Organizační řád odbornosti chovatelů králíků

03.07.2012 22:59

Základním organizačním článkem odbornosti chovatelů králíků jsou základní organizace (ZO).
Okresní odborné komise chovatelů králíků představují odborné metodické a organizačně informační centrum odbornosti v příslušné oblasti.
Činnost a postavení ZO a okresních odborných komisí (OOK) upravují stanovy ČSCH.
 

Čl. 2

Nejvyšším orgánem odbornosti je ústřední konference delegátů chovatelů králíků, která je zastupitelským shromážděním delegátů OOK a chovatelských klubů (CHK). Konferenci svolává ústřední odborná komise chovatelů králíků (ÚOK) nejméně 1x za 2 roky k projednání zásadních otázek činnosti odbornosti. V nevolebním roce se budou konat ústřední konference odbornosti na Moravě pro moravské okresy a v Čechách pro české okresy. Ve volebním roce bude svolána ústřední konference odbornosti společná.
 

Konferenci přísluší:

 

 

- řídit odbornou činnost, stanovit úkoly pro rozvoj chovu králíků a provádět kontrolu jejich plnění
- volit a odvolávat členy ÚOK včetně předsedy
- volit a odvolávat členy své revizní komise
- před volbami rozhodnout hlasováním o počtu členů ÚOK a o tom, zda volby budou provedeny tajně či aklamací
- schvalovat novelizaci organizačního řádu své odbornosti
- schvalovat směrnice a řády pro odbornou chovatelskou činnost
- ustavovat poradní sbory pro otázky chovatelské specializace a volit jejich členy
- navrhovat ústřední konferenci členy pracovních komisí a kandidáty do nejvyšších funkcí svazu
- předkládat návrhy pro jednání ústřední konference svazu, ÚV svazu , případně valnou hromadu
 

 

Konference je odvolacím orgánem a kárným orgánem podle zásad kárného řádu.

 

Čl. 3

ÚOK králíků zabezpečuje odbornou činnost mezi jednotlivými konferencemi. Dále koordinuje činnost jednotlivých OOK a CHK.
 

Čl. 4

Při ÚOK působí tříčlenný revizní orgán, který je volen také na ústřední konferenci delegátů chovatelů králíků a pracuje nezávisle na ÚOK. Předseda revizní komise se zúčastňuje jednání ÚOK s hlasem poradním. Revizní komise pracuje podle předem sestaveného plánu práce a provádí kontrolu hospodaření ÚOK. Na požádání může provádět i kontroly nižších odborných orgánů. Ze své činnosti se zodpovídá ústřední konferenci odbornosti delegátů, které předkládá zprávu o provedených kontrolách a revizích hospodaření.
 

Čl. 5

 

 

1. Při ÚOK se sdružují všichni posuzovatelé králíků v ČSCH a vytváří Sbor posuzovatelů. Sbor posuzovatelů se schází ke svým jednáním podle potřeby a může přijímat usnesení jen ke své vlastní činnosti.
2. ÚOK řídí činnost Sboru posuzovatelů prostřednictvím Komise posuzovatelů. Komisi posuzovatelů ustavuje ÚOK jako svůj pracovní orgán. Komise může rozhodovat o záležitostech, k nimž jí ÚOK pověří svým usnesením. Komise má 5 členů, které do funkcí volí Sbor posuzovatelů. V čele Sboru posuzovatelů a v čele ÚOK je předseda Sboru posuzovatelů, který se po zvolení stává členem ÚOK.
3. Komise posuzovatelů je oprávněna rozhodnout o přijetí adeptů a konání přijímacích pohovorů, o konání zkoušek adeptů, o přípravě a průběhu seminářů. Provádí hodnocení činnosti posuzovatelů a navrhuje ÚOK a s výsledky seznamuje ÚOK.


 

Čl. 6

Povinností ÚOK ve spolupráci s Komisí posuzovatelů je:
 

 

- zabezpečovat rozvoj chovu králíků přijatých zásad a usnesení
- spolupracovat s CHK a jednotlivými chovateli dbá na zvyšování kvality a užitkovosti jednotlivých plemen králíků
- zavádět výsledky vědy a lidového výzkumnictví do praxe
- uznávat K a P chovy, regenerační a výzkumné chovy
- odborně školit posuzovatele a jejich čekatele
- spolupracovat s nákupními a zpracovatelskými organizacemi
- zabezpečovat a organizovat veterinární péči ve spolupráci s veterinární komisí ÚV ČSCH a příslušnými orgány veterinární služby
- spolupracovat při dovozu a vývozu králíků
- vydávat vhodnou odbornou, organizační a propagační literaturu a příslušné tiskopisy
- pořádat školení funkcionářů, výstavy a jiné akce
- zabezpečovat informovanost členů a propagovat chovatelství
- účelně hospodařit s finančními prostředky a sestavovat rozpočet
- připravovat jednání konference delegátů odbornosti


ÚOK je odvolacím orgánem proti rozhodnutí nižších odborných orgánů a je kárným orgánem podle zásad kárného řádu.
 

Čl. 7

Chovatelské kluby (CHK) jsou speciální chovatelské organizace sdružující chovatele vyhraněných odborných zájmů a jejich činnost nesmí být v rozporu se stanovami ČSCH. Při ustavující schůzi CHK má být přítomen člen ÚOK.
Chovatelské kluby mají právo delegovat l zástupce na jednání ústřední konference odbornosti s hlasem poradním. Taktéž mají právo navrhovat kandidáty do ÚOK a RK odbornosti, kde musí být potvrzení příslušné ZO ČSCH.
 

Čl. 8

Okresní, městské, oblastní konference odbornosti jsou zastupitelská shromáždění delegátů ZO sdružujících chovatele králíků. Konferenci svolává příslušný odborný orgán nejméně jednou za 2 roky.

Okresní, městské, oblastní konferenci přísluší:

 

- jednat o zásadních otázkách rozvoje chovatelství v obvodu a stanovit zásadní úkoly
- volit OOK a stanovit jejich počet členů
- schvalovat rozpočet odbornosti a výsledek hospodaření za předcházející období
- navrhnout kandidáty do funkcí ve vyšších orgánech svazu
- volit delegáty na ústřední konferenci delegátů chovatelů králíků
- předkládat návrhy okresnímu, městskému, oblastnímu výboru a ÚOK


Tyto změny v organizačním řádu byly schváleny na zasedání ÚOK v Čáslavi dne 23.6.2001.

Organizační řád odbornosti chovatelů králíků


 

Čl. 1

Základním organizačním článkem odbornosti chovatelů králíků jsou základní organizace (ZO).
Okresní odborné komise chovatelů králíků představují odborné metodické a organizačně informační centrum odbornosti v příslušné oblasti.
Činnost a postavení ZO a okresních odborných komisí (OOK) upravují stanovy ČSCH.
 

Čl. 2

Nejvyšším orgánem odbornosti je ústřední konference delegátů chovatelů králíků, která je zastupitelským shromážděním delegátů OOK a chovatelských klubů (CHK). Konferenci svolává ústřední odborná komise chovatelů králíků (ÚOK) nejméně 1x za 2 roky k projednání zásadních otázek činnosti odbornosti. V nevolebním roce se budou konat ústřední konference odbornosti na Moravě pro moravské okresy a v Čechách pro české okresy. Ve volebním roce bude svolána ústřední konference odbornosti společná.
 

Konferenci přísluší:

 

 

- řídit odbornou činnost, stanovit úkoly pro rozvoj chovu králíků a provádět kontrolu jejich plnění
- volit a odvolávat členy ÚOK včetně předsedy
- volit a odvolávat členy své revizní komise
- před volbami rozhodnout hlasováním o počtu členů ÚOK a o tom, zda volby budou provedeny tajně či aklamací
- schvalovat novelizaci organizačního řádu své odbornosti
- schvalovat směrnice a řády pro odbornou chovatelskou činnost
- ustavovat poradní sbory pro otázky chovatelské specializace a volit jejich členy
- navrhovat ústřední konferenci členy pracovních komisí a kandidáty do nejvyšších funkcí svazu
- předkládat návrhy pro jednání ústřední konference svazu, ÚV svazu , případně valnou hromadu
 

 

Konference je odvolacím orgánem a kárným orgánem podle zásad kárného řádu.

 

Čl. 3

ÚOK králíků zabezpečuje odbornou činnost mezi jednotlivými konferencemi. Dále koordinuje činnost jednotlivých OOK a CHK.
 

Čl. 4

Při ÚOK působí tříčlenný revizní orgán, který je volen také na ústřední konferenci delegátů chovatelů králíků a pracuje nezávisle na ÚOK. Předseda revizní komise se zúčastňuje jednání ÚOK s hlasem poradním. Revizní komise pracuje podle předem sestaveného plánu práce a provádí kontrolu hospodaření ÚOK. Na požádání může provádět i kontroly nižších odborných orgánů. Ze své činnosti se zodpovídá ústřední konferenci odbornosti delegátů, které předkládá zprávu o provedených kontrolách a revizích hospodaření.
 

Čl. 5

 

 

1. Při ÚOK se sdružují všichni posuzovatelé králíků v ČSCH a vytváří Sbor posuzovatelů. Sbor posuzovatelů se schází ke svým jednáním podle potřeby a může přijímat usnesení jen ke své vlastní činnosti.
2. ÚOK řídí činnost Sboru posuzovatelů prostřednictvím Komise posuzovatelů. Komisi posuzovatelů ustavuje ÚOK jako svůj pracovní orgán. Komise může rozhodovat o záležitostech, k nimž jí ÚOK pověří svým usnesením. Komise má 5 členů, které do funkcí volí Sbor posuzovatelů. V čele Sboru posuzovatelů a v čele ÚOK je předseda Sboru posuzovatelů, který se po zvolení stává členem ÚOK.
3. Komise posuzovatelů je oprávněna rozhodnout o přijetí adeptů a konání přijímacích pohovorů, o konání zkoušek adeptů, o přípravě a průběhu seminářů. Provádí hodnocení činnosti posuzovatelů a navrhuje ÚOK a s výsledky seznamuje ÚOK.


 

Čl. 6

Povinností ÚOK ve spolupráci s Komisí posuzovatelů je:
 

 

- zabezpečovat rozvoj chovu králíků přijatých zásad a usnesení
- spolupracovat s CHK a jednotlivými chovateli dbá na zvyšování kvality a užitkovosti jednotlivých plemen králíků
- zavádět výsledky vědy a lidového výzkumnictví do praxe
- uznávat K a P chovy, regenerační a výzkumné chovy
- odborně školit posuzovatele a jejich čekatele
- spolupracovat s nákupními a zpracovatelskými organizacemi
- zabezpečovat a organizovat veterinární péči ve spolupráci s veterinární komisí ÚV ČSCH a příslušnými orgány veterinární služby
- spolupracovat při dovozu a vývozu králíků
- vydávat vhodnou odbornou, organizační a propagační literaturu a příslušné tiskopisy
- pořádat školení funkcionářů, výstavy a jiné akce
- zabezpečovat informovanost členů a propagovat chovatelství
- účelně hospodařit s finančními prostředky a sestavovat rozpočet
- připravovat jednání konference delegátů odbornosti


ÚOK je odvolacím orgánem proti rozhodnutí nižších odborných orgánů a je kárným orgánem podle zásad kárného řádu.
 

Čl. 7

Chovatelské kluby (CHK) jsou speciální chovatelské organizace sdružující chovatele vyhraněných odborných zájmů a jejich činnost nesmí být v rozporu se stanovami ČSCH. Při ustavující schůzi CHK má být přítomen člen ÚOK.
Chovatelské kluby mají právo delegovat l zástupce na jednání ústřední konference odbornosti s hlasem poradním. Taktéž mají právo navrhovat kandidáty do ÚOK a RK odbornosti, kde musí být potvrzení příslušné ZO ČSCH.
 

Čl. 8

Okresní, městské, oblastní konference odbornosti jsou zastupitelská shromáždění delegátů ZO sdružujících chovatele králíků. Konferenci svolává příslušný odborný orgán nejméně jednou za 2 roky.

Okresní, městské, oblastní konferenci přísluší:

 

- jednat o zásadních otázkách rozvoje chovatelství v obvodu a stanovit zásadní úkoly
- volit OOK a stanovit jejich počet členů
- schvalovat rozpočet odbornosti a výsledek hospodaření za předcházející období
- navrhnout kandidáty do funkcí ve vyšších orgánech svazu
- volit delegáty na ústřední konferenci delegátů chovatelů králíků
- předkládat návrhy okresnímu, městskému, oblastnímu výboru a ÚOK


Tyto změny v organizačním řádu byly schváleny na zasedání ÚOK v Čáslavi dne 23.6.2001.