Zápis č. 3/2012

17.10.2012 12:50

 

ze společného jednání Rady Plemenné knihy drůbeže a Ústřední odborné komise chovatelů drůbeže, jež se konalo dne 8. října 2012 v Praze.

 

Český svaz chovatelů

Plemenná kniha drůbeže, Maškova 3, 182 53 Praha 8-Kobylisy

Tel.: 284683437, fax: 284681451, e-mail: drubez@cschdz.eu, https://www.cschdz.eu

IČO: 00443204, DIČ: CZ00443204, Bankovní spojení: KB Praha 9, č. účtu: 635081/0100

 

 

 

Číslo jednací:                      Vaše č.j./ze dne:                        Vyřizuje/linka:                                        Dne:

584-8/2012                                                             Eliška Stejskalová                        10. 10. 2012

   

Zápis č. 3/2012

ze společného jednání Rady Plemenné knihy drůbeže a Ústřední odborné komise chovatelů drůbeže, jež se konalo dne 8. října 2012 v Praze.

 

Přítomni:      Jaroslav Bayer, Pavel Hrubeš, Ing. Richard Konrád, Ivan Pavel, Ing. Zdeňka Soukupová, CSc.,             

                        Ing. František Šonka, Prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., Josef Vilhelm, Ing. Eliška Stejskalová

Omluveni:    Miloslav Hertl, Ing. Jaroslav Kratochvíl, CSc., Ing. Iveta Prombergerová, Ph.D., Ladislav

                        Štolba

 

PROGRAM: 

  1. Úvod, kontrola usnesení z minulého jednání, informace o EV 2012
  2. Budoucí jednání pracovních komisí
  3. Zhodnocení plemenářské práce
  4. Různé, diskuse, závěr

 

Ad 1)  Úvod, kontrola usnesení z minulého jednání, informace o EV 2012

   Jednání zahájila Prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., předsedkyně Rady Plemenné knihy drůbeže. Při kontrole usnesení bylo konstatováno, že na CV 2012 bude udělován také na drůbež titul „Mistr ČR“. Ohledně podestýlky pro zdrobnělou a zakrslou drůbež bude požadováno, aby byla drůbež na CV 2012 podestlána sekanou slámou. Případnou pomoc se zajištěním nabídnul Pavel Hrubeš. Téma CV bylo náplní dalšího z bodů. Dále Eliška Stejskalová podala informaci o drůbeži přihlášené na EV 2012 – celkem 206 kusů od 39 vystavovatelů, z toho pět mladých chovatelů.

USNESENÍ DR 12/3/1/1: Účastníci jednání berou na vědomí informaci Elišky Stejskalové o drůbeži přihlášené na EV 2012.

 

Ad 2)  Budoucí jednání pracovních komisí

     Pozvánky, včetně návratek, na jednání pracovních komisí (tzn. komise pro přípravu adeptů, výboru Sboru posuzovatelů drůbeže, standardové komise) bude rozesílat tajemnice odbornosti. Dle počtu účastníků např. školení či zkoušek adeptů na posuzovatele drůbeže bude zváženo, kolik zkoušejících a přednášejících se dané akce zúčastní. Ivan Pavel detailně objasnil situaci – je celkově nízký počet adeptů, z nichž se akcí účastní jen část. Přesto personální nároky na přípravu akce jsou stejné, jako kdyby se konala pro větší počet lidí.

USNESENÍ DR 12/3/2/1: Pozvánky, včetně návratek, na jednání pracovních komisí (tzn. komise pro přípravu adeptů, výboru Sboru posuzovatelů drůbeže, standardové komise) bude rozesílat tajemnice odbornosti. Dle účastníků např. školení či zkoušek adeptů na posuzovatele drůbeže bude zváženo, kolik zkoušejících a přednášejících se dané akce zúčastní.

 

Ad 3)  Zhodnocení plemenářské práce

     Námětem značně obšírného bodu bylo mj. testování drůbeže. Snahou je zajistit testovací stanici, která by za „přijatelné“ peníze prováděla testování drůbeže. Důležitým bodem bylo téma objednávání nánožních kroužků přes chovatelské kluby, jmenování nových členů Rady Plemenné knihy drůbeže, otázky zajištění expozice drůbeže na CV 2012 a také žádost o příspěvek pro chovatele představujícího na EV 2012 nové plemeno šlechtěné v České republice (jedná se o husu českou královskou). Ústřednímu výboru ČSCH bude za Radu Plemenné knihy drůbeže nejpozději do 12. října 2012 předán dopis následujícího znění:

  1. Žádáme o obnovení možnosti objednávat nánožní kroužky přes chovatelské kluby drůbeže. S ucelenou číselnou řadou kroužků, přidělených klubu, se lépe provádí plemenářská práce. Snadněji se dohledávají chovná zvířata, přesně se ví, komu to či ono číselné rozpětí patřilo. Kroužky má disponovat ten, kdo zajišťuje plemenářskou práci, tj. kluby.
  2. Z důvodu velkého časového vytížení již nadále nebudou členy Rady Plemenné knihy drůbeže Ing. Jaroslav Kratochvíl, CSc. a Ing. Iveta Prombergerová, Ph.D. Žádáme o jmenování nových členů Rady Plemenné knihy drůbeže. Navrženi byli a s návrhem souhlasí: RNDr. Milan Tyller z Lázní Bohdaneč a Ing. Ludvík Smolek z Českých Budějovic. (Členy Rady Plemenné knihy drůbeže musí jmenovat ÚV ČSCH, jejich jmenování je potvrzeno usnesením.) Jména nově jmenovaných nahlásíme na Ministerstvo zemědělství ČR.
  3. Žádáme, aby s Výstavištěm Lysá nad Labem bylo projednáno, že drůbež vystavená na výstavě „Chovatel 2012“ bude zvážena, že zdrobnělá a zakrslá drůbež bude podestlána sekanou slámou a také drůbeži bude udělován titul „Mistr ČR“.
  4. Žádáme o příspěvek pro chovatele, jenž na Evropské výstavě drobného zvířectva 2012 v Lipsku představí plemeno, které je nově šlechtěno v České republice. Jedná se o husu českou královskou, vystavovatel Jaroslav Kalaš.

USNESENÍ DR 12/3/3/1: Nejpozději do 12. října 2012 bude Ústřednímu výboru ČSCH předán dopis výše uvedeného znění. Na jednání ÚV ČSCH dne 16. října 2012 k dopisu a jednotlivým bodům promluví Josef Vilhelm, člen ÚV ČSCH.

 

Ad 4)  Různé, diskuse, závěr

     Bylo hlasováno o používání barevných podkladů pod oceňovacími lístky na celostátních výstavách (z důvodu lepší orientace v ocenění drůbeže). Na celostátní výstavě mladé drůbeže nebude barevné rozlišení použito. Dále bylo jednáno o řádu: „ZÁSADY PRO POŘÁDÁNÍ A ORGANIZACI PŘEHLÍDEK A VÝSTAV ČSCH“ a současně řádu s názvem „ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT PŘI CHOVU, VEŘEJNÉM VYSTOUPENÍ NEBO SVODU“ dále jen tzv. VÝSTAVNÍM ŘÁDU, schváleném Ústřední komisí pro ochranu zvířat pod č.j. 24969/2004-11020. Účastníci jednání rozhodli, že tzv. výstavní řád dosud platí a nedoporučuje do něho zatím jakkoliv zasahovat a navrhovat třeba jen drobné úpravy textu (následovalo by znovu složité schvalovací řízení).

     Zpětně byl potvrzen nákup dvou batůžků z distribučního střediska pro vítěze v obou kategoriích „Drůbež“ při soutěži Olympiády mladých chovatelů. Zástupci ÚOK CHD navštíví Ing. Františka Tuláčka (až se zotaví po operaci), jenž oslavil devadesáté narozeniny a předají mu dárkový koš.

USNESENÍ DR 12/3/4/1: Rada Plemenné knihy drůbeže a ÚOK CHD nedoporučuje prozatím měnit tzv. „výstavní řád“ schválený Ústřední komisí pro ochranu zvířat pod č.j. 24969/2004-11020 (i drobné úpravy textu by přinesly nové složité schvalovací řízení).

USNESENÍ DR 12/3/4/2: Byl odsouhlasen nákup dvou batůžků z distribučního střediska pro vítěze v obou kategoriích „Drůbež“ při soutěži Olympiády mladých chovatelů.

USNESENÍ DR 12/3/4/3: Schvaluje se cesta za Ing. Františkem Tuláčkem a předání dárkového koše k jeho 90. narozeninám.

USNESENÍ DR 12/3/4/4: Na CVMD nebudou užívány barevné podklady pod oceňovací lístky.

 

Poté bylo jednání ukončeno.

 

                                                                     Prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., v.r.

                                                           předsedkyně Rady Plemenné knihy drůbeže

 

                                                                            Ing. František Šonka, v.r.

                                                                   předseda ÚOK chovatelů drůbeže

Zapsala: Eliška Stejskalová

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Bayer, Josef Vilhelm