Nový VET. ZAKON

12.03.2012 22:21

NOVÝ VETERINÁRNÍ ZÁKON - Stanovení veterinárních podmínek konání svodu

22.02.2012 19:55

 

22.02.2012 19:44

 

originál dokument ke stažení

Dopis svody.doc (59 kB)

 

 

Vyřizuje: MVDr. Pouzar

Telefon: 495 279 059

V Hradci Králové dne 2.2.2012

Výtisk č. 1

 

Věc: Stanovení veterinárních podmínek konání svodu

1.1.2011 vstoupila v platnost novela veterinárního zákona číslo 166/1999 Sb., v platném znění, která v § 3 odst.1, písm. e) stanoví, co se z hlediska tohoto zákona rozumí svodem zvířat.

Svodem zvířat se podle výše citovaného § novely rozumí soustředění hospodářských zvířat různých chovatelů na určeném místě a k určenému účelu, jde-li o evidovaná zvířata podle plemenářského zákona (tím se rozumí soustředění koní a ostatních lichokopytníků, skotu a turů, ovcí, koz, prasat a evidované drůbeže). Pro konání svodů těchto vyjmenovaných druhů zvířat budou i nadále stanovovány podmínky místně příslušnou krajskou veterinární správou (dále jen KVS) stejným způsobem, jak tomu bylo před 1.1.2012.

Pro ostatní druhy zvířat (psi, kočky ptáci, drůbež v zájmových chovech, ryby, plazi apod.) podmínky pro konání jejich shromáždění (výstavy, trhy, chovatelské přehlídky, zkoušky, bonitace apod.) KVS stanovovat nebude.

Z toho vyplývá, že na pořadatele, který bude organizovat výstavy, zkoušky, bonitace a další akce zvířat, která nejsou ve smyslu veterinárního zákona zvířaty hospodářskými, se již nevztahují povinnosti vyplývající z § 9 (svod zvířat) veterinárního zákona a nemusí tedy žádat o stanovení veterinárních podmínek.

To však neznamená, že si pořadatel nemůže stanovit podmínky, které musí chovatel splnit, pokud se chce určité akce zúčastnit. V § 4, odst. 1 písm. c) veterinárního zákona je uvedeno, že chovatel je povinen bránit vzniku a šíření nákaz a jiných onemocnění zvířat. Z toho se dá odvodit, že výstav a dalších akcí by se neměli účastnit chovatelé, pokud jim nebude znám zdravotní stav ostatních účastníků dané akce. K tomu, aby chovateli bylo zaručeno, že neporuší již citovaný § 4, odst. 1 písm. c) slouží veterinární podmínky, které si stanoví sám, případně i veterinární přejímka zvířat.

Dále je třeba připomenout, že KVS sice nebude stanovovat podmínky pro konání veřejného vystoupení pro zvířata, která nejsou hospodářskými zvířaty, ale je třeba upozornit, že pro pořadatele i nadále platí povinnosti vyplývající z § 8 odst. 2 a 3 zákona číslo 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění, tzn. zajistit odborně způsobilou osobu, která zabezpečí ochranu zvířat při konání akce, postupovat podle schváleného řádu ochrany, oznámit nejméně 14 dní předem místo a datum konání akce místně příslušné KVS, druh a počet zvířat, vyžádat si souhlas místně příslušné obce s konáním akce, poučit aktivně zúčastněné osoby jak manipulovat se zvířaty a mít při konání akce k dispozici schválený řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení.

Závěrem tedy lze shrnout, že ve vztahu pořadatel, chovatel versus KVS nastává změna v tom, že u zvířat, která nejsou zvířaty hospodářskými, pořadatel nežádá KVS o stanovení veterinárních podmínek, ale pouze jí 14 dní předem oznamuje konání veřejného vystoupení.

Dále je povinen splnit povinnosti vyplývající mu z ustanovení § 8 zákona na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění.

 

 

S pozdravem

MVDr. Blanka Karešová

ředitelka