Řád pro posuzovatele drůbeže

03.07.2012 22:52

 

Upřesnění
Upřesnění některých ustanovení Řádu pro posuzovatele zvířat ČSCH, závazné pro posuzovatele drůbeže - rozhodnutí Ústřední odborné komise chovatelů drůbeže a výboru Sboru posuzovatelů drůbeže ze dne 6. srpna 2009, s platností od 1. září 2009. Tímto zároveň pozbývá platnosti upřesnění předešlé.


 

I.   Do 15. ledna následujícího roku jsou posuzovatelé povinni předat pověřenému členovi výboru Sboru posuzovatelů drůbeže (Pavlu Hrubešovi) k vyhodnocení vyplněné sumarizační archy ze všech výstav z předchozího roku. V případě posuzování v zahraničí doplní sumář posouzení výstižnou zprávou o sortimentu posuzovaných zvířat, jejich kvalitě a o celkové úrovni výstavy. Pokud v předcházejícím roce vůbec neposuzovali, oznámí tuto skutečnost písemně ve stejném termínu.
II.   Každoročně do 1. března jsou posuzovatelé povinni uhradit do pokladny nebo na účet ČSCH roční registrační poplatek posuzovatele ve výši 300,- Kč, určený pro potřeby vzdělávacího fondu ÚOK. Součástí tohoto poplatku jsou příspěvky do vzdělávacího fondu, vybrané od organizátorů výstav v předchozím roce.
III.   ÚOK pozastaví činnost posuzovatelům:
  - kteří neposuzují drůbež po dobu delší než dva roky, aniž k tomu mají důvod hodný zvláštního zřetele. Obnovení činnosti je podmíněno úspěšným složením ověřovací zkoušky;
  - kteří se nezúčastnili třikrát po době školení a to i v případech, že jsou řádně omluveni. Obnovení činnosti je podmíněno úspěšným složením ověřovací zkoušky;
  - u kterých byly objektivně a opakovaně zjištěny závažné chyby a nedostatky při posuzování. Obnovení činnosti je podmíněno úspěšným složením ověřovací zkoušky;
  - kteří ani po výzvě nezaslali k vyhodnocení vyplněné sumarizační archy ze všech výstav z předcházejícího roku. Obnovení činnosti je podmíněno dodatečným zasláním sumarizačních archů;
  - kteří ani po výzvě neuhradili roční registrační poplatek. Obnovení činnosti je podmíněno úhradou poplatku zvýšeného o 10 % za každý započatý měsíc prodlení.
IV.   ÚOK vyškrtne posuzovatele z registru v případě, že:
  - zemřel, nebo byl prohlášen za mrtvého;
  - byl zbaven svéprávnosti;
  - sám o vyškrtnutí požádal;
  - přestal být členem ČSCH;
  - o tom rozhodl kárný orgán ČSCH.
V.   Normy zvířat a odměny za posuzování:
  1. Při posuzování drůbeže jsou pro jednotlivé druhy stanoveny z důvodu rozdílné obtížnosti a časové náročnosti různé normy. Pro zjednodušení a zpřehlednění evidence o počtu posouzených zvířat a odpovídajících nárocích na odměnu, byla stanovena specifická jednotka – průměrný kus drůbeže, kterou nazýváme 1 normokus (nks). Denní základní norma pro posouzení je 60 nks. Pro výpočet normy a odměny za posouzení se jednotlivé druhy drůbeže přepočítávají na nks následovně:
Druh drůbeže kus počet nks
kur 1 1,0
perlička 1 1,0
křepelka 1 1,0
kachna 1 1,5
pižmovka 1 1,5
krůta 1 2,0
husa 1 2,0
  2. Odměny:
do normy 60 nks: 500,- Kč ......... Kč
nad normu do 80 nks: á 10,- Kč ......... Kč
nad normu do 100 nks: á 12,- Kč ......... Kč
nad normu nad 100 nks á 16,- Kč ......... Kč
za přepočet na soutěžní body: počet ks: ........ á 2,- Kč ......... Kč
vedoucí posuzovatelů (celkem 3 – 6 posuzovatelů): 150,- Kč ......... Kč
vedoucí posuzovatelů (celkem 7 a více posuzovatelů): 650,- Kč ......... Kč

Denní normy drůbeže jednotlivých druhů jsou stanovené z důvodu zajištění kvalitního posouzení. Pořadatelé výstav proto mohou od posuzovatelů požadovat jejich překročení maximálně do 100 nks. Další zvířata již posuzovatelé posoudit nemusí a v případě, že pořadatelé výstav na posouzení trvají, musí se s posuzovateli dohodnout na způsobu řešení. Tím může být např. posuzování druhý den, podmíněné úhradou dalších cestovních nákladů nebo nocležného.
Provedení přepočtu třídy na soutěží body je nadstavbou posouzení, které umožňuje vyhodnocení různých soutěží apod. Body se vypisují na lístky jednotlivých zvířat, do stejné kolonky s udělenou třídou, dále do soupisového archu a pokud to pořadatel výstavy vyžaduje, pak ještě do společného oceňovacího lístku kolekcí drůbeže. Odměna za provedení přepočtu na soutěžní body je 2,- Kč za 1 kus drůbeže jakéhokoliv druhu, nikoliv za nks.
Pořadatelé výstav jsou povinni drůbež vážit nebo zajistit, aby chovatelé dodali na výstavu drůbež zváženou. Pokud nebude drůbež zvážená, posuzovatelé nesmějí posuzovat, organizátoři posuzovateli hradí cestovné a základní normu. Bude-li posuzovatel přesto posuzovat na výstavě, kde není drůbež zvážená, bude mu odebrán posuzovatelský průkaz.
Mimo odměny za provedení posouzení je posuzovatel oprávněn účtovat pořadateli výstavy cestovní náklady, stravné, případně další výdaje související s nasmlouvanou akcí.
Kromě odměny vybírají posuzovatelé od organizátorů výstav v tuzemsku poplatek ve výši 30,- Kč, který odvádějí jako součást registračního poplatku, do vzdělávacího fondu ÚOK (viz bod 1).
VI.   V případě, že na výstavě posuzují více než tři posuzovatelé drůbeže, musí pořadatel jednoho z nich určit jako vedoucího a počítat s tím, že tento bude posuzovat méně zvířat. Pokud je na výstavě více než šest posuzovatelů drůbeže, tento vedoucí posuzovatel pouze řídí posuzování a sám již neposuzuje.
VII.   Pokud se z objektivních příčin nemůže posuzovatel na nasmlouvané posuzování dostav v čas o tom pořadatele výstavy vyrozumí, je toto považováno za zrušení sjednaného posuzování bez nároku pořadatele na jakékoliv náhrady. Jestliže se posuzovatel na nasmlouvané posuzování nedostaví a pořadatele o tom předem nevyrozumí, má pořadatel právo požadovat na posuzovateli přiměřenou finanční náhradu, nejvýše však 1000,- Kč.
VIII.   Jestliže pořadatel výstavu z objektivních důvodů pořádat nemůže a posuzovatele o tom včas uvědomí, je toto rovněž považováno za zrušení sjednaného posuzování bez nároku posuzovatele na jakékoliv náhrady. Pokud ale pořadatel posuzovatele předem o zrušení výstavy nevyrozumí a posuzovatel se k posuzování dostaví, má nárok požadovat na pořadateli finanční náhradu ve výši 500,- Kč a úhradu cestovních nákladů.
IX.   Posuzovatelé drůbeže mají oprávnění k posuzování veškeré drůbeže. Toto oprávnění není podmíněno vlastním chovem drůbeže jednotlivých druhů.
X.   Potřebné stavy posuzovatelů drůbeže nejsou naplněny a proto u nich není počet posouzených výstav v kalendářním roce omezen.
XI.   Případné posuzování v zahraničí musí posuzovatelé drůbeže předem ohlásit písemně nebo telefonicky na sekretariát ÚV ČSCH Ing. Elišce Stejskalové, tajemnici ÚOK. Toto posuzování je pak podmíněno souhlasem ÚOK, v naléhavých případech jsou pověřeni k vydání souhlasu Ing. Eliška Stejskalová a Ing. František Šonka, předseda ÚOK.


Schváleno dne 6. srpna 2009 v Praze na společném jednání Ústřední odborné komise chovatelů drůbeže a výboru Sboru posuzovatelů drůbeže. Tímto zároveň pozbývá platnosti upřesnění předešlé.


Ing. František ŠONKA, předseda Ústřední odborné komise chovatelů drůbeže
Ivan PAVEL, předseda Sboru posuzovatelů drůbeže