první letošní zápis z jednání Ústřední odborné komise

02.07.2012 11:56

 

Zápis č. 1/2012

z jednání Ústřední odborné komise chovatelů drůbeže,

jež se konalo dne 25. února 2012 v Čáslavi.

 

 

Přítomni: Ivan Pavel, Ing. František Šonka, Ladislav Štolba, Josef Vilhelm, Eliška Stejskalová

Omluveni: Jaroslav Bayer, Miloslav Hertl, Ing. Richard Konrád

Hosté: Jiří Král, předseda ÚV ČSCH, Peter Žuffa, stálý delegát ČSCH v EE

 

PROGRAM:

  1. Úvod, kontrola usnesení z minulého jednání, informace ze schůze výboru posuzovatelů
  2. Příprava Ústřední konference delegátů odbornosti chovatelů drůbeže
  3. Různé, diskuse, závěr

 

Ad 1) Úvod, kontrola usnesení z minulého jednání, informace ze schůze výboru posuzovatelů

Jednání zahájil a dále řídil Ing. František Šonka, předseda ÚOK CHD. Byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání. Usnesení DR 11/5/2/3 – bod bude řešen na červnovém zasedání ÚOK CHD.

Byly předneseny informace z jednání výboru posuzovatelů, jež se konalo dne 24. února 2012. Tématem jednání byly mj. tyto body: čestní posuzovatelé, školení adeptů, specializace posuzovatelů, publikace o národních plemenech, dodatky Vzorníku plemen drůbeže, doplnění Evropského vzorníku plemen drůbeže, legalizace novošlechtění husy královské, spolupráce s chovateli z východní Evropy, distribuce kroužků pro kluby, založení Klubu chovatelů křepelek, vznik specializovaných základních organizací (přeměna klubů), zkoušky adeptů na posuzovatele drůbeže. Ing. František Šonka informoval o další spolupráci se SZeŠ a SOU Horšovský Týn.

USNESENÍ DR 12/1/1/1: Mezi čestné členy sboru posuzovatelů drůbeže budou zařazeni tito bývalí posuzovatelé: Zdeněk Brož, MUDr. Josef Holeček, Ing. Karel Knap, Bohuslav Mikolášek, Ing. František Tuláček.

USNESENÍ DR 12/1/1/2: V roce 2012 bude uspořádáno samostatné školení pro adepty na posuzovatele drůbeže a další specializační zkoušky pro posuzovatele drůbeže.

USNESENÍ DR 12/1/1/3: Publikace o národních plemenech drůbeže bude sepsána populární formou, aby oslovila širší veřejnost. S ÚV ČSCH bude jednáno o vydání dodatků (nových standardů) ke Vzorníku plemen drůbeže. Peter Žuffa projedná doplnění Evropského vzorníku plemen drůbeže o česká národní plemena.

USNESENÍ DR 12/1/1/4: Na webových stránkách ČSCH bude zveřejněna informace o probíhajícím novošlechtění husy královské. Nejpozději v Chovateli č. 12/2012 bude zveřejněn článek o novošlechtění husy královské – autor Ivan Pavel nebo Jaroslav Kalaš.

USNESENÍ DR 12/1/1/5: Odbornost chovatelů drůbeže bude dále rozvíjet spolupráci s chovateli z východní Evropy.

USNESENÍ DR 12/1/1/6: ÚOK CHD a výbor posuzovatelů drůbeže nesouhlasí s tím, aby na jednání ÚV ČSCH byly předkládány závažné body, které nejsou předem projednány s odbornostmi (například zákaz distribuce kroužků pro kluby). 13. března 2012 bude vyvoláno jednání o zrušení zákazu distribuce kroužků pro kluby s revokací příslušného usnesení.

USNESENÍ DR 12/1/1/7: ÚOK CHD doporučuje založení Klubu chovatelů křepelek (eventuálně specializovanou základní organizaci řízenou přímo ÚOK CHD). Výbor posuzovatelů drůbeže zpracuje nové standardy pro jednotlivá plemena křepelek.

USNESENÍ DR 12/1/1/8: ÚV ČSCH bude přednesen do 13. března 2012 dotaz, zdali je možné převézt Klub chovatelů českých hus na specializovanou základní organizaci řízenou přímo ÚOK CHD.

USNESENÍ DR 12/1/1/9: Dne 25. února 2012 složil zkoušku na posuzovatele drůbeže (chybějící teoretickou část) Václav Rohrer ml.

USNESENÍ DR 12/1/1/10: Kontaktní osobou ve spolupráci se SZeŠ a SOU Horšovský Týn byl za ÚOK CHD jmenován Ladislav Štolba.

 

Ad 2) Příprava Ústřední konference delegátů odbornosti chovatelů drůbeže

Podrobně byla řešena příprava konference, která se bude konat dne 17. března 2012. Termín konání byl zveřejněn v Chovateli č. 2/2012 a na webu ČSCH, po jednání ÚOK CHD dne 25. února 2012 bude na OO ČSCH a kluby chovatelů drůbeže rozeslán program konference.

USNESENÍ DR 12/1/2/1: Ústřední konferenci delegátů odbornosti chovatelů drůbeže, konanou dne 17. března 2012, bude řídit Josef Vilhelm. Členem návrhové a mandátové komise byl za ÚOK CHD jmenován Ladislav Štolba.

 

Ad 3) Různé, diskuse, závěr

Ing. František Šonka informoval o projektu „Výzkum imunogenetické variability plemen kura domácího“, kterou ÚOK CHD předložil RNDr. Michal Vinkler, PhD. z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. ÚOK CHD se rozhodla projekt formálně podpořit.

Dále byla řešena otázka financování odbornosti. Bylo znovu konstatováno, že ÚOK CHD už dávno šetří rozpočet ČSCH (ÚOK CHD pracuje jako pětičlenná, členové ÚOK CHD nepobírají žádné odměny, posuzovatelé absolvují celé školení na vlastní náklady, adepti hradí náklady na školitele atd.). Nedávné opatření, které neumožňuje (nebo jen velmi omezeně) přesunování finančních prostředků z jednotlivých kapitol rozpočtu ÚOK CHD de facto způsobí, že ÚOK CHD nebude moci dodržovat Stanovy ČSCH, konkrétně nebude moci v plném rozsahu plnit body § 2 Poslání.

Vzhledem k tomu, že jsou známy termíny konání celostátních výstav, a to až do roku 2015, není možné tolerovat pořádání jiných výstav v tomto termínu. Bylo rozhodnuto, že posuzovatelé drůbeže nesmějí posuzovat na jiných výstavách, které se konají v termínu celostátních výstav drobného zvířectva a celostátních výstav mladé drůbeže. Případné nedodržení bude řešit výbor posuzovatelů.

USNESENÍ DR 12/1/3/1: ÚOK CHD formálně podpoří projekt „Výzkum imunogenetické variability plemen kura domácího“, předložený RNDr. Michalem Vinklerem, PhD. z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

USNESENÍ DR 12/1/3/2: ÚOK CHD nebude moci (vzhledem k omezené možnosti přesunu finančních prostředků z jednotlivých kapitol rozpočtu) dodržovat Stanovy ČSCH, konkrétně nebude moci v plném rozsahu plnit body § 2 Poslání.

USNESENÍ DR 12/1/3/3: Posuzovatelé drůbeže nesmějí posuzovat na jiných výstavách, které se konají v termínu celostátních výstav drobného zvířectva a celostátních výstav mladé drůbeže. Případné nedodržení bude řešit výbor posuzovatelů.

 

Poté bylo jednání zakončeno.

Ing. František Šonka, v.r.

předseda ÚOK CHD

Zapsala – Eliška Stejskalová

Ověřovatel zápisu – Josef Vilhelm