Organizační řád odbornosti chovatelů holubů

03.07.2012 22:31
Přeskočit navigační odkazy
Organizační řád odbornosti chovatelů holubů


§ 1
Charakteristika odbornosti
Odborností chovatelů holubů se rozumí vnitřní zájmové uskupení členů ze základních organizací Českého svazu chovatelů (dále jen Svaz), kteří chovají holuby zoologického druhu holub domácí (Columba livia f domestica). Ustanovením odbornosti chovatelů holubů vytváří Svaz pro metodické odborné řízení a podmínky pro rozvoj této chovatelské odbornosti. O jejím ustanovení a zrušení rozhoduje jen Valná hromada ČSCH.
Tento organizační řád upravuje vnitřní vztahy, metody řízení a práce, zajištění informovanosti, propagace aj. v odbornosti chovatelů holubů.

§ 2
Organizační přehled (nejedná se o systém podřízenosti a nadřízenosti)
a) Odbornost chovatelů holubů základní organizace (ZO);
b) Oblastní, okresní, městský aktiv odbornosti chovatelů holubů;
c) Oblastní, okresní, městská odborná komise (OOK);
d) Ústřední konference odbornosti chovatelů holubů;
e) Ústřední odborná komise chovatelů holubů (ÚOK);
f) Revizní komise odbornosti;
g) Komise posuzovatelů holubů;
h) Komise pro standardy holubů;
i) Sbor posuzovatelů;
j) Chovatelské kluby.

§ 3
Základní organizace
Chovatelé holubů jsou zpravidla v rámci Svazu začleněni do tzv. organizací základních všeobecných (ZO), spolu s chovateli zvířat jiných druhů. V těchto základních organizacích mají založeno své členství ve Svazu a zde jim také vznikají základní členská práva a povinnosti.
Při organizačním zabezpečení odborné chovatelské činnosti ve všeobecné organizaci (ZO) je zpravidla ustanovena odborná komise chovatelů holubů. Při vyšším počtu členů je vhodné, aby bylo zajištěno zastoupení odbornosti chovatelů holubů ve výboru ZO. Zvolený funkcionář do výboru ZO za odbornost chovatelů holubů odpovídá za plnění usnesení vyšších orgánů Svazu, v rámci ZO. Dbá, aby výbor ZO odpovídajícím způsobem projednal záležitosti odbornosti chovatelů holubů, přijal k nim usnesení a zohlednil požadavky v návrhu rozpočtu a dále za to, aby vyšší orgány svazu byly informovány o zásadních změnách a usneseních ve věcech odborných.
Záměry činnosti a finanční rozpočet odbornosti chovatelů holubů v rámci ZO schvaluje členská schůze ZO. Členská schůze ZO též navrhuje a schvaluje delegáty na oblastní, okresní, městský aktiv delegátů odbornosti chovatelů holubů, a to podle klíče stanoveného oblastní, okresní a městskou odbornou komisí. Členská schůze ZO taktéž navrhuje kandidáty do vyšších orgánů Svazu.
I v odbornosti chovatelů holubů mohou existovat tzv. základní organizace specializované, tj. takové, v nichž mohou být sdružení jen chovatelé holubů či dokonce chovatelé holubů jednoho plemena či několika plemen, ovšem vždy musí být začleněny do evidence příslušné oblastní, okresní, městské organizace ČSCH.

§ 4
Oblastní, okresní, městský aktiv odbornosti chovatelů holubů
Oblastní, okresní, městský aktiv odbornosti chovatelů holubů je orgánem zastupitelským a svolává ho oblastní, okresní, městská odborná komise chovatelů holubů, příp. výbor oblastní, okresní, městské organizace podle schváleného harmonogramu činnosti a v souladu s rozpočtem oblastní, okresní, městské organizace, případně podle rozhodnutí ÚOK chovatelů holubů. Aktivu se zúčastní delegáti zvolení na členských schůzích ZO. OOK dbá na to, aby na aktiv byli pozváni delegáti chovatelské odbornosti ze všech základních organizací v oblasti, okrese, městě. OOK (MěOK) též odpovídá za to, aby na program aktivu bylo zařazeno jednání o všech povinnostech, které přísluší aktivu podle Stanov ČSCH a podle usnesení ÚOK a dále mu na své úrovni přísluší:

a) jednat o chovatelských záležitostech z odborných a organizačních hledisek;
b) projednat činnost a hospodaření odbornosti za uplynulé období, stanovit záměry rozvoje a úkoly pro příští období a jejich ekonomické zajištění;
c) ustavit oblastní, okresní, městskou odbornou komisi a volit její členy. V případě, že OOK ustavena nebude, zvolit jednoho funkcionáře jako představitele odbornosti chovatelů holubů v oblasti, okrese, městě, který bude kandidovat do výboru oblastní, okresní, městské organizace;
d) volit delegáty na ústřední konferenci delegátů chovatelské odbornosti, kandidáty do výboru oblastní, okresní, městské organizace a vyšších orgánů Svazu a delegáty na oblastní, okresní, městskou konferenci;
e) plnit povinností vyplývající ze Stanov ČSCH.

§ 5
Oblastní, okresní, městský odborná komise chovatelů holubů
Oblastní, okresní, městská odborná komise chovatelů holubů je orgánem výkonným a svým působením:
a) zabezpečuje plnění usnesení aktivu Odbornosti chovatelů holubů a vyšších odborných orgánů;
b) řídí a koordinuje odbornou chovatelskou činnost v oblasti, okrese, městě;
c) prosazuje zájmy odbornosti chovatelů holubů, zabezpečuje informovanost základních organizací o usneseních výboru OO ČSCH a ÚOK chovatelů holubů;
d) informuje ÚOK chovatelů holubů o činnosti odbornosti chovatelů v oblasti, okrese, městě;
e) informuje veřejnost, rozhoduje a realizuje propagační činnost o odborné chovatelské činnosti včetně finančního zajištění;
f) plní povinnosti vyplývající ze stanov ČSCH.

Činnost komise řídí předseda komise, kterého volí ze svého středu členové komise zvolení na oblastním, okresním, městském aktivu.

§ 6
Ústřední konference delegátů odbornosti chovatelů holubů
Ústřední konference delegátů chovatelské odbornosti je nejvyšším zastupitelským orgánem chovatelské odbornosti ve Svazu. Svolání konference a její organizační zabezpečení zajišťuje ÚOK v souladu s harmonogramem činnosti, rozpočtem nebo podle usnesení Valné hromady Svazu.
Konference se s hlasem rozhodujícím účastní delegáti zvolení na oblastních, okresních, městských aktivech odbornosti chovatelů holubů. S hlasem poradním se účastní zástupci jednotlivých chovatelských klubů, kterým může být rozhodnutím delegátů aktuální konference umožněno hlasovat hlasem rozhodujícím. Všichni delegáti a zástupci se musí při prezenci prokázat členským průkazem ČSCH s vylepenou platnou členskou známkou.
Na konferenci zastupuje každou oblastní, okresní, městskou organizaci jeden delegát. ÚOK může svým usnesením, s přihlédnutím k ekonomickým možnostem, stanovit, že konference se počet delegátů s hlasem rozhodujícím zvýší podle počtu členů-chovatelů holubů v jednotlivých oblastních, okresních, městských organizacích. Každý jednotlivý Chovatelský klub zastupuje vždy jeden delegát.
ÚOK odpovídá za to, že konference projedná úkoly, které jí ze stanov Svazu přísluší.
Konference v odůvodněných případech může svým usnesením pověřit UOK zabezpečením konkrétních úkolů, které podle Stanov ČSCH spadají do pravomoci konference.
Konference je odvolacím orgánem a kárným orgánem podle zásad kárného řádu Svazu.

Konferenci dále přísluší:

a) řídit odbornou činnost, stanovit úkoly pro rozvoj chovu holubů a provádět kontrolu jejich plnění
b) volit a odvolávat členy ÚOK , kde před volbou rozhodne o počtu členů a o způsobu provedení voleb
c) volit a odvolávat členy své revizní komise
d) schvalovat organizační řád odbornosti včetně jeho novelizací
e) schvalovat směrnice a řády pro odbornou chovatelskou činnost
f) schvalovat rozpočet odbornosti a projednávat výsledky hospodaření.
g) ustavovat poradní sbory
h) předkládat návrhy pro jednání ÚV Svazu , případně valnou hromadu Svazu

§ 7
Ústřední odborná komise chovatelů holubů
Ústřední odborná komise chovatelů holubů je nejvyšším řídícím a metodickým odborným orgánem odbornosti chovatelů holubů. ÚOK má 5 až 7 členů, podle usnesení Ústřední konference delegátů odbornosti chovatelů holubů. Práci komise řídí předseda ÚOK, kterého ze svého středu mohou volit členové ÚOK, a to zejména s přihlédnutím k získanému počtu hlasů při volbě ÚOK a odborným a organizačním schopnostem. ÚOK se ke svým jednáním schází dle harmonogramu své práce. Má za povinnost přizvávat k nim a k jednání Ústřední konference Odbornosti chovatelů holubů předsedu sboru posuzovatelů a podle potřeby komise pro standardy . Tito předsedové mají při těchto jednáních hlas poradní, nejsou-li řádně zvolenými členy ÚOK a to zejména v případech je-li jednáno o posuzování holubů, posuzovatelích holubů a vzornících plemen holubů. Jednotliví členové vykonávají funkce v ÚOK dle konkrétní náplně práce a odpovědnosti podle usnesení ÚOK. ÚOK o své činnosti pravidelně informuje Ústřední výbor Svazu a Valnou hromadu Svazu.

ÚOK nejméně jednou v kalendářním roce svolává:

a) ústřední konferenci odbornosti chovatelů holubů
b) aktiv zástupců klubů chovatelů holubů.

ÚOK dále přísluší:

a) spolupracovat s chovatelskými kluby a jednotlivými chovateli, při které především dbá na zvyšování kvality našich národních plemen holubů a plemen holubů chovaných v ČR a uznaných Evropským svazem;
b) uznávat a řídit plemenné a regenerační chovy, vydávat směrnice pro tyto chovy;
c) účelně hospodařit s finančními prostředky a sestavovat vlastní rozpočet;
d) organizovat jednání ústřední konference delegátů odbornosti;
e) ustavovat, rušit a metodicky řídit chovatelské kluby;
f) přizvávat ke spolupráci odborné spolupracovníky;
g) zabezpečovat a plnit usnesení přijatá Ústřední konferencí delegátů odbornosti;
h) odborně a metodicky řídit činnost okresních, oblastních, městských odborných komisí a chovatelských klubů;
i) ustavovat odborné pracovní komise pro řešení odborných činností na úseku; výstavnictví, posuzování holubů, vzorníků a veterinární problematiky chovu holubů a podle potřeby další subkomise;
j) jmenovat členy komise pro standardy holubů;
k) jmenovat delegáta do EE, zabezpečovat styk se zahraničními chovatelskými organizacemi všech stupňů;
l) pravidelně ve svazovém tisku informovat o činnosti ÚOK;
m) vydávat odbornou, organizační, propagační literaturu a směrnice;
n) ve spolupráci se sborem posuzovatelů, komisí standardů a odbornými subkomisemi zpracovávat a připravovat nové vzorníky holubů případné změny stávajících vzorníků s kluby chovatelů a Evropskou komisí standardů;
o) spoluorganizovat s komisí posuzovatelů školení pro posuzovatele a výchovu, školení a zkoušky adeptů na posuzovatele;
p) připravovat nebo schvalovat směrnice, řády, pokyny v rámci své odbornosti.ÚOK je odvolacím orgánem proti rozhodnutí nižších odborných orgánů a je kárným orgánem podle zásad kárného řádu. Administrativní činnost ÚOK zajišťuje zaměstnanec Sekretariátu ÚV ČSCH.

§ 8
Revizní komise odbornosti chovatelů holubů
Revizní komise odbornosti je tříčlenná a je volena na Ústřední konferenci delegátů odbornosti chovatelů holubů. Pracuje nezávisle na ÚOK. Ze svého středu volí předsedu revizní komise, který se zúčastňuje jednání ÚOK s hlasem poradním. Komise pracuje podle předem sestaveného plánu práce a provádí kontrolu činnosti a plnění usnesení plánu práce jak vlastní ÚOK, tak i plnění úkolů schválených na konferenci odbornosti a kontrolu hospodaření ÚOK. Na požádání může provádět i kontroly nižších odborných orgánů. Ze své činnosti se zodpovídá ústřední konferenci delegátů odbornosti, které předkládá zprávu o provedených kontrolách a revizích hospodaření.

§ 9
Komise posuzovatelů holubů
Je voleným výkonným orgánem sboru posuzovatelů, který zabezpečuje spolupráci s ÚOK a se členy sboru posuzovatelů dále plní usnesení shromáždění sboru a ÚOK Řídí a organizuje činnost sboru mezi jednotlivými shromážděními sboru. Předseda sboru je zván na jednání ÚOK s hlasem poradním není – li řádně zvoleným členem ÚOK.

§ 10
Sbor posuzovatelů holubů
Sbor posuzovatelů je ustaven v rámci ČSCH a jeho ústřední odborné komise chovatelů okrasných a užitkových holubů jako její odborný orgán. Není samostatnou organizační jednotkou, má pravomoci pouze ke své vlastní činnosti. Ekonomicky má napojení na rozpočet ÚOK. Řídí se usnesením ústřední konference odbornosti , ústřední odborné komise a shromážděním sboru. Jeho činnost vychází z platného Statutu sboru posuzovatelů, který schvaluje ÚOK.

§ 11
Komise pro standardy holubů
Komise je odborným orgánem ÚOK. Její členy navrhuje komise posuzovatelů a jmenováním stvrzuje ÚOK. Komise je 3 až 5 členná (podle potřeby), v jejímž čele stojí předseda, který je podle potřeby zván na jednání ÚOK s hlasem poradním.

Komisi dále přísluší:

a) odstraňovat případné formální nedostatky ve stávajících vzornících plemen holubů;
b) postupně doplňovat vzorník o zahraniční plemena u nás chovaná a vystavovaná, kde bude závazný standard určující země plemena, která jsou v seznamu EE;
c) reagovat na šlechtitelské cíle a doplňky standardů zahraničních plemen a v tomto duchu je zapracovat do českého vzorníku, kde opět bude závazný standard určující země;
d) u našich národních plemen, ve spolupráci se specializovanými kluby postupně zapracovávat do vzorníku dlouhodobé šlechtitelské cíle s ohledem na plemennou čistotu a uniformitu plemene, zejména s uznáváním nových barevných a kresebných rázů;
e) uznávat barevné rázy našich národních plemen.§ 12
Chovatelské kluby
Kluby chovatelů holubů sdružují chovatele holubů jednoho nebo několika - zpravidla z chovatelského hlediska podobných - plemen. Kluby mohu svým jménem nabývat práv a majetků. Chovatelské kluby ustavuje Ústřední odborná komise chovatelů holubů, která řídí a kontroluje jejich činnost a rozhoduje o jejich ustavení nebo zrušení. Chovatelské kluby mají působnost na celém území ČR a pro holuby jednoho plemena či plemen podobných může být ustaven jen jeden chovatelský klub. V případech klubů s velkou členskou základnou je možné ustanovit regionální pobočky klubu. Postavení a kompetence klubových poboček se řídí dle vnitřních klubových předpisů.

a) Ustavení klubu - předpokladem k ustavení klubu je zájem nejméně 10 členů. K ustavení klubu dojde na ustavující schůzi, kterou řídí zástupce ÚOK. Na ustavující schůzi je provedena volba výboru klubu a revizní komise klubu a jsou stanoveny zásadní úkoly pro činnost klubu. Chovatelský klub nese název Svazu a plemena holubů (skupiny plemen holubů), jejichž chovatele sdružuje. Sídlo klubu je součástí názvu a je stanoveno se zřetelem k technickým a administrativním možnostem klubu.

b) Úkoly klubu - zdokonalování a metodické řízení šlechtění příslušného plemena (plemen) holubů, zlepšování plemenné hodnoty holubů, zabezpečování cílevědomé plemenitby, šlechtění holubů příslušných plemen z hlediska exteriéru, užitkových, sportovních, zdravotních a etologických vlastností. Spolupráce s komisí standardů holubů při tvorbě vzorníků, jejich změn a při přípravě vzdělávání posuzovatelů holubů.

c) Metody práce - pořádání výstav a přednášek za účelem výchovy a vzdělávání chovatelů, metodické řízení plemenných a regeneračních chovů, evidence a registrace odchovů, informování o činnosti a výsledcích práce klubu, propagace činnosti.

d) Členství v klubu - o členství v klubu se může ucházet jen člen některé ze základních organizací Svazu nemá –li klub sám statut základní organizace. Členstvím v klubu jeho členu nevzniká žádné z těch práv a povinností člena ČSCH, která by ho zvýhodňovala, nebo poškozovala vůči ostatním členům-nečlenům klubů (např. zdvojené volební právo, resp. povinnost platit dvojí členské příspěvky atp.). Potvrzení o členství v ZO musí být vyznačeno v přihlášce za člena klubu s výjimku pro případné zahraniční členy. Členství v klubu na doporučení výboru klubu schvaluje členská schůze klubu.
Člen klubu má právo aktivně se podílet na činnosti klubu, účastnit se všech jeho akcí, které klub pořádá, být volen do orgánů klubu. Povinností člena je dodržovat Stanovy Svazu, usnesení orgánů klubu, platit klubové členské a klubové účelové příspěvky (členské příspěvkyČSCH platí ve své Základní organizaci), dodržovat kázeň a přátelské vztahy s ostatními členy klubu, oznámit klubu změny, které s jeho členstvím souvisí, předkládat potvrzení o členství v základní organizaci.

e) Orgány klubu:

1) Členská schůze klubu (svolává ji výbor klubu podle potřeby, nejméně však jednou za rok. Členská schůze stanoví zásadní úkoly pro činnost klubu, volí výbor klubu a revizní komisi klubu, dále volí zástupce klubu na jednání Ústřední konference odbornosti holubů a Aktívu chovatelských klubů, stanoví výši klubových a příp. klubových účelových příspěvků, projednává hospodaření klubu.
2) Výbor klubu - je většinou tříčlenný. Jeho členy jsou předseda, jednatel a pokladník, případně další funkcionáři podle rozhodnutí členské schůze. Statutárními zástupci jsou předseda a jednatel. Výbor klubu připravuje jednání členské schůze, zabezpečuje plnění usnesení členské schůze a ÚOK chovatelů holubů, vede účetní evidenci. Po předchozím projednání a se svým stanoviskem předkládá členské schůzi k rozhodnutí došlé přihlášky k členství v klubu, vyhodnocuje výsledky chovatelské a šlechtitelské práce, zajišťuje informovanost členů klubu a propagaci práce klubu. Ústřední odborné komisi chovatelů holubů pravidelně předkládá informace o činnosti klubu, zpravidla do měsíce od data konání výroční členské schůze klubu. Na návrh vzdělavatele nebo poradce chovu určuje šlechtitelské cíle pro dané plemeno (plemena) holubů.
3) Revizní komise klubu - provádí revize hospodaření a činnosti klubu. Počet členů revizní komise určí volbou členská schůze klubu. Revizní činnost v klubu musí být zajištěna alespoň jedním voleným členem.
4) Zánik klubu - klub ruší ústřední odborná komise chovatelů holubů, a to na základě zdůvodněného návrhu členské schůze klubu nebo svým vlastním usnesením o sloučení klubu s jiným klubem pod novým názvem tehdy, jestliže klub po dobu jednoho roku nevyvíjí žádnou činnost a není předpoklad aktivizace jeho činnosti. Klub zaniká likvidací. Průběh likvidace se řídí zásadami vyplývajícími ze Stanov ČSCH a prováděcích předpisů k nim.

Pavel Wieder, v. r.
předseda ÚOK chovatelů holubů

Ondřej Matouš, v. r.
místopředseda ÚOK chovatelů holubů


Schváleno na Ústřední konferenci delegátů odbornosti chovatelů holubů dne 28. září 2010 a tímto dnem vstupuje v platnost.