SMĚRNICE

29.03.2012 13:07

 

/ Návrh /

pro uznávání nových plemen a zapsání nových barevných a kresebných rázů národních plemen okrasných a užitkových holubů.

 

A. Uznávání nových plemen

 

1. Definice nového plemena

 

Nové plemeno holubů vytváří skupina jedinců stejného biologického druhu, která vznikla nově a dosud je neuznána, záměrně cílenou plemenářskou prací. Holubi nového plemena mají vzájemně shodný fylogenetický původ a morfologické, fyziologické, fenotypové a etologické vlastnosti a plemenné znaky, které jsou jimi dědičně předávány na potomstvo a odlišující se od jiných doposud známých ve světové holubářské literatuře popsaných plemen holubů minimálně ve dvou fenotypových znacích, které jsou prokazatelně geneticky řízeny a zaručují danou odlišnost.

 

2. Uznávací řízení

 

Uznání samostatnosti nového plemena je podmíněno jeho odlišností

od jiných plemen holubů nejméně ve 2 typických morfologických nebo etologických plemenných znacích. S tím nesouvisí barvy a kresby, pokud nejsou jedním ze základních plemenných znaků.

 

Řízení svolává Ústřední odborná komise okrasných a užitkových holubů ČSCH (dále jen ÚOK), a to na základě písemné žádosti chovatele, který nové plemeno vyšlechtil nebo skupiny chovatelů podílejících se na vytvoření plemena. Žádost musí být doporučena příslušnou základní organizací ČSCH, v níž je žadatel ( žadatelé ) členem. Musí obsahovat šlechtitelské cíle a nástin budoucí plemenářské práce u nového plemena. ÚOK jmenuje Uznávací komisi složenou ze zástupce Národní komise pro standardy holubů , zástupce Sboru posuzovatelů a zástupce Chovatelského klubu, pokud nové plemeno patří svými znaky do skupiny plemen holubů chovaných členy klubu.

 

3.  Průběh uznávacího řízení 

 

a). Na holubníku žadatele nebo žadatelů bude ověřena úplnost a správnost chovných záznamů a doložen původ holubů nejméně do generace prarodičů, posouzen zdravotní stav chovu, kondice holubů včetně jejich životních projevů, vlastností a celková úroveň chovu.Komise posoudí hlavně jednotnost typických znaků všech holubů nového plemena.

b). Na výstavě ČSCH ,kterou určí ÚOK, musí být předvedeno 12 holubů nového plemene v zastoupení 4 holubice starší jednoho roku, 4 holubi starší jednoho roku a 4 výletci daného roku . Posouzení holubů provede Uznávací komise uvedená v bodu 2.

c). Nový standard plemena vyhotoví národní komise pro standardy ÚOK  a to na základě písemného návrhu předloženého šlechtitelem nebo šlechtiteli nového plemena a také zabezpečí jeho zveřejnění.  Náš delegát v EE oznámí vznik nového plemene komisi standardů EE, včetně žádosti o zařazení do seznamu plemen EE.

 

 B. Zapisování nových barevných a kresebný rázů u stávajících našich národních plemen do platného vzorníku

 

1. Obecná hlediska

 

a). Teoreticky je možné u každého plemena vyšlechtit libovolnou barvu a kresbu, jejíž podobu umožňují genetické zákonitosti.

 

b).  Při zapisování nových barevných a kresebných rázů je ale nutné zvážit i estetická hlediska, zda nové zbarvení nebo kresba je v souladu s celkovým historickým a tradičním pojetím plemena a zda nové barvy a kresby pro dané plemeno jsou jeho obohacením či nikoliv a zda

jsou pro plemeno akceptovatelné a ve shodě se standardem daného plemena.

 

c). Naše plemena mají svá tradiční a typická zbarvení a kresby a jsou dlouhodobě ceněna i v zahraniční právě pro tyto exteriérové znaky.

 

d). Nová zbarvení a kresby v platném vzorníku dosud neuváděné nevylučují možnost holuby, kteří je mají, vystavit na výstavě.  Pro tento účel slouží výstavní kategorie AOC.

 

2.  Pravidla pro zapsání nového zbarvení nebo kresby do vzorníku daného plemene

 

a). Chovatelé nebo skupina chovatelů, kteří daný barevný a kresebný ráz vyšlechtili, podají žádost k ÚOK  o zapsání nového zbarvení a kresby do platného vzorníku určitého plemene a k žádosti připojí chovatelské záznamy a postupy které vedly k vyšlechtění příslušné barvy či kresby, nástin budoucí plemenářské práce a dále doporučující stanovisko chovatelského klubu , existuje –li pro dané plemeno.

 

b).  Na výstavách ČSCH , které určí ÚOK  a to tři kalendářní roky jdoucí po sobě vystaví žadatel nebo žadatelé tyto počty holubů každého barevného a kresebného rázu:

1. rok - 2 starší samce , 2 starší samice , 2 výletky daného roku

2. rok - 3 starší samce , 3 starší samice , 3 výletky daného roku

3. rok - 4 starší samce , 4 starší samice , 4 výletky daného roku

c). Předseda Národní komise pro standardy holubů ve spolupráci s předsedou Komise posuzovatelů vyberou tří člennou komisi , která provede posouzení předvedených holubů. Vedoucí této komise předloží ÚOK zápis s výsledky posouzení s doporučujícím či nedoporučujícím stanoviskem pro zapsání. ÚOK na nejbližším svém zasedání v této věci rozhodne . Pokud ÚOK schválí zapsání nového zbarvení či kresby provede bezprostředně   NKS tento zápis do platného vzorníku plemene a zabezpečí jeho zveřejnění .

 

 

Předkladatel : Miroslav Petrovský