Zápis z plenárního zasedání okresní organizace ČSCH Hradec Králové, které se konalo v neděli dne 10. listopadu 2013 od 9,30 hod. v Obecním hostinci ve Lhotě pod Libčany .

01.12.2013 10:41

Český svaz chovatelů, okresní organizace Hradec Králové.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zápis z plenárního zasedání okresní organizace ČSCH Hradec Králové, které se konalo v neděli dne 10. listopadu 2013 od 9,30 hod. v Obecním hostinci ve Lhotě pod Libčany .

 

Program : 1.- Zpráva předsedy OO

2.- Zprávy předsedů odborných komisí

3.- Zpráva revizní komise

4.- Volba delegáta na Valnou hromadu v listopadu 2013

5.-Projednání požadavků konání výstav v r. 2014 / přineste písemně/

7.- Organizační záležitosti

8.- Diskuze

9.- Usnesení – závěr

 

Na schůzi předají ZO vyplněné formuláře : Vyúčtování členských známek na rok 2014

Seznam členů v klubech

Výkaz člena o počtu chovných zvířat pro r. 2014

Roční hlášení

Členské příspěvky

 

Zúčastnění:

viz prezenční listina

 

Hosté: př. Hertl

Př. Nývlt

 

Zpráva předsedy OO

 

 

1. Schůzi zahájil předseda OV př. Šolc. Seznámil přítomné s programem plenární schůze.

 

2. Volba pracovní komise. př. Šťastný, Kratochvíl a Havlíček.

 

3. Př. Šolc shrnul informace ze zápisu z minulé plenární schůze a informace okresního výboru.

 

 

Zprávy předsedů odborností o činnosti.

 

Všichni předsedové zhodnotili výstavy konané v našem okrese z pohledu svých odborností..

Okresní výstavu poznamenala slabá účast soutěžních družstev.

Seznámili plenární schůzi s výsledky okresní výstavy.

 

 

Př. Pavelka:

* V souladu s platným registračním řádem komise povolila příbuzenskou plemenitbu př. Richterovi.

* Doporučuje zasílání osobních pozvánek na výstavy poštou.

* Doporučuje pracovat na zlepšení úrovně výstav – katalogy, ceny, občerstvení, oceňovací lístky.

* Př. Pavelka neobdržel katalog výstavy v Novém Bydžově. (pozn. zapisovatele – Nový Bydžov řádně zaslal dva katalogy s oceněním okresnímu výboru).

 

Př. Ščebel:

 

* Upozornil na zásadní změny v posuzování holubů v roce 2014. Posuzovatelé budou na zvířatech hledat přednosti a chovateli dávat doporučení, jak postupovat v dalším chovu. Tato změna bude náročná pro posuzovatele i chovatele.

* Doporučuje do okresní soutěže jednotlivců zahrnout neokresní výstavy.

* Kritizoval posuzování vlastních poštovních holubů a následné udělení čestné ceny.

* Konstatoval, že se v okrese nepovedlo najít halu pro vystavování holubů.

 

Př. Kalaš

 

* Informoval o nárůstu počtu vystavené drůbeže na našich výstavách. Týká se hlavně zdrobnělé drůbeže.

* Informoval o malém počtu zvířat přihlášených na Celostátní výstavu v Lysé nad Labem.

* Kritizoval slabou úroveň a účast chovatelů na letošní krajské výstavě. Dle jeho názoru výstava ztratila význam a poslání.

 

 

Zpráva revizní komise

 

Př. Dostál

 

* Revizní komise v letošním roce provedla kontroly pokladních dokladů. Bez závad.

* Jinými úkoly nebyla komise pověřena.

 

 

Volba delegáta na valnou hromadu:

 

Plenární schůze byla seznámena s programem valné hromady a zvolila delegátem okresu př. Ščebela.

Hlavním bodem je schválení rozpočtu za rok 2012.

 

 

Projednání požadavků konání výstav v r. 2014

 

5.6. 7. Lhota pod Libčany

9.-10. 8. Nový Bydžov

23.-24. 8. Neděliště

13.-14. 9. Smidary

27.-28. 9. Třebechovice pod Orebem okresní

25.-26.10. Chlumec nad Cidlinou

9.-11.9. dožínky

2. týden v říjnu krajská výstava.

 

 

Diskuse:

 

Př. Hertl

* Poděkoval Lhotě pod L. za zajištění dožínek

* Poděkoval všem vystavovatelům a pomocníkům při letošní krajské výstavě.

* Vyjádřil se k rozdílu v posuzování holubů a drůbeže

* Informoval o volbě členů do krajského sdružení v jejich okrese. Volba proběhla na jaře letošního roku, bylo zvoleno 5 členů.

* Nájem haly v Jaroměři stojí 1000 Kč měsíčně.

 

Př. Havlíček a Růžička

* informace o nefunkčnosti našeho zastoupení v krajském sdružení.

Př. Kalaš

* dle jeho názoru musí KS znovu najít své místo v chovatelství, smysl a význam.

Př. Ščebel

* chybí mu odborná úroveň krajské výstavy.

Př. Šolc

* informuje o zrušení meziokresních soutěží při krajské výstavě.

* kritizuje slabou účast na okresní výstavě.

Př. Hertl

* informuje schválení o letošního příspěvku na krajskou výstavu.

* nadále vidí smysl a budoucnost v krajském sdružení a pořádání krajských výstav v Jaroměři.

Př. Nývlt

* informuje o snaze dobudovat v Jaroměři odpovídající zázemí pro představení všech odborností svazu chovatelů. Plazi, kočky atd.

Př. Bartoš

* domnívá se, že krajské sdružení musí změnit způsob fungování. Navrhuje pokračovat v diskuzi po předání informací členům základních organizací.

Př. Poříz

* navrhuje návrat k původnímu způsobu pořádání krajských výstav tj. měnit místo konání.

Př. Tomáš

* je pro zachování krajského sdružení, podstatou musí být zastoupení všech okresů.

Př. Šťastný

* chce rozhodnout o našem zastoupení v krajském sdružení na této schůzi.

Př. Jedlička

* je rád, že krajské sdružení zůstane zachováno jako do budoucna potřebný članek svazu chovatelů. Doufá, že do budoucna naplní svůj účel a věří i v pořádání meziokresních soutěží.

Př. Šolc

* informuje o stavu jednání o pořádání výstavy mláďat v Litovli.

 

 

Shrnutí diskuze o krajském sdružení:

 

> Plenární schůze hlasováním rozhodla o pokračování naší účasti v krajském sdružení.

> Plenární schůze ukládá základním organizacím úkol. Do 9.12.2013 projednat a navrhnout zájemce o práci v krajském sdružení. Potřebujeme alespoň 5 zástupců.

 

 

 

 

 

Usnesení – závěr

 

Plenární schůze projednala:

 

 

> Zprávu předsedy

> Revizní zprávu

> Požadavky konání výstav v r. 2014

> Problematiku Ks

 

 

Plenární schůze schvaluje:

 

> Výstavy pro rok 2014

> Delegáta na valnou hromadu 30. listopadu 2013 př. Ščebela.

> Plenární schůze ukládá základním organizacím úkol projednat a navrhnout zájemce o práci v krajském sdružení.

 

Zapsal : Václav Růžička