Zápis č. 2/2013 z jednání Ústřední odborné komise chovatelů drůbeže, jež se konalo dne 25. dubna 2013 ve Vyškově.

05.05.2013 07:32

Český svaz chovatelů

ÚOK chovatelů drůbeže, Maškova 3, 182 53 Praha 8-Kobylisy

Tel.: 284683437, fax: 284681451, e-mail: drubez@cschdz.eu, https://www.cschdz.eu

IČO: 00443204, DIČ: CZ00443204, Bankovní spojení: KB Praha 9, č. účtu: 635081/0100

 

Číslo jednací:                      Vaše č.j./ze dne:                        Vyřizuje/linka:                                        Dne:

ÚOK-9/2013                                                                           Eliška Stejskalová                              26. 4. 2013 

 

Zápis č. 2/2013

z jednání Ústřední odborné komise chovatelů drůbeže,

jež se konalo dne 25. dubna 2013 ve Vyškově.

 

Přítomni:  Jaroslav Bayer, Václav Brdička, Miloslav Hertl, Pavel Hrubeš, Tadeáš Jokiel, Ivan Pavel, Ing.

                   František Šonka, Josef  Vilhelm (13.30 – 17.30 hod.), Peter Žuffa, Eliška Stejskalová

Hosté:         Lubomír Dosoudil (ZOO PARK Vyškov), MVDr. Dana Hyláková (ZOO PARK Vyškov),

                   Jaroslav Kalaš (náhradník ÚOK CHD), Rostislav Jirásek (OO ČSCH Vyškov), Ing. František

                   Vlček (OO ČSCH Vyškov)

Omluveni:  Ing. Richard Konrád, Petr Suchánek, Josef Škoda

 

 

PROGRAM:

 1. Úvod, kontrola usnesení z minulého jednání
 2. Rozvinutí spolupráce se ZOO PARKEM Vyškov
 3. Vyhodnocení Ústřední volební konference delegátů odbornosti chovatelů drůbeže
 4. Příprava nového systému uznávacího řízení PCH a ŠCH
 5. Různé, diskuse, závěr

 

Ad 1) Úvod, kontrola usnesení z minulého jednání

     Jednání zahájil v 10.30 hodin Jaroslav Bayer, předseda ÚOK CHD. Následovala kontrola usnesení z předešlé schůze. Rozpočet ÚOK CHD pro rok 2013 byl včas odevzdán ÚV ČSCH. V současnosti ÚV ČSCH provádí úpravy rozpočtů jednotlivých odborností. V době jednání ÚOK CHD ve Vyškově nebyl nově upravený rozpočet odbornosti ještě k dispozici.  ÚOK CHD se k němu vyjádří během příštího jednání.

     K bodu usnesení č. 13/1/3/1 týkajícího se odebírání německých nánožních kroužků na drůbež bylo konstatováno, že Josef Vilhelm přednesl požadavek na jednání ÚV ČSCH dne 19. 3. 2013 (písemně je požadavek zaznamenán v zápisu z jednání ÚOK CHD), znovu byl tento požadavek předložen na jednání ÚV ČSCH dne 22. 4. 2013. Generální sekretář ČSCH poté osobně konzultoval s německým výrobcem podmínky, nejen cenové, týkající se dodání nánožních kroužků na drůbež. Cena jednoho kroužku (včetně DPH a navýšení pro ČSCH) činí 4,42 Kč. Do této částky ovšem nejsou zahrnuty náklady na rozdělení kroužků, evidenci, fakturaci, distribuci atd. Po zakalkulování těchto dalších nákladů by výsledná cena neměla přesáhnout 6,00 Kč za jeden kroužek. Smlouva s českým výrobcem dosud vypovězena nebyla. Stanovisko ÚOK CHD se v této záležitosti nemění. ÚOK CHD nadále trvá na odebírání nánožních kroužků pro drůbež od německé firmy Stengel, a to počínaje kroužky pro rok 2014. Smluvní záležitosti však ÚOK CHD řešit nepřísluší.

     Bylo stanoveno, že zápis z jednání pořídí Eliška Stejskalová, ověření zápisu provedou Miloslav Hertl a Tadeáš Jokiel.

USNESENÍ DR 13/2/1/1: ÚOK CHD trvá na odebírání nánožních kroužků pro drůbež od německé firmy Stengel, a to počínaje kroužky pro rok 2014.

USNESENÍ DR 13/2/1/2: Bylo stanoveno, že zápis z jednání pořídí Eliška Stejskalová, ověření zápisu provedou Miloslav Hertl a Tadeáš Jokiel.

 

Ad 2) Rozvinutí spolupráce se ZOO PARKEM Vyškov

     Účastníci jednání prohlédli společně se zástupci ZOO PARKU Vyškov a OO ČSCH Vyškov stávající expozice plemen hrabavé a vodní drůbeže. Ocenili ustájení zvířat a vkusné řešení expozic, jakož i celkovou koncepci ZOO PARKU Vyškov. Poté byla sjednána přátelská domluva, že ČSCH (prostřednictvím ÚOK CHD a OO ČSCH Vyškov) a ZOO PARK Vyškov, jenž se zaměřuje na domestikovaná zvířata, více rozvinou spolupráci, a to takto:

 • ČSCH (prostřednictvím ÚOK CHD a OO ČSCH Vyškov) a ZOO PARK Vyškov se stanou partnerskými organizacemi, které se budou navzájem propagovat na svých webových stránkách www.cschdz.eu  a www.zoo-vyskov.cz
 • ČSCH (prostřednictvím ÚOK CHD a OO ČSCH Vyškov) zajistí ZOO PARKU Vyškov zvířata vybraných plemen drůbeže pro případný vývoz do jiných zemí.
 • ČSCH (prostřednictvím ÚOK CHD a OO ČSCH Vyškov) zajistí pravidelnou obměnu nových zvířat a plemen drůbeže v ZOO PARKU Vyškov.
 • ZOO PARK Vyškov zajistí ČSCH propagaci chovatelství – u jednotlivých voliér a výběhů budou umístěny mj. i kontakty na chovatele, kteří zvířata poskytli, a kontakt na Sekretariát ÚV ČSCH.
 • ZOO PARK Vyškov umožní ve svém areálu konání akcí jako je školení posuzovatelů drůbeže, setkání zástupců zahraničních svazů atd.
 • Kontaktní osobou za ZOO PARK Vyškov bude MVDr. Dana Hyláková (tel. 606562428, e-mail: d.hylakova@seznam.cz).
 • Kontaktními osobami za ČSCH (ÚOK CHD), a to ohledně dodání zvířat, budou Jaroslav Bayer (tel. 724484128, e-mail: Bayer.Jara@JLNET.SK), Václav Brdička (tel. 732459342), Jaroslav Kalaš (tel. 603288046, e-mail: J.Kalas@seznam.cz), za OO ČSCH Vyškov Ing. František Vlček a Rostislav Jirásek (tel. 728778760, e-mail: jana1jiraskova@seznam.cz). Kontaktní osobou za ČSCH (ÚOK CHD), a to ohledně úředních záležitostí, bude Eliška Stejskalová (tel. 734621755, e-mail: drubez@cschdz.eu).
 • ČSCH připraví na příští jednání ÚOK CHD rozpis, která zvířata a plemena drůbeže a kým budou do ZOO PARKU Vyškov dodána. Zodpovídají Jaroslav Kalaš, Ivan Pavel a Václav Brdička. (Tomuto ujednání předcházela detailní konzultace ohledně velikosti kmenů hrabavé a vodní drůbeže a možných plemen, která by zaujala návštěvníky. V této záležitosti budou osloveny i jednotlivé kluby chovatelů drůbeže.)

USNESENÍ DR 13/2/2/1: Byla sjednána přátelská domluva ohledně bližší spolupráce ČSCH (prostřednictvím ÚOK CHD a OO ČSCH Vyškov) a ZOO PARKU Vyškov. Specifikace viz celá pasáž bodu č. 2.

 

Ad 3)  Vyhodnocení Ústřední volební konference delegátů odbornosti chovatelů drůbeže

     Účastníci jednání konstatovali, že dle názoru většiny přítomných delegátů probíhalo jednání Ústřední volební konference delegátů odbornosti chovatelů drůbeže (dále jen konference), konané dne 23. března 2013 v Praze, důstojně a konstruktivně. Značné výhrady však byly k diskusi, v níž se nechal některým diskutujícím zbytečně velký prostor. Bylo  řečeno, že delegát OO ČSCH Jindřichův Hradec Vladimír Kopřiva svou neznalostí Řádu pro posuzovatele zvířat ČSCH dezinformoval delegáty konference. Zbytečné zdržení způsobilo vystoupení Vladimíra Kopřivy k rozpočtu odbornosti na rok 2013, který byl jako pracovní materiál předaný ÚV ČSCH. Bylo připomenuto, že na konferenci vystoupil delegát OO ČSCH Svitavy Martin Smetana a ohradil se proti tomu, že „Vladimír Kopřiva diskutuje nad návrhem rozpočtu a porovnává jej s údaji, které si zajistil jako člen Ústřední revizní komise ČSCH. Tím, že tyto údaje nemají ostatní delegáti k dispozici, je porušen princip rovnoprávnosti diskuze vůči ostatním účastníkům konference“. 

     Účastníci jednání ve Vyškově poté zvažovali možnost podání podnětu na zahájení kárného řízení s Vladimírem Kopřivovou, který na konferenci mařil jednání svým zneužitím funkce předsedy ÚRK ČSCH. To vedlo ke zbytečným průtahům v jednání, jež vyústily k odchodu několika delegátů a neusnášeníschopnosti konference.

     Členové ÚOK CHD dále připomněli, že je neustále rozporováno vybírání paušálu od posuzovatelů (do fondu posuzovatelů). Toto bylo konzultováno v roce 2008 s tehdejší Legislativní komisí ÚV ČSCH, která možnost vybírání paušálu připustila. Znovu bylo konstatováno, že posuzovatelé drůbeže si již několik let hradí veškeré náklady na školení, tj. cestovné, ubytování a stravování, a také to, že ÚOK CHD nepobírá, na rozdíl od jiných odborností, žádné odměny. Poznámky některých funkcionářů ohledně parazitování posuzovatelů drůbeže a ÚOK CHD na chovatelích jsou irelevantní.

     Dále bylo jednáno k písemné stížnosti OO ČSCH Tábor, podepsané RSDr. Jaroslavem Hronem a Janou Benešovou (delegátkou OO ČSCH Tábor na konferenci), a obsahující připomínky k průběhu Ústřední volební konference delegátů odbornosti chovatelů drůbeže a k nesouladu v zápise z jednání. Byli kontaktováni delegáti, jichž se inkriminované body zápisu týkaly (Josef Blažek, Alena Polášková) a ti potvrdili správnost formulací. Ve stížnosti se mj. uvádí, že konference probíhala nedůstojně a kandidáti nebyli představeni. Účastnicí jednání konstatovali, že pořadatelé konference nemohou za to, že kandidáti nevyužili možnost se blíže představit, byť k tomu byli vyzváni, ani za to, že kandidát ZO ČSCH Soběslav (okr. Tábor) nebyl zvolen do ÚOK CHD. Věc byla dále podstoupena k prošetření všech bodů stížnosti RK odbornosti.

     Následně bylo uvedeno, že ÚOK CHD je vytýkáno nepořizování zvukových záznamů z jednání. Členové jednání konstatovali, že ČSCH nemá předpis, jenž tuto záležitost ošetřuje, proto není možné zvukové záznamy pořizovat. Pořizování záznamů, tak jak je v současnosti praktikováno, je napadnutelné. Bylo uvedeno, že záležitost byla řešena již v roce 2004, kdy si ČSCH vyžádal stanovisko právníka zabývajícího se autorskými právy. Znovu v červnu roku 2011 byly zpracovány podklady k vydání Směrnice pro pořizování zvukových záznamů. Ta však doposud vydána nebyla. Není možné jen oznámit, že se pořizuje zvukový záznam, a spustit nahrávací zařízení. Musí být ošetřeno, proč se záznam pořizuje, kde bude archivován, jak dlouho, kdo ho může vyslechnout, kdo z něho může čerpat, jak se bude postupovat, když někdo s nahrávkou svého hlasového projevu nesouhlasí atd.

USNESENÍ DR 13/2/3/1: Stížnost OO ČSCH Tábor byla podstoupena k šetření RK odbornosti.

USNESENÍ DR 13/23/2: ÚOK CHD bude pořizovat zvukové záznamy z jednání, až ČSCH přijme Směrnici pro pořizování zvukových záznamů, a to z důvodu, aby pořízení záznamu nebylo napadnutelné.

 

Ad 4)  Příprava nového systému uznávacího řízení PCH a ŠCH

     Pavel Hrubeš přednesl návrh, že PCH a ŠCH by se mohly prezentovat i na okresních výstavách. Delegáti OO ČSCH by mohli předat katalogy z těchto výstav například na jednání Ústřední konference delegátů odbornosti chovatelů drůbeže. Zároveň by se zjistilo, které OO ČSCH jsou aktivní a pořádají výstavy. Po širší diskusi padl návrh, aby na jednání Valné hromady ČSCH přednesl delegát odbornosti Jaroslav Bayer návrh, aby OO ČSCH znovu odesílaly na Sekretariát ČSCH zápisy o konání okresních výstav a katalogy z okresních výstav. Z jednání konference zůstává pro delegáta úkol, aby chovatelské kluby, které mají v pořádku evidenční náležitosti, mohly odebírat nánožní kroužky, a aby se ČSCH stal členem Unie chovatelů hospodářských zvířat.

     Dále bylo ujednáno, že Ivan Pavel provede ve stávajících Směrnicích pro uznávací řízení kontrolovaných chovů drůbeže návrh změn. Materiál bude před příštím jednáním ÚOK CHD rozeslán členům ÚOK CHD a RK.

USNESENÍ DR 13/2/4/1: Delegát odbornosti chovatelů drůbeže přednese na Valné hromadě ČSCH návrh, aby OO ČSCH zasílaly na Sekretariát ÚV ČSCH hlášení o konání okresní výstavy, a to společně s katalogem okresní výstavy. Z jednání konference zůstává pro delegáta úkol, aby chovatelské kluby, které mají v pořádku evidenční náležitosti, mohly odebírat nánožní kroužky, a aby se ČSCH stal členem Unie chovatelů hospodářských zvířat.

USNESENÍ DR 13/2/4/2: Ivan Pavel zpracuje do stávajících Směrnic pro uznávací řízení kontrolovaných chovů návrh změn. Materiál bude před příštím jednáním ÚOK CHD rozeslán členům ÚOK CHD a RK.

 

Ad 5)  Různé, diskuse, závěr

     ÚOK CHD byla požádána, aby se vyjádřila k dosud nepodepsané smlouvě mezi ČSCH a Výstavištěm Lysá nad Labem (VLL). Smlouva se týká pořádání CVMK a CVMD v září 2013. VLL odmítá platit poplatky za půjčení klecí. Účastníci jednání konstatovali, že uzavírání takovýchto smluv náleží ÚV ČSCH. Nicméně vyjádřili názor, že jestliže je ČSCH partnerem pro pořádání CVMK a CVMD, tak by VLL poplatek hradit nemělo. K bodu nebylo přijato žádné usnesení.

     Vzhledem k pracovnímu vytížení a především dlouhodobé nepřítomnosti na pracovišti (z rodinných důvodů) nemohl pověřený zaměstnanec Sekretariátu ÚV ČSCH provádět změny na webu ČSCH. Tajemnice ÚOK CHD, po telefonické domluvě s předsedou ÚOK CHD, oslovila v této záležitosti správce webu, jenž po dobu 2,5 měsíce prováděl změny týkající se odbornosti. Za tyto služby byla z rozpočtu ÚOK CHD uhrazena částka 3.200,- Kč.

     Ivan Pavel uvedl, že již dříve upozorňoval na to, že z posuzovatelské činnosti je nutno odvádět daně. Za minulý rok přiznal příjmy FÚ – jako fyzická osoba dle §7 (dle výkladu ČSCH). Následně byl pozván na sociální odbor, protože se nepřihlásil k evidenci. Vysvětloval, že je funkcionář ČSCH, ale tento argument nebyl uznán. Byl upozorněn na to, že provádí nedovolené podnikání, což je trestné. Pokud by se na posuzovatele pohlíželo dle §10 (ostatní příjmy), tato situace by nenastala. Ivan Pavel konstatoval, že vrcholné orgány ČSCH by se měly zabývat tím, aby svazové předpisy byly v souladu se zákony České republiky, protože to je důležité. Je evidentní, že Řád pro posuzovatele zvířat ČSCH, schválený v roce 2008, je nutno přepracovat.

     Peter Žuffa upozornil, že by bylo dobré svolat společné setkání účastníků středoevropských chovatelských svazů. O tomto bude blíže jednáno na příští schůzi.

     Bylo odsouhlaseno, aby se příštích jednání účastnil i Jaroslav Kalaš, náhradník do ÚOK CHD, a to z důvodů, aby byl informován o dění. Další náklady na cestovné nevzniknou, protože bude jezdit společně s předsedou RK.

     Bylo schváleno, že další jednání se uskuteční opět ve Vyškově dne 22. května 2013.

USNESENÍ DR 13/2/5/1: Účastníci jednání schválili úhradu faktury za provádění úprav na webu ČSCH v části „Drůbež“, a to po dobu, kdy tyto změny nemohl vykonávat pověřený zaměstnanec Sekretariátu ÚV ČSCH.

USNESENÍ DR 13/2/5/2: Příštích jednání se bude účastnit i náhradník do ÚOK CHD.

USNESENÍ DR 13/2/5/3: Další jednání ÚOK CHD se uskuteční dne 22. května 2013 ve Vyškově.       

 

 

Jednání bylo zakončeno v 17.30 hodin.

 

                                                                              JAROSLAV BAYER,

                                                     předseda Ústřední odborné komise chovatelů drůbeže

                                                                                    (ÚOK CHD)

 

 

 

Zapsala: Eliška Stejskalová – zápis zpracován dne 26. 4. 2013

Ověřovatelé zápisu: Miloslav Hertl, Tadeáš Jokiel – ověřeno dne 26. 4. 2013