Organizační řád odbornosti chovatelů drůbeže při ČSCH

03.07.2012 22:49

Čl. 1

Základním organizačním článkem odbornosti chovatelů drůbeže jsou základní organizace (ZO) a kluby.
Okresní odborné komise chovatelů drůbeže představují odborné metodické a organizačně informační centrum odbornosti v příslušné oblasti.
Činnost a postavení ZO, okresních odborných komisí (OOK) a klubů upravují Stanovy ČSCH.

 

Čl. 2

Drůbež patří mezi hospodářská zvířata, proto je nejvyšším orgánem odbornosti chovatelů drůbeže Rada Plemenné knihy drůbeže, chov drůbeže podléhá „plemenářskému zákonu“. Ústřední konference delegátů odbornosti chovatelů drůbeže je zastupitelským shromážděním delegátů OOK a chovatelských klubů (CHK). Konferenci svolává Ústřední odborná komise chovatelů drůbeže (ÚOK) v případě, že je nutné projednat zásadní otázky činnosti odbornosti. Ústřední volební konference delegátů odbornosti chovatelů drůbeže je svolávána jedenkrát za pět let. Delegáti OOK disponují hlasem volebním, delegáti chovatelských klubů disponují hlasem poradním.

 

Konferenci přísluší:
- volit a odvolávat členy ÚOK
- volit a odvolávat členy své revizní komise
- schvalovat volební řád, jednací řád a organizační řád odbornosti
- navrhovat ústřední konferenci členy pracovních komisí a kandidáty do nejvyšších funkcí svazu
- předkládat návrhy pro jednání ÚV svazu, případně valnou hromadu
 

Konference je odvolacím orgánem a kárným orgánem podle zásad kárného řádu.


 

Čl. 3

Pětičlenná ÚOK chovatelů drůbeže zabezpečuje ve spolupráci s Radou Plemenné knihy drůbeže odbornou činnost mezi jednotlivými konferencemi. Dále koordinuje činnost jednotlivých OOK a činnost CHK.

 

Čl. 4

Při ÚOK působí tříčlenný revizní orgán, který je volen také na Ústřední konferenci delegátů odbornosti chovatelů drůbeže a pracuje nezávisle na ÚOK. Předseda revizní komise se zúčastňuje jednání ÚOK s hlasem poradním. Revizní komise pracuje podle předem sestaveného plánu práce a provádí kontrolu činnosti odbornosti a kontrolu hospodaření ÚOK. Na požádání může provádět i kontroly nižších odborných orgánů. Ze své činnosti se zodpovídá ústřední konferenci delegátů odbornosti, které předkládá zprávu o provedených kontrolách a revizích hospodaření.

 

Čl. 5

 

1. Při ÚOK se sdružují všichni posuzovatelé drůbeže v ČSCH a vytváří sbor posuzovatelů. Sbor posuzovatelů se schází ke svým jednáním podle potřeby a může přijímat usnesení jen ke své vlastní činnosti.
2. ÚOK řídí činnost sboru posuzovatelů prostřednictvím komise posuzovatelů, která je pracovním orgánem ÚOK. Komise může rozhodovat o záležitostech, k nimž jí ÚOK pověří svým usnesením. Komise má pět členů, které do funkcí volí sbor posuzovatelů. V čele sboru posuzovatelů je předseda sboru posuzovatelů, který je po zvolení zván na jednání ÚOK s hlasem poradním.
3. Komise posuzovatelů je oprávněna rozhodnout o přijetí adeptů a konání přijímacích pohovorů, o konání zkoušek adeptů, o přípravě a průběhu seminářů. Provádí hodnocení činnosti posuzovatelů a s výsledky seznamuje ÚOK. 

Čl. 6

Povinností ÚOK ve spolupráci s komisí posuzovatelů je:

- spolupracovat s Radou Plemenné knihy drůbeže, kterou jmenuje ÚV ČSCH
- pravidelně ve svazovém tisku informovat o činnosti ÚOK
- ve spolupráci s Radou PKD zabezpečovat rozvoj chovu drůbeže dle platných zákonů ČR, dále přijatých zásad a usnesení
- spolupracovat s CHK a jednotlivými chovateli, dbát na zvyšování kvality a užitkovosti jednotlivých plemen drůbeže
- ve spolupráci s Radou PKD uznávat šlechtitelské a plemenné chovy
- odborně školit posuzovatele a jejich čekatele
- spolupracovat s nákupními a zpracovatelskými organizacemi
- zabezpečovat a organizovat veterinární péči ve spolupráci s veterinární komisí ÚV ČSCH a příslušnými orgány veterinární služby
- spolupracovat při dovozu a vývozu drůbeže
- ve spolupráci s Radou PKD vydávat vhodnou odbornou, organizační a propagační literaturu a příslušné tiskopisy
- zpracovávat aktualizovaný organizační řád odbornosti
- pořádat školení funkcionářů, výstavy, zájezdy a jiné akce
- účelně hospodařit s finančními prostředky a sestavovat rozpočet
- připravovat jednání ústřední konference delegátů odbornosti
- ÚOK ustanovuje a ruší CHK.
- ÚOK může přizvat ke spolupráci odborné spolupracovníky

 

Čl. 7

Chovatelské kluby (CHK) jsou speciální chovatelské organizace sdružující chovatele vyhraněných odborných zájmů a jejich činnost nesmí být v rozporu se stanovami ČSCH. Při ustavující schůzi CHK má být přítomen člen ÚOK. Každý jednotlivý klub má právo delegovat na jednání Ústřední konference delegátů odbornosti chovatelů drůbeže jednoho zástupce s hlasem poradním. Každý jednotlivý klub má taktéž právo navrhovat kandidáty do ÚOK a RK odbornosti, kde musí být potvrzení příslušné ZO ČSCH.

 

Čl. 8

Okresní, městské, oblastní aktivy chovatelů drůbeže jsou zastupitelská shromáždění delegátů ZO sdružujících chovatele drůbeže. Aktiv svolává příslušný odborný orgán zpravidla jednou za 2 roky.

Okresním, městským, oblastním aktivům přísluší:
- jednat o zásadních otázkách rozvoje chovatelství v obvodu a stanovit zásadní úkoly
- volit OOK a stanovit jejich počet členů
- schvalovat rozpočet odbornosti a výsledek hospodaření za předcházející období
- navrhnout kandidáty do funkcí ve vyšších orgánech svazu
- volit delegáty na ústřední konferenci delegátů odbornosti
- předkládat návrhy okresnímu, městskému, oblastnímu výboru a ÚOK.Poslední aktualizace byla provedena v Praze dne 6. března 2010 na Ústřední konferenci delegátů