr., Jiřička Frant., Bek Bohuslav, Šaradin Josef

1984 – Effenberg Karel, Rinegr František 1988 – Sýkora Frant., 1990 – 13.4.Hertl Jaroslav

1991 – Mataše Karel, 1992 – 21.1. Tasler Otto , 1995 – 14.3. Horák Josef, Vandrovec,

1996 – 7.1. JAKUBEC Vlastislav st., 1997 – Ježek Jaroslav, 1998 – 7.9. -Jakubec Vlastislav

ml., 7.11. Černý Miloš, 2000 – 27.3. Štokaluk Josef., 2001 – Charvát Jaroslav, 2003 – Bahyl

Jan , 2004 - Hak Jaroslav, Štěpánek Karel, 2008 - Blažek Zdeněk st., 2010 – Petrák

Zdeněk

 

Přehled o registraci a chovech králíků v 70. a 80. letech a na konci tisíciletí.

Plemeno 1966 67 68 69 70 71 72 73 98 99

Franc.beran albín 15 9 22 - 10 3 14 6 - 12

Moravský obr 27 30 25 25 23 11 10 7 - -

Činčila velká 17 35 29 22 14 17 8 52 - 4

Franc.střib.vel.sv.stříb. - - 13 35 59 101 154 173 66 65

Vídeňský bílý 23 75 43 99 52 53 42 48 11 26

Vídeňský modrý - - - - - - - - 19 23

Novozélandský červený - - - 33 52 33 27 74 15 20

Novozélendský bílý - - - - 7 6 8 4 31 47

Kalifornský bílý - - - - 12 28 14 6 146 106

Český strakáč čb. 13 17 15 15 10 4 - 3 - -

Aljaška - - - 5 15 14 15 10 - -

Činčila malá - - - 3 26 12 26 55 - -

Sivý velký - - - - - - - - - 17

Tříslový černý - - - - - 8 13 10 5 -

Holandský - - - - - 11 - 3 - -

Stříbřitý černý 1 20 24 20 19 20 11 20 5 6

Stříbřitý žlutý 12 23 7 17 25 - 12 10 - -

Hermelín červenooký - - - - - - - - 13 17

Zakrslý beran č. - - - - - - - - 4 13

Zakrslý divoký - - - - - - - - 18 7

Angora 91 91 87 83 110 110 84 110 - -

Kastorex 8 14 38 92 50 91 45 38 61 42

Rex modrý - - 13 - 10 19 36 33 10 6

Rex černý - - - - 31 21 17 - 3 5

Rex hnědý - - 4 21 11 36 9 8 - -

Rex bílý modrooký - - - - - - - 3 - -

Rex bílý červenooký - - - - - - 8 16 - -

Rex stříbřitý žlutý - - - - - - 6 - - -

Pokusné chovy - - - - 7 14 - 14 - -

C e l k e m 217 319 329 474 543 612 559 705 407 416

a po roce 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Francouzský beran 6

Činčila velká 5 34 11 89

Velký světlý stříbřitý 71 40 54 118 102 126 45 97 121 102

Vídeňský bílý 10 12

Vídeňský modrý 12 26 19 30 13 12 15 8 6

Vídeňský šedý 12 14 4 6 13 16

Novozélandský červený 23 17 23 16 14 18 12 10 11

Novozélandský bílý 49 83 66 22 46 5 24 12 5 16

Kalifornský 151 143 117 118 75 99 136 148 92 51

Český strakáč 5 4 4 25 27 17

Činčila malá 4

Český luštič 24 16

Sivý velký žlutý 38 95 70 62 57 47 53 57 37 44

Burgundský 2 14

Tříslový černý 8 8 9 12

Stříbřitý žlutý 10

Hermelín červenooký 11 12 7 15 8 13 8 19 15 17

Hermelín modrooký 7 4

Malý beran div. 6 6 4 14

Zakr.berna div. 4 5 4

2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Zakr.beran černý 9 10

Zakrslý divoký 4 8 4 9 16 11

Zakrslý tříslový černý 5 4

Kastorex 26 31 36 19 34 41 15 23 29 55

Rex kuní modrý 6 13 9 6 6 7 9 8

CELKEM 418 497 429 453 380 391 328 471 458 484

Přehled o registraci ukazuje, jak bohatá byla a je chovatelská škála jednotlivých plemen králíků a kolik bylo od

jednotlivých plemen registrováno mláďat. V současné době je to více jak polovina regiatrace okresu Trutnov.

 

Odborná činnost v ZO – dosažené úspěchy.

V základní organizaci pracovaly od počátku jejího založení odbory králíků pod vedením

J.Havrdy, K.Drlíka a Zd. Hladíka, drůbeže hrabavé pod vedením Jar. Hertla, Jos. Součka

a Jar. Haka, Zdeňka Petříka, holubů pod vedením Al. Škopka a Jos. Drahoráda, Josefa

Petery.

Dalším odborem , který byl založen později , byl odbor okrasného ptactva pod vedením

Boh.Hartla, Mil. Černého , Rud. Kittnara a Vlast. Kytnara Zdeňka Blažka st. a Zdeňka

Blažka ml. Obor byl založen v roce 1970.

Odbor koz a ovcí pracoval pod vedením Karla Schmidta rovněž od roku 1970. Již delší dobu

však nepracuje.

8.10.1979 byl ustaven odbor vodní drůbeže , který od začátku vede Václav Brdička a Jiří

Malák. V roce 1980 zakládáme jako p á t á organizace v celé ČSR odbor ušlechtilých

koček. Členové tohoto odboru koček 8.1.1991 vystupují z naší ZO a zakládají vlastní

organizaci .

Vydáváme směrnice pro poskytování finančních podpor k rozvoji chovů v ZO a k podpoře

vystavování zvířat na výstavách. Směrnice platí až do současné doby.

V 70 letech máme v organizaci 35 chovatelů králíků, 39 chovatelů drůbeže, 37 chovatelů

okrasného ptactva, 28 chovatelů ušlechtilých koček, 13 chovatelů vodní drůbeže, 6 chovatelů

holubů a 7 chovatelů koz a ovcí. V současné době jsou tyto počty: 28 chovatelů králíků, 17

chovatelů drůbeže hrabavé i vodní, 6 chovatelů holubů, 4 chovatelé koz a ovcí, 6 chovatelů

okrasného ptactva, 5 členů bez zvířat. Za velký úspěch můžeme počítat přijetí 8 mladých

chovatelů v posledních 5 letech !! První mladou chovatelku jsme přijali 8.4.2003 a to 14.

letou Ditu Špringrovou.

Od roku 1969 se datuje velice úspěšná spolupráce s Klubem kaktusářů ve Dvoře Králové n/L.

a to díky př. Francovi, který je funkcionářem v obou organizacích. Kaktusáři se významnou

měrou podílejí na úspěších žireckých výstav vystavováním svých rostlin a prodejem

vypěstovaných semenáčků.

Od roku 1976 byla udržována družba s chovateli v Německu – ve Wechmaru. Z naší strany

tuto družbu organizovali : především Slávek Jakubec, také Zdeněk Franc a Karel Janoušek.

Na straně chovatelů z Wechmáru to byl především Manfred Haase, Siegfried Kreuch a

Edgar Möhring.

Po přestoupení Manfreda Haase do chovatelské organizace v Güntherslebenu se hlavní

těžiště spolupráce zaměřilo na tuto organizaci.

 

23.4.1977 byla uzavřena družba se ZO chovatelů v Senici nad Myjavou. Tato družba byla

v prvních letech velice intensivní. Družba i nadále trvá s určitou stagnací dodnes. Hlavními

partnery ze strany Senice jsou rodiny Mičovi a Žákovi.

V roce 1979 byla rovněž uzavřena družba s Klubem vodní drůbeže v Suché nad Parnou.

1978 – v soutěži ZO okresu se umisťujeme jako ZO na 1. místě

Nejlepší chovatel králíků okresu – 1. Jakubec Vlastislav

Nejlepší chovatelé drůbeže okresu – 3. Drahorád Josef, 6.Hartl Jar., 8.Štokaluk Josef

Registrováno 560 ks králíků, odpracováno 10.458 brigádnickcýh hodin.

1979 - v soutěži ZO okresu se umisťujeme jako ZO na 1. místě.

Nejlepší chovatelé králíků ZO – 1. Franc Zd., 2.Jakubec Vl., 3.Havrda J.,

48 plemenných a rozmnožovacích chovů drůbeže.

1980 - v soutěži ZO okresu se umisťujeme jako ZO na 1. místě.

6 mladých chovatelů ze ZO soutěží v odborných znalostech.

29 plemenných a rozmnožovacích chovů drůbeže.

N acelostátní výstavě v Brně vystavujeme 28 hus a 78 kachen.

1981 - v soutěži ZO okresu se umisťujeme jako ZO na 1. místě.

Nejlepší chovatelé králíků ZO – 1. Drlík K., 2. Franc Zd., 3. Havrda J.

1982 - v soutěži ZO okresu se umisťujeme jako ZO na 1. místě.

V okresní soutěži při výstavě v Mostku se umisťujeme na 1. místě.

Nejlepší chovatelé králíků ZO – 1. Drlík K., 2.Franc Z., 3. Jakubec Vl., 4.Bistřický B.

5. Hertl Jar.

1983 - v soutěži ZO okresu se umisťujeme jako ZO na 1. místě.

86 plemenných a rozmnožovacích chovů drůbeže.

Nejlepší chovatelé králíků ZO – 1. Drlík K., 2. Franc Z., 3.Bistřický B., 4. Jakubec Vl

5. Hladík Zd.

Nejlepší chovatelé králíků okresu – 1. Drlík K., 3.Franc Zd.- mezi 16 ti nejlepšími

chovateli králíků v okrese 7 našich členů.

1984 - v soutěži ZO okresu se umisťujeme jako ZO na 1. místě.

68 plemenných a rozmnožovacích chovů drůbeže.

1985 - založení KLUBU VODNÍ DRUBEŽE a Klubu chovatelů krůt a perliček se sídlem v

ŽIRČI.

 

Na celostátní výstavě v Brně v exposici vodní drůbeže získávají naši členové 17 ČC.

Nejlepší chovatelé naší organizace ocenění na výstavách pohárem za nejlepší zvíře nebo

kolekci..

Vítězný kmen spec. exposice plymutek - 1978 – HERTL Jaroslav

Nejlepší vystavovatel drůbeže ZO Žireč - 1972 - HERTL Jaroslav

1973 - BISTŘICKÁ Marta

1974 – DRAHORÁD Josef

1976 – ŠARADIN Josef

1977 - PROKEŠ Josef

1978 - PROKEŠ Josef

1979 - DRAHORÁD Josef

Speciální exposice rexů - 1977 - JAKUBEC Vlastislav

Nejúspěšnější vystavovatel králíků okresu 1972 - JAKUBEC Vlastislabv

1975 - DRAHORÁD Josef

1976 – HERTL Jaroslav

1977 – JAKUBEC Vlastislav

1978 – JAKUBEC Vlastislav

Nejúspěšnější vystavovatel králíků ZO 1971 - JAKUBEC Vlastislav

1972 - JAKUBEC Vlastislav

1973 – HAVRDA Jindřich

1974 – PROKEŠ Josef

1976 - PROKEŠ Josef

1977 - HAVRDA Jindřich

1978 - JAKUBEC Vlastislav

Naši členové vystavovali a vystavují každoročně na mnohých výstavách v okrese i mimo nějpředevším

to byly a jsou výstavy v Plačicích, Úpici, Smidarech, Hostinném, Vrchlabí,

Trutnově, Pilníkově, Nové Pace, Holohlavech, Hořicích, Třebechovicích, Hradci Králové,

Kolíně, České Skalici, Roztokách, Náchodě, Novém Městě n/M. a na dalších výstavách v

okolí , ale i na národních a celostátních výstavách v Brně či národních výstavách mláďat

králíků. Z výstav bylo dovezeno značné množství čestných uznání a pohárů za 1. místa.

Na celostátních výstavách v Brně a na Evropské výstavě v Brně zajišťovali exposici vodní

drůbeže z naší organizace Vlastislav JAKUBEC, Václav BRDIČKA a Josef PROKEŠ.

V přehledu za celou odbornou činnost je uveden jen vzorek dosažených úspěchů.

 

 

VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE.

 

Jednou z významných událostí každého roku byla výroční členská schůze. Hodnotil se na nich

vždy uplynulý rok. Možno konstatovat, že toto hodnocení bylo vždy víc než dobré. Výroční

členské schůze byly vždy i velkou společenskou událostí, protože po oficiální části se konala

taneční zábava, byla podávána večeře a slosována bohatá tombola.

Z dochovaných dokumentů bylo možné sestavit přehled až od roku 1977. Před tímto datem se

konaly VČS v restauraci Jednota v Žirči.

1977 18.2. Motorest Mílovice 1978 10.3. Motorest Mílovice

1979 12.3. Hostinec Jednota Žireč 1980 29.3. Hostinec Jednota Žireč

1981 21.3. Hostinec Jednota Žireč 1982 27.2. Klubovna ZO –Žireč

1983 26.2. Klubovna ZO – Žireč 1984 25.2. Klubovna ZO – Žireč

1985 23.3. Klubovna ZO - Žireč 1986 29.3. Klubovna ZO – Žireč

1987 28.3. Klubovna ZO - Žireč 1988 19.3. Klubovna ZO - Žireč

1989 18.3. Motorest Pod lipou-Třebih. 1990 31.3. Motorest Pod lipou-Třebihošť

1991 30.3. Klubovna ZO – Žireč 1992 14.3. Klubovna ZO – Žireč

1993 27.3. Restaurace u Šmídů-B.Tř. 1994 26.3. Restaurace u Šmídů,B.Třemešná

1995 1.4. Restaurace u Lubinů (Franců) ve Dvoře Králové n/L.

1996 30.3. Restaurace u Lubinů (Franců) ve Dvoře Králové n/L.

1997 22.3. Restaurace u Lubinů (Franců) ve Dvoře Králové n/L.

přítomen pan Manfred Haaase z Güntherslebenu

1998 21.3. Restaurace u Lubinů (Franců) ve Dvoře Králové n/L.

přítomni Manfred Haase a Alfred Teske –předseda z družební organizace

v Güntherslebenu

1999 27.3. Restaurace u Lubinů (Franců) ve Dvoře Králové n/L.

přítomen starosta města Dvora Králové n/L. pan Viktor Švub

2000 25.3. Restaurace u Lubinů (Franců) ve Dvoře Králové n/L.

2001 24.3. Restaurace u Lubinů (Franců) ve Dvoře Králové n/L.

delegace z Německa – Manfréd Haase předseda OV chovatelů v Gothě a

Alfréd TESKE, předseda chovatelů v Gintherslebenu

2002 30.3. Restaurace u Lubinů (Franců) ve Dvoře Králové n/L.

2003 22.3. Restaurace u Lubinů (Franců) ve Dvoře Králové n/L.

Zúčastňují se zástupci z Německa - Haase a Teske.

2004 20.3. Restaurace u Lubinů (Franců) ve Dvoře Králové n/L.

2005 19.3. Restaurace u Lubinů (Franců) ve Dvoře Králové n/L.

2006 25.3. Restaurace u Lubinů (Franců) ve Dvoře Králové n/L.

2007 24.3. Restaurace u Lubinů (Franců) ve Dvoře Králové n/L.

2008 29.3. Restaurace u Lubinů (Franců) ve Dvoře Králové n/L.

2009 28.3. Restaurace u Libinů (Franců) ve Dvoře Králové n/L.

2010 27.3.. Restaurace u Lubinů (Franců) ve Dvoře Králové n/L.

Na výročních členských schůzích byli vždy přítomni zástupci Klubu kaktusářů ve Dvoře

Králové n/L. – většinou předseda Ing. Jan Dostál, dále František Codr, Jaroslav Pacák,

Zdeněk Fejk Ing. Pavel Grüner. Mimo to někdy i zástupci okresního výboru ČSCH

v Trutnově pan Gron, Řezníček, Jošt, Jirouch, Šterber, Hertl a další vzácní hosté, kteří

jsou uvedeni u jednotlivých let. Bohužel s delegací města to bylo velmi zřídka.

 

 

ČLENSKÁ ZÁKLADNA.

 

1950 9 zakládajících členů 1966 46 členů 1968 53 členů

1977 100 členů 1979 122 členů 1980 106 členů

1981 94 členů 1982 104 členů 1983 122 členů

1984 102 členů 1985 113 členů 1986 87 členů

1987 98 členů 1988 96 členů 1989 96 členů

1991 101 členů 8.9.1991 vyčleněn odbor ušl.koček z naší ZO –ustavena samostatná

chovatelská organizace Dvůr Králové n/L., která v současné době již

nepracuje.

1993 64 členů 1995 53 členů 1998 51 členů

1999 53 členů 2000 58 členů 2001 68 členů

2002 66 členů 2003 62 členů 2004 58 členů

2005 52 členů 2006 53 členů 2007 62 členů

2008 62 členů 2009 52 členů 2010 52 členů

Po rozpuštění ZO ČSCH č. 2 ve Dvoře Králové n/L. 2.5.2006, přešli tamní členové do naši

žirecké organizace. Byli to : Černý Lad.,Havrda Josef,Vlk Rudolf, Nedomlel, Sekáč.

 

 

VYZNAMENÁNÍ, OCENĚNÍ, FUNKCE VE VYŠŠÍCH ORGÁNECH.

 

Někteří naši členové byli platnými funkcionáři i ve vyšších orgánech Českého svazu

chovatelů drobného zvířectva.

Přítel Vlastislav JAKUBEC a př. Václav BRDIČKA byli členy ústřední odborné komise

chovatelů drůbeže při ÚV ČSCH v Praze.

Od roku 1979 až do roku 1990 byl členem OV ČSCH v Trutnově ve funkci koordinátora

odborných komisí přítel Zdeněk FRANC.

V okresních odborných komisích králíků, drůbeže, okrasného ptactva a mládeže pracovali

z naší ZO přátelé Karel DRLÍK, Vlastislav JAKUBEC ml., Jiří BAIER, Jaroslav HAK,

Václav BRDIČKA, Jaroslav HERTL a Miloš ČERNÝ.

Mimo několika čestných uznání, která udělilo naší ZO město Dvůr Králové n/L. a Okresní

Národní výbor v Trutnově, obdržela naše organizace nejvyšší vyznamenání za činnost

chovatelskou, investiční a propagační v roce 1982 „ ČESTNÉ UZNÁNÍ „ od Ministerstva

zemědělství a v témže roce se stala nositelkou „ ČESTNÉ VLAJKY „ ÚV ČSCH.

Slávek JAKUBEC v témže roce byl vyznamenán ÚV Národní fronty v Praze „ PAMĚTNÍM

LISTEM „ k 25. výročí od založení Českého svazu chovatelů.

V roce 1983 obdržel Miloš ČERNÝ , „ ČESTNÉ UZNÁNÍ“ od ÚV ČSCH v Praze za práci

s mládeži v ZO a v okrese.

V roce 2006 bylo Zdeňku FRANCOVI za aktivity v chovatelství a kaktusářství a zásluhy

o jejich rozšiřování nejen ve Dvoře Králové n/L. uděleno " OCENĚNÍ RADY MĚSTA

Dvora Králové n/L. za mimořádné zásluhy, přínos k propagaci, rozvoji a šíření dobrého

jména v oblasti veřejně prospěšné " .

Nejvyšší svazová vyznamenání za „ ZÁSLUHY O CHOVATELSTVÍ „ od ÚV ČSCH

v Praze obdrželi :

ČESTNÉ UZNÁNÍ : FRANC Zdeněk, JANOUŠEK Karel

I. stupně : HERTL Jaroslav, JAKUBEC Vlastislav st., DRAHORÁD Josef

PROKEŠ Josef

II. stupně : BRDIČKA Václav, BISTŘICKÝ Bohumil, ČERNÝ Ladislav,

ČERNÝ Miloš, FIALA Josef, HLADÍK Zdeněk ml.,

III. stupně : DRAHORÁD Ladislav, ŠTOKALUK Josef, BAIER Jiří

BAIEROVÁ Miroslava, KAVAN Pavel, HAK Jaroslav, HARTL

Bohuslav,TASLER Otto st., MVDr. KOČÍ Pavel, DOSTÁL Milan,

SCHMIDT Karel, HORÁK Josef, JAKUBEC Vlastislav ml.,

JAVORSKÝ Vladimír, SCHMIDT Rudolf, TASLER Otto ml.

Ing. FOGL Jaroslav, HAK Robert, KLUST Miroslav, MALÁK J.

PETERA Josef, PETŘÍK Zdeněk, SEKÁČ Václav,

ING. TŮMA Zdeněk.

 

U příležitosti 60. výročí založení základní organizace ČSCH ŽIREČ bylo

navrženo na ocenění okresnímu výboru – Ústřednímu výboru 28. členů na

ocenění III, II, I, a ČESTNÉHO UZNÁNÍ při příležitosti SLAVNOSTNÍ

SCHŮZE 16. října 2010.

FILMY - o činnosti naší základní organizace a především výstav byly natočeny na 16 mm

filmy a přetočny na 2 videokazety.

P U B L I K A Č N Í činnost v organizaci zajišťoval přítel Zdeněk FRANC. Jeho články o

činnosti a aktivitách ZO byly otištěny v časopisech CHOVATEL, FAUNA, v dennících

KRKONOŠKÉ NOVINY a v KRÁLOVEDVORSKÝCH LISTECH.

Odborné články především s chovatelskou tématikou publikoval v časopise CHOVATEL

přítel Václav BRDIČKA, Josefa HAVRDA

 

LÍHŇAŘSTVÍ V ZÁKLADNÍ ORGANIZACI.

 

Líhnutí kuřat v naší ZO nebylo na takové úrovni jako v sousedních líhních v ZO Dvůr

Králové n/L. 2 a v ZO Úpice.

Líhnutí zajišťoval přítel Jaroslav HERTL v líhni, která byla umístěna v jeho bývalé kovárně.

Teprve o hodně později, v roce 1979 – kdy se z naší základní organizace stala v celém

chovatelském svazu velmoc v chovech vodní drůbeže - jsme zakoupili dolíhně a předlíhně a

náročné práce líhňaře se ujala celá JAKUBCOVA rodina. Vedoucí líhňařkou byla Věra

JAKUBCOVÁ. Slávek JAKUBEC však byl organizátorem a duší celé líhně. Práce to byla

tak náročná, že museli pomáhat i další rodinní příslušníci – Slávka a Jiří BAIEROVI, Vlastík

JAKUBEC ml. Kolik probdělých nocí bylo třeba k tomu, aby líhnutí vodní drůbeže dopadlo

dobře.

Nejprve se líhlo v garáži u Jakubcových, když však garáž, s ohledem na stále se zvyšující

nabídku vajec a poptávku po mláďatech, nestačila , postavila se dřevěná isolovaná budova, do

které bylo líhnutí přeneseno.

Pro potřeby členů naší ZO byla na začátku sezony vylíhnuta i kuřata. Hlavní však bylo líhnutí

vodní drůbeže. V té době naše organizace díky družbě s chovateli v bývalé NDR ve

Wechmaru – především díky Manfredu Haase, který většinu nákupů zvířat či vajec pro nás

zajišťoval a zprostředkoval a družby s Klubem vodní drůbeže v Suché nad Parnou,

návštěvami výstav především v Erfurtu a Lipsku, do naší republiky dovezla značné množství

kvalitní vodní drůbeže. Žirecká organizace se po několik roků stala Mekkou vodní drůbeže

v celé Československé republice. Až po rozdělení republiky ,kdy došlo ke značným potížím

s posíláním zasílek s mláďaty do zahraničí – Slovenska, byla koncem roku 1992 líheň

zrušena. Její činnost tedy trvala plných 14 let, od roku 1997 až do roku 1992.

Touto cestou nutno p o d ě k o v a t celé rodině JAKUBCOVÝCH za tak náročnou činnost.

Pro představu jaká plemena, převážně z bývalé NDR, byla dovezena a v naší líhni

líhnuta,vypovídá následující přehled :

HUSY – české, slovenské, emdemské, toulouské, landeské, kadeřavé, německé, italské,

steinbašské, labutí šedé a pomořanské.

KACHNY – aylesburské, rouenské, pekingské, saské, cayugy, čárkované, indičtí běžci,

smaragdové, pižmové, chocholaté a orpingtonské.

KRUTY – bronzové, bílé-cröllwitzské, černé, bíločerné, červené, modré a žluté.

Pro představu, kolik bylo ročně vylíhnuto a vyexpedováno do celé Československé republiky

mláďat, hovoří níže uvedená čísla :

1981 – vylíhnuto 1898 housat, 8454 kačat

1983 - vylíhnuto 3995 housat, 6640 kačat, 840 krůťat

1985 - vylíhnuto 3903 housat, 5655 kačat, 1362 krůťat, 265 perliček

1986 - vylíhnuto 3769 housat, 5429 kačat, 1594 krůťat, 882 perliček

1987 - vylíhnuto 3965 housat, 7404 kačat, 1459 krůťat, 1086 perliček

1990 - vylíhnuto 4496 housat, 6442 kačat, 990 krůťat, 265 perliček

Po ukončení líhnutí vodní drůbeže v naší líhni dovážíme vejce k líhnutí k panu Jiránkovi do

Dolní Branné. Počet chovaných plemen se však znatelně v naší organizaci zredukoval.

Po dlouhé době se do líhnutí v roce 2008 pustil náš nový mladý člen Luděk HLAVA

z Libotova. Přejeme mu do nastávajících let mnoho úspěchů.

Na členských schůzích byla přednesena řada odborných i poučných přednášek s promítáním

filmů. Stolní bodování se opět v posledních letech stalo nezbytnou činností naší ZO. Na tyto

akce zveme i ostatní chovatele okresu. Mezi významné přednášející se zapsal rovněž

vynikající vypravěč, v té době ředitel Vč ZOO Ing. Josef VAGNER.

Abychom mohli pořádat tak finančně náročné výstavy, nabízíme za úplatu jednolivým

podnikům a jednotlivcům umístění inzerce jejich činnosti a výrobků na stránkách našeho

výstavního katalogu.

Od roku 2007 sledujeme zapojení našich členů do příprav a zajištění našich akcí, především

výstav. Toto se nám velice osvědčilo. Do těchto našich akcí se v mnoha případech zapojují i

rodinní příslušníci. Děkujeme jim za to. V roce 2007 bylo odpracováno 1479 hodin, vroce

2008 – 1625 hodin a v roce 2009 – 1682 hodin.

 

 

ZÁJEZDY – NÁVŠTĚVY VÝSTAV.

 

Zájezdová činnost naší základní organizace byla za posledních 25 let velmi rozsáhlá.

Převážnou část zájezdů organizovali Slávek JAKUBEC a Zdeněk FRANC.

V přehledu uvádím jen ty nejpodstatnější zájezdy- většinou autobusové. Mimo toho členové

navštěvovali řadu výstav v okrese i mimo něj, i v zahraničí, vlastními auty.

Samostatnou kapitolou byly zájezdy kulturní – za divadlem.

Většina vícedenních zájezdů mimo chovatelského zaměření byla zaměřena na poznávaní

republiky. Níže uvádím jen to co bylo možné vyčíst z dostupných dokumentů.

1975 – prosinec – Budapešť – Maďarsko – výstava drobného zvířectva-tlumočí H.Schmidtová

1976 - 27.8. zájezd na výstavu do Senice – 2 auta

28.8. zájezd na VII. Národní výstavu mláďat králíků – Děčín, Hřensko

15.10. zájezd na Exotu Olomouc

27.11. zájezd na celostátní výstavu DZ – Brno

4.12. zájezd na výstavu drobného zvířectva – Lipsko – NDR

1977- 27.- 28.8. zájezd na II. Záhoráckou výstavu do Senice-Slovensko. Při cestě návštěva

výstav DZ v Hlinsku a celostátní dožínky v Nitře.

15.10. zájezd na Exotu Olomouc

1978- 26.-27.8. zájezd na výstavu do Senice-Slovensko, při cestě se stavujeme na Národní

výstavě mláďat v Klimkovicích na Sev. Moravě.

7.10. – zájezd na výstavu Korunovačních klenotů – Praha – Hrad

25.11. –zájezd na celostátní výstavu drobného zvířectva – Brno

11/78 – zájezd na výstavu pernaté zvěře – Erfurt – NDR

2.12. – zájezd na celostátní výstavu DZ – Lipsko – NDR

1979- 24.-26.8 – zájezd na Národní výstavu mláďat králíků do Slavkova a dále do Senice

16.9. – zájezd na výstavu do Loštic

28.9. – zájezd na výstavu do Suché n/Parnou – Slovensko

25.-27.10. – zájezd do Erfurtu a Wechmaru

8.12. zájezd na výstavu drůbeže a okr. ptactva – Lipsko – NDR

1980- 1.2. – zájezd na světový šampionát exotického ptactva – Olomouc

22.-23.10. – zájezd na výstavu do Erfurtu-NDR a Wechmaru

22.11. zájezd na celostátní výstavu DZ – Brno

1981- 27.6. – zájezd na Rusalku do Litomyšle

11.10.- zájezd na Exotu – Olomouc

10.-11.10. – zájezd na výstavu vodní drůbeže do K.M.Stadtu – NDR

26.-27.10. – zájezd na výstavu do Erfurtu-NDR a Wechmaru

14.11.- zájezd na výstavu do Nitry

19.-21.11.- zájezd na výstavu do Wechmaru

28.11. – zájezd na výstavu do Lipska – NDR

1982- 9.10. – zájezd na mezinárodní výstavu koček – Bratislava

16.10. – zájezd na výstavu do K.M.Stadtu – NDR ( nyní Chemnitz)

21.-23.10. – zájezd na výstavu do Erfurtu-NDR a Wechmaru

27.11.- zájezd na Národní výstavu DZ – Brno

25.-28.11.- zájezd autem na výstavu do Wechmaru – delegace –

Janoušek,Franc,Bistřický, Knahl

1983- 13.8.- zájedz na Národní výstavu mláďat králíků – Ústí n/Orlicí

2.-3.9.- zájezd na výstavu Země živitelka – České Budějovice, výstavy v Chotěboři a

ve Smidarech

15.10.- zájezd na Exotu Olomouc

19.11. – zájezd na výstavu drob. zvířectva – Lipsko – NDR

1984- 25.8.- zájezd na Národní výstavu mláďat králíků – Blovice u Plzně- návštěva Mar.

Lázní, Karlových Varů, Lokte

6.10.- zájezd na výstavu do Zwenitzu – NDR

25.-27.10. zájezd na výstavu do Wechmaru – 2 auta – 8 osob

24.11. – zájezd na Národní výstavu DZ – Brno

8.12. – zájezd na III. celostátní výstavu DZ – Lipsko – NDR

1985- 29.6. – zájezd na Spartakiádu do Prahy

11/85 – zájezd na celostátní výstavu DZ – Brno

1986- 3.5.- zájezd 2 autobusy do Národního divadla na Psohlavce – Praha

23.8.- zájezd na Národní výstavu mláďat králíků – Hlinsko , hřebčín Kladruby

23.-25.10.- zájezd na výstavu – Erfurt – NDR a do Wechmaru

22.11. – zájezd osobními auty na výstavu do Zwenitzu – NDR

29.11.- zájezd na Národní výstavu DZ – Brno

1987- 22.-23.8. – zájezd na Národní výstavu mláďat králíků – Děčín, Česko-saské Švýcarsko

zámek Benešov n/Pl., Máchovo jezero

11.10. – zájezd na Exotu – Olomouc

22.-24.10. – zájezd na výstavu Erfurt-NDR, a do Wechmaru

21.-22.-11. – zájezd na výstavu – Lipsko – NDR

prosinec – zájezd ÚV ČSCH na Evropskou výstavu DZ do Bělehradu – Jugoslavie

účastní se z naší ZO Slávek JAKUBEC a Zdeněk FRANC

1988- 20.8.- zájezd na výstavu mláďat králíků – Hlinsko v Č.

17.-18.9. – zájezd na Slovensko – Lednické Rovné, Těrchová, Vrátná dolina, Kysucké

Nové Mesto, Kroměříž – z Wechmaru s námi manželé Haasovi

27.-29.10. – zájezd na výstavu – Erfurt – NDR a do Wechmaru

26.11.- zájezd na Národní výstavu DZ – Brno

1989- 1.4.- zájezd do Prahy do Hudebního divadla v Karlíně „ Zahrej to znovu SAME „

26.-27.10.- zájezd na výstavu ERFURT- naposledy do NDR-před sloučením a do

Wechmaru

25.-26.11. – zájezd na výstavu do Lipska – ještě NDR

9.-10.12.- zájezd 2 auty na výstavu do Wechmaru

1990- 2.11.- zájezd na výstavu do Erfurtu – již NSR – 2 auty

1.12. – zájezd na výstavu DZ – Brno

prosinec – zájezd na výstavu pernaté zvěře s chovateli z Wechmaru – Hannover-SRN

1991- 24.8.-zájezd na výstavu DZ – Praha

15.9. – zájezd 1 autem – delegace na výstavu do Wechmaru

1992- 14.11.- zájezd na celostátní výstavu DZ – Brno

11.-12.12. – zájezd do předvánočního Norimberku, pro náledí změna na Regensburg

1993- 3.4. – zájezd do Prahy – divadlo na Vinohradech – „ Jezinky a bezinky „.

18.9.- zájezd do Chemnitzu – nákupní centrum, památky Drážďan – SRN

11.10.- zájezd do divadla v Pardubicích- divadlo Járy Cimrmana „ Hospoda na

mýtince“

3.-4.12.- zájezd do předvánoční Vídně – Rakousko

1994- 6.7.- zájezd do Prahy na XII. Všesokolský slet

8.- 10.9. – zájezd do Rakouska – Salzburg, Bad Ischel, Halstadt atd,

19.11. – zájezd na Národní výstavu DZ – Brno

1995- 6.-7.7.- zájezd – hrady středních Čech – Karlštejn, Křivoklát, Koněpruské jeskyně,

Lány-zámek a hrob ,

1. presidneta T.G. Masaryka, sokolský slet Plzeň –oslavy 50 let od skončení II.

světové války

23.9. – zájezd na výstavu Zahrada Čech – Litoměřice

15.-17.12. – zájezd na celostátní výstavu pernaté zvěře – Norimberk. Je to poslední

zájezd který jsem organizoval společně se Slávkem Jakubcem.

Zájezd se uskutečnil na základě oficielního pozvání Spolkovým svazem chovatelů

drůbeže SRN.

1996- 27.4. – zájezd do Hudebního divadla v Karlíně – Praha „ Veselá vdova „

19.-22.9. – turistický zájezd do Švýcarska – při cestě návštěva Bodamského jezera a

Kostnice v SRN, Luzern, Interlaken, Grindelwald – výstup na ledovec, noční Insbruck,

vodopády na Rýnu.

16.11. zájezd na Národní výstavu DZ – Brno

1997- 12.4. – zájezd do Prahy do divadla Na Vinohradech „ Křehká rovnováha „

5.-6.9.- zájezd na Národní výstavu mláďat králíků do Slavkova , Klobouky – vinný

sklípek, zámek Buchlovice, Velehrad

1998- 22.4.- zájezd do Prahy do divadla Na Vinohradech „ Jak důležité je míti filipa „

5.9.- zájezd na Národní výstavu mláďat králíků – Týniště n/Orl.

18.-20.9. – zájezd s Opočenkou na pozvání starostou Güntherslebenu M. Haassem na

slavnost otevření nového kulturního domu a Obecního úřadu.

17.10. – delegace na oslavy 50. let ZO chovatelů Senica – Slovensko –Janoušek,

Franc, Prokeš. Schmidt K.

21.11. – zájezd na Národní výstavu DZ – Brno

prosinec – zájezd ÚV ČSCH na výstavu pernaté zvěře v SRN-Dortmundu –

Brdička,Franc

1999- 17.4. – zájezd do Prahy do Hudebního divadla v Karlíně „ Klec bláznů „

17.-19.7.- delegace na oslavy 50 let chovatelské organizace v Güntherslebenu – Hak

Jaroslav, Franc Zdeněk s manželkami

11.9. – zájezd na Národní výstavu mláďat králíků - Louny, výstup na horu Říp – u

většiny účastníku se jednalo o prvo výstup

9.10. – zájezd Exota – Olomouc

Na plánovaný zájezd v rámci oslav 50. let od založení ZO Žireč do Holandska

přihlášeno 27 členů a rodinných příslušníků

2000- 8.4.- zájezd do Prahy do Hudebního divadla v Karlíně „ Anděl s ďáblem v těle „

29.4.-3.5.- Zájezd do Holandska do velkopěstíren květin s cestovní kanceláří Eurocity

v Novém Bydžově. Nakonec ze 27 přihlášených jeli jen 4 osoby

2.7. – zájezd na XIII. Všesokolský slet do Prahy

15. a 16. 9. zájezd na Národní výstavu mláďat do Šternberku. Návštěva hradu

Šternberk- muzeum hodin, Návštěva Hradu Bousov a zámku Úsov.

2.12. zájezd na 26. Evropskou výstavu DZ do WELSU v Rakousku.

21.10. Slavnostní schůze k 50. výročí založení ZO ČSCH ŽIREČza účasti 70 hostů a

členů ZO v hostinci v Žirči. Večer hudba pana Šolce k poslechu a tanci. Večer se

uskutečnil i s manželkami.

6. – 8. 10. Dny spolků. Na staré radnici př. Janoušek a Franc nainstalovali za naši ZO

výstavu o činnosti naší ZO.

2001- 14.4. zájezd do Hudebního divadla v Karlíně v Praze – " Někdo to rád horké ".

17. a 18. 3. byla vyslána delegace na oslavy 90. výročí založení chovatelské organizac

ve Wechmáru. Delegaci tvořili : manželé Hakovi, manželé Francovi a K. Schmidt.

7. a 8. 8 uskutečňujeme zájezd na Národní výstavu mláďat králíků do Skorotic u

Krumlova. Navštívili jsme také Slovanskou epopej, Ivančice – muzeum Vladimíra

Menšíka.

7.9. se zúčastňujem Dnů spolků. Př. Janoušek a Franc opět nainstalovali výstavku.

2002 - 4.5.. jsme uskutečnili zájezd do Hudebního divadla v Karlíne – ROSE MARIA .

Navštívili jsme také Vyšehrad – Slavín. O zájezd byl mimořádný zájem.

20.9. jsme uskutečnili zájezd na Národní výstavu mláďat králíků do Lipníku n/B.

21.9. jsme se zúčastnili Dne spolku na nám. TGM ve Dvoře Králové n/L.

22.11. jsme uskutečnili zájezd na Národní výstavu DZ do Lysé n/L.

6. – 8. 12. jsme na pozvání chovatelů z družebních organizací navštívili 84. celoněmeckou

výstavu holubů a drůbeže v Erfurtu. Delegaci tvořili : př. Janoušek, Franc

a manželé Baierovi. Rovněž jsme přijali pozvání na okresní výstavu králíků okresu

Gotha v Güntherslebenu- vystaveno 754 králíků 53 plemen.

2003 - 4.2. jsme uskutečnili zájezd do divadla v Pardubicích na hru " Kdo utře nos ".

4. – 6. 9 uskutečňujeme návštěvu výstavy v Senici na pozvání družební organizace.

Delegováni byli : Ing. Tůma, Prokeš, Hak J., Schmidt K., Baier, Baierová.

5.9. uskutečňujeme zájezd na Národní výstavu mláďat králíků do Litovle.

13.9. se zúčastňujeme Dne spolků na náměstí TGM.

21.11. jsme uspořádali zájezd na Národní výstavu DZ do Lysé n/Labem.

2004 - 22.5. se zúčastňujeme Dne spolků na náměstí TGM ve Dvoře Králové n/L.

26.6. jsme uskutečnili zájezd do hřebčína ve Slatiňanech a na divadelní představení na

Kunětickou horu na divadelní představení " Noc na Karlštějně ".

30.10. jsme uskutečnili společný zájezd na Krajskou výstavu DZ do Týniště n/Orl.

13.11. jsme uspořádali zájezd na výstaviště do Prahy-Letňan na Evropskou výstavu.

4.12. se 34. našich členů zúčastnilo setkání chovatelů okresu TU v Čermné.

2005 - 2.3.9. se zúčastňuje 22 našich členů se zájezdem pořádaným OV TU na 30.

Záhorácké výstava DZ v Senici, kde 11 našich chovatel vystavovalo. Zájezd se

uskutečnil i s večerním posezením ve vinném sklípku.

21.5. jsme se zúčastnili Dnů spolků na nám. TGM.

Ve dnech 5. – 9. 5 . se zúčastnilo několik našich členů 5. denního zájezdu Klub kaktusářů

ve Dvoře Králové n/L. termálních lázních v Harkánech v Maďarsku s tématickým

programem – návštěvami kaktusářských sbírek a botanických zahrad v PEČI.

18.10. jsme uskutečnili zájezd na Národní výstavu DZ do Lysé n/Lab.

3.12. se 16 členů naší ZO zúčastnilo setkání chovatelů okresu TU v Suchovršicích.

2006 - 13.1. jsme uskutečnili zájezd na Národní výstavu DZ do Lysé n/Lab.

20.5. jsme se jako každoročně s Klubem kaktusářů zúčastnili Dne spolků.

16.9. pro malý zájem se zúčastnilo 16 našich členů malým autobusem zájezdu na

Národní výstavu mláďat králíků do Přerova.

21.10. jsme uskutečnili zájezd do Hudebního dívadla v Karlíně – " PRODUCENTI ".

9.12. jsme uskutečnili zájezd na Evropskou výstavu DZ do Lipska 32 členů + 14 cizí.

Návštěva výstavy byla spojena s krásnými vánočními trhy ve středu Lipska.

2.12. se zúčastnilo 29 našich členů setkání chovatelů okresu TU na Mostkách.

27.10. jsme při členské schůzi v naši klubovně uskutečnili zabijačku jako odměnu

za výstavu ŽIREČ 2006.

2007 - 27.1. uskutečňujeme pro naše členy a zájemce z okresu TU stolní bodování.

1. a 2. 9. vysíláme 4. členou delegaci naši ZO na Záhoráckou výstavu do Senice.

7. a 8. 9. jsme uskutečnili 2 denní zájezd na Národní výstavu mláďat králíků do

Hustopeče. Včer zakončen posezením ve sklípku.

17.11. jsme uskutečnili další zájezd na Národní výstavu DZ do Lysé n/L.

24.11. se uskutečnilo setkání chovatelů okresu TU v Barakudě ve D.Král.n/L. – 31

našich členů. Setkání se v nedobrém prostředí moc nevydařilo.

26.10. na ukončení členské schůze jsme připravili pro členy jako poděkování za

výstavu ŽIREČ 2007 zabíjačku.

2008 - 12.4. jsme uskutečnili zájezd do Hudebního divadla v Karlíně – " Limonádový Joe"

9.2 jsme uskutečnili pro naše členy a zájemce z okresu stolní bodování králíků.

15. 11. jsme se zúčastnili setkání chovatel okresu TU v Pilníkově.

21.11. jsme se uskutečnili zájezd na Mezinárodní výstavu drobného zvířectva na

výstaviště v Praze – Letňanech.

15.11. na pozvání chovatelů ze Senice se zástupci naší ZO Jiří Baier, Ing Zdeněk

Tůma a Zdeněk Franc zúčastnili oslav 60. výročí založeni chovatelské organizece

v Senici.

29.11. již po třetí jsme uskutečnili pro naše členy při členské schůzi zabijačku jako

odměnu za práce spojené s pořádáním výstavy ŽIREČ 2008.

2009 - 11. 9. jsme uspořádali zájezd na Národní výstavu mladých králíků a mladé drůbeže

( poprvé drůbež) na výstaviště v Lysé n/Lab.

21.a 22.11. jsme uskutečnili zájezd na Evropskou výstavu DZ do Nitry. Večer jsme

navštívili vinný sklípek v Hustopečích u Kuklů a v jejich ubyt. zařízení jsme též spali

14.11. jsme se zúčastnili setkání chovatelů okres TU v Čermné. Z naši ZO se

zúčastnilo 22 členů, ze všech dalších organizací v okrese jen 8 !!

 

Z dochovaných podkladů, archivních dokumentů zpracoval

V lednu – květnu 2010

Zdeněk F R A N C