Zápis z revize činnosti ÚOK chovatelů drůbeže

18.03.2012 19:58

Z Á P I S

z revize činnosti ÚOK chovatelů drůbeže (Vzhledem k tomu, že v době kontroly nebylo uzavřeno účtování roku 2011, bude kontrola čerpání finančních prostředků provedena později. Plán čerpání rozpočtu na rok 2011, to znamená -120.000 Kč, by neměl být překročen.)

Za revizní komisi odbornosti:

Miloslav Hertl, předseda RK

Eliška Stejskalová, tajemnice ÚOK CHD

 

  1. Průběžně během roku 2011 byly prováděny kontroly účtování posudečného a dodržování určeného počtu normokusů stanoveného pro jednoho posuzovatele. Celkem bylo prověřeno třicet posuzovatelů drůbeže. Kontrolu prováděl Miloslav Hertl, předseda RK, a Jiří Andrš, člen RK. Závěr kontroly: na větších výstavách se nerovnoměrně rozdělují zvířata k posouzení, někteří posuzovatelé nenaplní ani normu, jiní ji výrazně překročí, posuzují i dvě normy, výjimečně i tři normy. Mnohdy je to zapříčiněno organizátory výstav, kteří si objednávají nedostatečný počet posuzovatelů, a potom „přetížené“ posuzovatele kritizují za kvapně vykonávanou práci a její nedostatečnou kvalitu. Značné rozdíly mezi posuzovateli jsou v přepočtu soutěžních bodů a ve vyúčtování tohoto přepočtu. RK doporučuje, aby výbor sboru posuzovatelů drůbeže znovu připomněl posuzovatelům a zároveň organizátorům výstav posuzovat pouze limitem stanovené normokusy.
  2. RK v roce 2011 opakovaně provedla kontrolu kvality nánožních kroužků na drůbež. Kvalita kroužků je stále stejná. RK doporučuje ÚOK CHD znovu vstoupit v jednání s výrobcem nánožních kroužků. V pořádku byl termín dodání základních objednávek, a to do 10. února tohoto roku.
  3. RK nesouhlasí s tím, že na jednání Ústředního výboru ČSCH jsou předkládány závažné záležitosti, které nejsou projednány s odborností. Zákaz distribuce kroužků pro kluby nebyl předem projednán a RK s tímto krokem přijatým ÚV ČSCH zásadně nesouhlasí. Doporučuje proto Ústřední konferenci delegátů odbornosti chovatelů drůbeže, aby přijala rozhodnutí prosadit distribuci kroužků i pro kluby, které mají v pořádku evidenci svých členů a evidenci vydávání nánožních kroužků.
  4. Předseda RK se zúčastnil všech zasedání ÚOK CHD a svým hlasem poradním vstupuje do jednání a vznáší připomínky, zejména k přípravě rozpočtu ÚOK CHD na rok 2012.
  5. RK doporučuje dodržovat nejen písemné, ale i ústní domluvy týkající se činnosti. Ohledně mezinárodního školení posuzovatelů drůbeže a celostátní výstavy mladé drůbeže v Hradci Králové a Třebechovicích pod Orebem ÚOK CHD neavizovala noclehy pro některé posuzovatele, kteří nakonec ubytování využili, což zvýšilo náklady na pořádání akce.
  6. RK doporučuje, aby výstavy s názvem celostátní a mezinárodní, na nichž se organizačně podílí i Sekretariát ÚV ČSCH, byly zúčtovány pro všechny organizátory stejně.
  7. RK doporučuje ještě ve větší míře řešit nelehkou situaci v populaci českých slepic a zdrobnělých českých slepic.
  8. RK doporučuje, aby Klub chovatelů českých slepic, Klub chovatelů šumavanek, Klub chovatelů českých hus a Klub chovatelů krůt a perliček zajistily (třeba i společnou) ukázkovou expozici našich národních plemen na letošní Evropské výstavě v Lipsku.
  9. RK je zneklidněna opakovanou malou účastí delegátů OO ČSCH na Ústřední konferenci delegátů odbornosti chovatelů drůbeže, kterou je ohrožena usnášeníschopnost jednání.
  10. RK doporučuje ÚV ČSCH aktualizovat Směrnice pro posuzovatele ČSCH, Výstavní řád ČSCH, vytvořit pravidla pro hospodaření se vzdělávacím fondem posuzovatelů atd. a sjednocení pravidel (například organizačních řádů) pro všechny odbornosti ČSCH.

 

Miloslav Hertl, předseda RK