Zápis z Ústřední konference delegátů odbornosti

22.06.2012 10:05

Zápis

Konference se konala ve velké zasedací místnosti Sekretariátu ÚV ČSCH. Účastníci jednání: 53 delegátů OO ČSCH, 28 delegátů chovatelských klubů, 6 členů ÚOK CHK, 2 členi RK, 2 hosté a tajemník komise. Celkem přítomno 83 účastníků jednání – viz prezenční listiny.

 

  1. Zahájení

 

Schůzi zahájil přivítáním přítomných a dále řídil místopředseda ÚOK chovatelů králíků Ing. Josef Blokeš. Zvláště přivítal Ing. Jaroslava Kratochvíla, CSc. viceprezidenta EE a Jaroslava Vernera bývalého předsedu ÚOK chovatelů králíků. V úvodu seznámil přítomné s programem jednání, který byl následující:

 

Program:       1 / Zahájení

                        2 / Volba pracovních komisí

                        3 / Zpráva o činnosti ÚOK CHK za rok 2011

                        4 / Zpráva předsedy sboru posuzovatelů králíků

                        5 / Zpráva o Centrální plemenné knize králíků

                        6 / Zpráva o činnosti chovatelských klubů

                        7 / Zpráva o novošlechtění a regeneračních chovech

                        8 / Zpráva o činnosti mladých chovatelů králíků

                        9 / Zpráva o činnosti králíkářské sekce Evropského svazu

                        10/ Zpráva revizní komise odbornosti

                        11/ Diskuse

                        12/ Usnesení

                        13/ Závěr

 

 

 

 

  1. Volba pracovních komisí

 

Do společné mandátové a návrhové komise byl za ÚOK navržen př. MVDr. Miloslav Martinec, z pléna byli navrženi členové komise př.Václav Heler a Antonín Mouka. Předsedající Ing. Josef Blokeš připomněl, že hlasovací právo mají jen zástupci OO ČSCH.Složení komise bylo jednomyslně schváleno a komise se ujala svojí práce. Zápisem z jednání byl pověřen př. Josef Vilhelm, který odešle na nahlášené e-mailové adresy zápis z jednání.

 

 

3.  Zpráva o činnosti ÚOK CHK za rok 2011

 

Všechny přítomné na Ústřední konferenci odbornosti pozdravil předseda ÚOK chovatelů králíků př. Petr Sirotek, který informoval o králíkářském dění a zároveň vyhodnotil uplynulý rok 2011. Ve svojí zprávě poukázal na dnes již zastaralé stanovy, které určitým způsobem ovlivňují dění v králíkářské odbornosti. Při striktním dodržování těchto stanov, může mít chovatelství v budoucnu velké problémy. Je potřeba přizpůsobit i způsob řízení dnešní době. Určité změny by mohly přinést i valné hromady ČSCH, které se konají každoročně. Mimo konání ústřední konference odbornosti se  ÚOK CHK sešla v roce 2011 celkem 3x. Komise se vždy schází při některé chovatelské příležitosti. Důvodem je úspora finančních prostředků ve prospěch nejen komise králíků, ale celého ČSCH. První schůze se konala 5. března 2011 v Čáslavi společně se subkomisí posuzovatelů králíků. Hlavním bodem jednání byla příprava na nadcházející školení posuzovatelů. Mimo to bylo na programu příprava školení, přijímacích a závěrečných zkoušek adeptů na posuzovatele králíků, čerpání rozpočtu komise v roce 2010. Předseda informoval o konání 8.mezinárodní školení posuzovatelů, které se konalo v bavorské části SRN ve dnech 25. – 27. března 2011. Tohoto mezinárodního školení se zúčastnili: př. Ing. Josef Blokeš, Ing. Josef Zadina, Petr Sirotek, Herbert Zens, Tomáš Červinka, Jindřich Šíp, Stanislav Kulanda a Dana Caithamlová. Komise byla dále seznámena se záměrem založit Klub přátel králičího hopu. Jedná se aktivitu, která by mohla v budoucnu přilákat do řad ČSCH především mladé a začínající chovatele. První úspěchy se dostavují i na mezinárodní úrovni. Jedním z hlavních úkolů byla i příprava koncepce práce s mladými chovateli králíků. Bylo schváleno konání 42. CVMK v roce 2012. Místem konání je Hodonín. Druhé zasedání ÚOK se konalo v předvečer školení, přijímacích a závěrečných zkoušek adeptů na posuzovatele králíků dne 1. července v budově Střední zemědělské školy v Čáslavi. Došlo především k vysvětlení neuhrazení některých poplatků ZO ČSCH Březová u Sokolova, pořadatele CVMK v roce 2008. ÚOK se omluvila této ZO na stránkách časopisu Chovatel. Byla s předstihem projednávána 41. CVMK v Lysé nad Labem se zaměřením na odstranění častých a opakujících se nedostatků. Třetí schůze ze konala 15. září při příležitosti konání CVMK v Lysé nad Labem. Na jednání byla vyslovena velká nespokojenost s umístěním vystavovaných králíků ve starých klecích. U velkých plemen byly velké rozestupy podstavců pod klecemi. Proto se stalo, že klece několikrát spadly. Kazilo to dojem z jinak velmi dobré výstavy. V listopadu při CV se konalo uznávací řízení P- chovů na roky 2012 a 2013. Dále proběhlo společné setkání zástupů odborností, generálního sekretáře a členů ÚV ČSCH. Předmětem bylo především zabezpečení financování v odbornostech. Tři hlavní odbornosti prezentovaly své návrhy, jako například samofinancování odborností. Ty však nebyly zatím akceptovány. Předseda dále apeloval na delegáty konference, aby jezdili na valnou hromadu ČSCH funkcionáři, kterým půjde o skutečný rozvoj chovatelství a ne o osobní prospěch. Vyzval nejširší chovatelskou veřejnost k propagaci a obeslání letošní Evropské výstavy v Lipsku. Kvalita mnohých našich chovů je na takové úrovni, že snesou srovnání se zahraniční konkurencí. Poděkoval také všem chovatelům, kteří sebemenším přispěním udělali něco prospěšného pro králíkářské hnutí.  Všem přítomným popřál hodně odhodlání a nadšení do další chovatelské práce.

 

 

 

4. Zpráva předsedy sboru posuzovatelů králíků

 

     Př. Ing. Josef Zadina seznámil přítomné delegáty s děním ve sboru posuzovatelů králíků za rok 2011. Informoval o pravidelném školení posuzovatelů králíků, které proběhlo ve dnech 6. – 7. března ve Střední zemědělské škole v Čáslavi. Sobota dopoledne je víceméně věnována zprávám jednotlivých funkcionářů odbornosti a teoretickému školení. Odpoledne probíhá praktická část školení ve skupinách se zaměřením na různá plemena králíků. Cílem školení je, aby rozdíly při posuzování králíků byly co nejmenší. V neděli probíhá další část teoretického školení. Oznámil, že počet členů posuzovatelského sboru v roce 2011 byl 101. Činných posuzovatelů je 95. Čestným členem posuzovatelského sboru je př. Jiří Schönfelder. Po úspěšném složení závěrečných zkoušek adeptů se novými posuzovateli králíků stali př. Petr Kulštejn, Jaroslav Šťastný a Petr Matoušek. Pozastavil se nad přípravou adeptů na závěrečné zkoušky. Studiu a přípravě na posuzovatele je potřeba věnovat určitý čas. V průměru na jednoho posuzovatele připadalo v roce 2010 12,16 delegací na výstavu. Je potěšitelné, že počet delegací neklesl pod 12 výstav na posuzovatele. V součastné době je 25 adeptů na posuzovatele. Vyzval zástupce okresů a klubů, aby nejlepší a úspěšné chovatele doporučili do řad adeptů na posuzovatele králíků. Zájemci se mohou hlásit u tajemníka odbornosti. Samotný tiskopis přihlášky je na webových stránkách ČSCH v odbornosti chovatelů králíků. V letošním roce budou přijímací, závěrečné zkoušky a školení adeptů v Čáslavi dne 9. června 2012. Dále se podělil s delegáty o  zkušenosti z generálního zasedání EE v Maďarsku. Přítomný Ing. Jaroslav Kratochvíl se stal viceprezidentem EE a místopředsedou sekce chovatelů králíků se stal př. Herbert Zens. Zatím nedošlo ke shodě na reglementu pro evropské výstavy. Poděkování za hodnotné příspěvky do časopisu Chovatel patří př. MVDr. Jaromíru Vavrouchovi, Jiřímu Schönfeldrovi a z mladší generace př. PhDr. Janu Jirků a Vlastimilu Šimkovi. Výstavní poplatky je potřeba chápat vždy i z pohledu finančních možností a nákladů pořadatele. Vyslovil přání, aby se všem chovatelům podařily odchovy a nákazová situace přála většině chovatelů.

 

 

5. Zpráva o centrální plemenné knize králíků

 

Podrobnou zprávu o registraci králíků v CPKK podal MVDr. Miloslav Martinec, který má z pozice člena ÚOK CHK na starosti agendu národních plemen a genových zdrojů. Naše národní plemena registruje šest Klubů chovatelů králíků. Celkem bylo v roce 2011 zaregistrováno 3269 ks králíků národních plemen. Jedná se o pokles asi 400 ks králíků.

 

Moravský modrý                                757 ks

Český albín                                        575 ks

Český luštič                                       184 ks

Český strakáč černých                       708 ks

Český strakáč ost. barevné rázy          46 ks

Moravský bílý hnědooký                   249 ks

Český červený                                    463 ks

Český černopesíkatý                          287 ks

 

Jen u plemene Český černopesíkatý došlo ke zvýšení registrace o 40 ks proti předcházejícímu roku. Může to být dáno omlazením výboru klubu a určitou konsolidací jeho činnosti. Největší pokles byl u registrace Českých luštičů a Českých červených.

Ve spolupráci s programátorem došlo k úpravě programu pro registraci přes CPKK. V počítači bude rok narození jako dvojciferné číslo. Při tisku bude na rodokmenu jen konečné číslo roku, tak jako tomu bylo v minulosti. V loňském roce dostali chovatelé na genové zdroje celkem 185 tisíc korun. Výše dotace na jednotlivá plemena je různá, v závislosti na rozšíření a početním zastoupení. Př. MVDr. Miloslav Martinec referoval o kontrole GZ králíků, která proběhla  v samotných chovech v prosinci loňského roku ze strany VÚŽV Uhříněves a ČSCH. Kontrola byla hodnocena velice pozitivně. V loňském roce při CV v Lysé nad Labem proběhlo uznávací řízení P- chovů králíků na roky 2012 – 2013. Celkem bylo uznáno 31  P – chovů králíků. Majitelům P- chovů králíků je každoročně přispíváno na veterinární prevenci v jejich chovech. Seznámil přítomné velmi podrobně s novelou veterinárního zákona č. 308/2011, která byla schválena v září 2011. Týká se i chovů králíků. Upravuje veterinární podmínky pro konání výstav drobných zvířat, která nejsou zahrnuta v plemenářském zákoně. Referoval také o celostátním semináři na téma: ,, Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků“, který se konal na ČZU. Bylo by možné využít seminář k prezentaci ČSCH a jednotlivých klubů králíků. V loňském roce této možnosti velice dobře využil Klub králíků ČA, který prezentoval vývoj Českého albína.

 

                                                                             

6. Zpráva o činnosti chovatelských klubů

 

Za nepřítomného př. Jindřicha Šípa ml., který byl omluven z pracovních důvodů, zprávu přečetl tajemník komise př. Josef Vilhelm. Konstatoval, že většina klubů chovatelů králíků pracuje na výborné úrovni, jejich práce se zlepšila. Hodnotil například velmi dobrou práci Klubu chovatelů českých strakáčů. Velmi dobrá je jeho činnost od vydávání kvalitních zpravodajů, přes speciální výstavy, klubové expozice, typizace zvířat, družbu se zahraničními chovateli. Přáním je, aby takovéto kluby byly všechny. Velmi málo informací je z Klubu chovatelů marburských králíků, kde je bohužel možno jen konstatovat nečinnost klubu. Poděkoval všem členům a funkcionářům klubů za zlepšení práce v klubech. Vyzval všechny k ještě větší propagaci klubů. Výsledkem by mělo být, získávání nových chovatelů, sponzorů. Kladně hodnotil knihu o Českém albínovi. Aktivní jsou i dva nejmladší kluby, které sdružují chovatele Teddy králíků a příznivce králičího Hopu. Kluby dělají velmi dobře svojí plemenářskou práci. Kriticky se vyjádřil k obeslání celostátních výstav některými plemeny. Velmi dobře se na výstavách celostátního charakteru prezentuje Klub chovatelů novozélandských červených. Velmi dobře se rozvíjí práce Klubu chovatelů králíků českých černopesíkatých.

 

 

7. Zpráva o novošlechtění a regeneračních chovech

 

           

Zprávu o novošlechtění  a regeneračním křížení podal př. Stanislav Kulanda. Ke dni konání konference je do novošlechtění zahrnuto 35 chovů, které zastupují 28 plemen a barevných rázů, a má je povoleno 28 chovatelů. Jedná se většinou o nové barevné rázy již známých plemen králíků. Do regeneračního křížení je zahrnuto celkem 75 chovů na 56 plemen a barevných rázů od 57 chovatelů. Tyto chovy jsou povolovány na dobu určitou, a sice tří let.  Chovatelům, kteří nepožádají o jeho prodloužení poté chov automaticky zaniká. Aktuální seznamy jsou na webu ČSCH. Například u ČS je povoleno celkem 13 regeneračních křížení na 8 barevných rázů. Pozastavil se nad  přístupem některých chovatelů. Jako příklad uvedl registraci opět u ČS, kteří byli registrováni jen ve čtyřech barevných rázech. Za rok 2011 bylo v regeneračních chovech registrováno 463 králíků. Průměr registrace na jeden chov je 6,2 ks. Celkem bylo registrováno pouze 33 plemen a barevných rázů. Neaktivní chovy neplní potom poslání. Podmínky pro RK nejsou přitom nijak náročné. V novošlechtění bylo registrováno za rok 2011 celkem 139 ks. Průměrově je to na jeden povolený chov velmi málo. Na chov registrující je to ale již 12,6 ks. Na celostátních výstavách jsou prezentovány expozice novošlechtění. Chovatelé za králíky v nich vystavené neplatí klecné. Na CVMK v Lysé nad Labem bylo přihlášeno celkem 20 zvířat. Jednalo o se MS div. zbarvené, AS želvovinové, Tříslové marburské - veveří, Zakrslé zaječí několika barevných rázů a Za Sa MS červ. Na CV listopadu to bylo jen 12 ks. Několik novošlechtění je delší dobu neaktivních, a tak budou v nejbližších dnech zrušena. Připomněl ještě jednou, že v roce 2011došlo k úpravě hodnocení NŠ a RK. Zejména jde o rozšíření škály používaných predikátů u NŠ a zavedení výluky u RK.. Poděkoval za pečlivou práci ústřednímu registrátorovi př. Václavu Chmelíkovi. Popřál mnoho osobních a chovatelských úspěchů šlechtitelům a vyslovil přání ve zlepšení morálky jednotlivých chovatelů.

                                                              

 

 

8. Zpráva o činnosti mladých chovatelů králíků

 

 

Tuto zprávu přednesla př. Dana Caithamlová, která má v ÚOK tuto činnost na starosti. Zúčastnila se jako zkoušející celostátního kola olympiády mladých chovatelů v Opavě, kterého se zúčastnilo 24 mladých chovatelů králíků. Zastoupení v kategoriích: 10 v mladší a 14 ve starší. Odbornost chovatelů králíků měla největší početní zastoupení.Vyslovila velké poděkování organizátorům této akce, která se konala pod vedením ing. Petra Gajdy. Program byl velmi bohatý, a každý si přišel na své. Poznávací část soutěže se konala na živých zvířatech. Olympiáda byla s mezinárodní účastí mladých chovatelů králíků. . Poděkovala vedoucím z okresů, kteří se podílí na výchově mladých chovatelů celoročně. Při výstavách probíhali různé soutěže pro děti s chovatelskou tématikou. Letos proběhne celostátní kolo olympiády v Čáslavi, když uzávěrka přihlášek je do poloviny května. Požádala delegáty o připomínky, které by vedly ke zlepšení a obohacení práce s mládeží.                                                       

 

 

9. Zpráva o činnosti králíkářské sekce Evropského svazu.

 

Informace podal Ing. Josef Blokeš. Nejvýznamnější akcí je každoroční mezinárodní školení posuzovatelů králíků a generální zasedání všech sekcí. Na posledním zasedání bylo projednáváno především zabezpečení Evropské výstavy v Lipsku, která se bude konat ve dnech 7. – 9. 12. 2012. Podrobné podmínky byly zveřejněny v časopise Chovatel, tzn. výše klecného a poplatků, vystavené kategorie. Svoz zvířat bude zajištěn pro vystavovatele ČSCH zdarma. Připravovaná trasa je Přerov, Slavkov u Brna, Jihlava, Praha a Louny. Vše bude záležet na početním zastoupení z okresů a regionů. Svaz nebude přispívat na klecné za  zvířata, ale jen na svoz.

Předpokládá se vystavení zhruba stejného počtu králíků z České republiky jako na poslední výstavě v Lipsku, kde bylo asi 550 králíků našich vystavovatelů. V  letošním roce má vzniknout do léta nový Evropský vzorník králíků, podle kterého by se mělo posuzovat již na výstavě v Lipsku. Důležité změny, jako je hmotnost, délka uší budou zveřejněny v časopise Chovatel. Na této výstavě by měli být králíci váženi. Byla by velká škoda, aby neznalostí hmotnosti plemene došlo ke srážce bodů.

 

10. Zpráva revizní komise odbornosti

                                              

V roce 2011 pracovala revizní komise ve složení: př. Jindřich Snítilý – předseda RK, př. Ing. Pavel Řídký, př. Václav Uličný. Dne 13. dubna 2012 byla na základě předložených dokladů provedena revize hospodaření a činnosti ÚOK chovatelů králíků. Na genetické zdroje bylo vyplaceno celkem 185 000,-Kč. Seznamy jsou založeny pro případnou kontrolu z MZe u tajemníka komise. Veškeré finanční prostředky byly odeslány na čísla účtů žadatelů nebo pomocí složenek na adresu. Na veterinární prevenci bylo chovatelům vyplaceno 57 302,-Kč. Náležitosti dokladů veterinární prevence kontroloval př. MVDr. Miloslav Martinec. Byla provedena kontrola vydání při školení posuzovatelů, školení adeptů a cestovních účtů ÚOK.

Na předložených dokladech nebyly shledány žádné závady. ÚOK chovatelů králíků pracovala podle předem stanoveného plánu práce. Dle výsledku kontroly lze konstatovat, že ÚOK chovatelů králíků se po celý rok 2011 chovala hospodárně. Stanovený rozpočet byl dodržen. Ze schůzí byly vyhotoveny řádné zápisy. Z vystoupení byla zcela zřejmá snaha dodržet stanovený rozpočet, bez jakéhokoli omezení odborné činnosti. RK trvá na dodržení usnesení z VH 2010, které se týká odevzdávání seznamů členů klubů, včetně dodržení termínů. RK při kontrole dokladů, zjistila závady v nedokonalém odvádění poplatků a zasílání zpráv o registraci králíků v okresech a klubech. Základním pravidlem musí být dodání podkladů. Zápis z kontroly je založen u tajemníka odbornosti. RK neshledala žádné závady v činnosti ÚOK chovatelů králíků ani v hospodaření.                     

 

 

11. Diskuse

 

Př. Ing. Jaroslav Kratochvíl, CSc.  – viceprezident EE, vystoupil především, aby seznámil přítomné s konkrétními informacemi z příprav EV. Součástí této výstavy bude 3. Evropská výstava mladých chovatelů. Vysoký počet vystavených zvířat jistě ovlivní i konání dalších výstav v rámci této výstavy, jako je 94. národní výstava BDRG, 28. německá výstava okrasné drůbeže a 116. Lipsia schau . Je proto reálné, že počet vystavených zvířat se bude blížit ke sto tisícům. Poplatky jsou následující: klecné 12 Euro, správní poplatek 12 Euro na vystavovatele. Katalogy budou dva: králíci + morčata a jiní drobní hlodavci za 10 Euro, drůbež + holuby za 12 Euro. Klecné okrasného ptactva a drobných hlodavců je poloviční. Uzávěrka přihlášek bude pro české vystavovatele do 5. září 2012, následně budou zpracovány v němčině a odeslány. Jednodenní vstupenka bude za 8 Euro. Vstupenka na celou dobu výstavy bude za 20 Euro. Prodej zvířat bude zahájen v pátek od 12.30 hodin, a zvířata budou ihned vydávána. Vyzval všechny české králíkáře k obeslání, případně návštěvě tohoto největšího chovatelského svátku celé Evropy.

Př. Ing. Aleš Bukovský – vystoupil ohledně možného vypracování standardu králíka divokého. Chované populace, které se chovají na zazvěření v honitbách vykazují velkou variabilitu. Přirovnal chov divokého králíka k velkochovům  kachny březňačky určené k vypouštění do přírody. K této problematice vystoupili Ing. Josef Blokeš, MVDr. Miloslav Martinec. Původní populace divokých králíků již dnes prakticky neexistuje. Kouzlo přírody je právě ve variabilitě a adaptabilitě.

Př. Vítězslav Svoboda – měl dotazy na předsedu ÚOK př. Petra Sirotka o vlivu stanov na úroveň odbornosti, na př. Danu Caithamlovou ohledně malé informovanosti z komise pro práci s mládeží. Dotaz na př. Ing. Josefa Blokeše, jakým způsobem bude zveřejněn evropský standard. Na předsedu RK odbornosti ohledně čerpání rozpočtu komise, jakým způsobem se rozpočet komise tvoří. Na všechny otázky oslovení funkcionáři ÚOK fundovaně odpověděli a vysvětlili.

Př. Ing. Josef Blokeš – vystoupil k evropskému vzorníku. Zájemci se mohou hlásit u tajemníka komise. Předpokládá se, že bude vytištěn ve zhruba 3 tisících výtiscích. Předběžná cena je asi 50 Euro. Pokud by se navýšil počet výtisků, cena by mohla být ještě nižší. Tištěn bude v jazyce německém

Př. Ing. Josef Zadina – navrhl, aby v případě, že nebude vzorník vydán do června, došlo k odkladu vážení a měření uší na výstavě. Informace by se dostali k chovatelům s velkým zpožděním. Navrhuje, aby se k tomu naši zástupci na generálním zasedání sekce králíků vyjádřili a pokusili se o odklad.

Př. Richard Dusil – vyslovil svůj názor na benevolentnost evropského vzorníku. Řídící schůze zdůvodnil proč tomu tak bylo v případě předcházejícího vzorníku. Na našich výstavách se bude posuzovat i nadále podle našeho vzorníku pro posuzování králíků.

Př. Petr Sirotek     –   přiklání se k názoru, že v případě striktního požadavku na vážení a měření uší bez předchozí včasné možnosti seznámení se se standardy jednotlivých plemen může dojít k nepříjemným překvapením. Souhlasí s návrhem v ukládací části usnesení o dalším jednání na evropském fóru. Evropská výstava je setkáním chovatelů z více jak 20. států Evropy. Znamená to, že se mimo jiné se jedná o společenskou událost.

Př. Ing. Antonín Štětka, CSc. - vystoupil ohledně pozemků, které slouží k chovatelství. Od roku 2013, by měl platit zákon kdy vlastník nemovitosti by měl být totožný s vlastníkem pozemku. Řada základních organizací nemá toto dořešeno, a byla by velká škoda o areály přijít. Poukázal na fakt, že v zákoně není činnost chovatelů brána jako všeobecně prospěšná činnost. Ing. Josef Blokeš apeloval na delegáty, aby toto tlumočili ve svých okresech.

Př. Petr Málek    – se dotazoval jakým způsobem se budou na evropské výstavě hodnotit kolekce složené z mláďat a dospělých králíků. Na dotaz odpověděl Ing. Josef Blokeš. Je nutné, aby bylo zastoupeno obojí pohlaví. Jedná se o kolekci 4 kusů dospělých králíků, kteří mohou být z různých vrhů. I mládě, bude hodnoceno jako dospělé.

Př. Milan Uher    – dotaz na hromadný předprodej vstupenek a hromadný odběr katalogů. Usnadnilo by to stání v dlouhých frontách.

Př. MVDr. Miloslav Martinec – seznámil s novelou veterinárního zákona 308/2011, která je platná od 1.1 2012, a dotýká se vystavování králíků na výstavách. Touto novelou se novelizuje zákon 166/1999. Byl upřesněn výklad pojmu, výstava a svod. Žádná výstava králíků není svodem, nežádá se již o stanovení veterinárních podmínek pro pořadatele výstavy. Pořadatel se musí řídit zákonem na ochranu zvířat 246/1992. Výstava je brána jako veřejné vystoupení, a je potřeba hlásit na obecní úřad. Pořadatelé výstavy můžou mít ve výstavních podmínkách vlastní požadavek na zdravotní stav a vakcinaci zvířat. Není potřeba mít při přijmu zvířat na výstavu stanovený veterinární dozor, nebo požadovat veterinární osvědčení. Vše je ve smluvním vztahu mezi vystavovatele a pořadatelem výstavy.

Př. Josef Vilhelm – vystoupil za ÚOK chovatelů drůbeže, poděkoval za pozvání na konferenci, které se odbornosti chovatelů drůbeže dostalo. Odbornost má podobné problémy jako ostatní odbornosti a celá společnost. Zmíněným problémem jsou finance, kdy by však nebylo šťastným řešením utlumení odborné činnosti. Bude zapotřebí ve spolupráci  ÚV ČSCH a odborných komisí tyto prostředky zajistit. Poděkoval ÚOK chovatelů králíků, za možnost pořádat při CVMK i CVMD. Vyslovil přesvědčení, že to zcela jistě obohatí naše výstavnictví, přiláká větší návštěvy, nové členy a mladé chovatele.

Př. Ing. Josef Blokeš – přečetl dopis od předsedy odbornosti chovatelů holubů př. Pavla Wiedra, který se nemohl kvůli kolizi termínů jednání osobně zúčastnit. Pozdravil jednání ústřední konference odbornosti chovatelů králíků. V dopise vyjádřil spokojenost nad rodící se spoluprácí tří nejsilnějších odborností v ČSCH. V nedávné minulosti tomu tak nebývalo.  Poukázal na společné problémy odborností, a vyjádřil přesvědčení, že bude rozumné spojit síly k jejich prosazení . Je potřeba sladit legislativní normy.

Př. Petr Sirotek – seznámil delegáty s výstavními podmínkami 42. CVMK a 4. CVMD v Hodoníně, která bude s mezinárodní účastí zvířat ze Slovenské republiky a Rakouska. Klecné bude 40,- Kč za zvíře, manipulační poplatek 50,- Kč a katalog 80,- Kč. Vstupné bude 70,- Kč. Prodávající dostane 100% z prodejní ceny. Kupující zaplatí navíc 10% ve prospěch pořadatele. Uzávěrka přihlášek bude 5. srpna 2012. V roce 2013 bude CVMK v Lysé nad Labem, v roce 2014 v Litovli. Závěrem apeloval na přítomné členy ÚV ČSCH, aby přednesli problém s vlastnictvím pozemků na jednání ÚV ČSCH, a zasadili se i o projednání dořešení vlastnictví pozemku pod budovou sekretariátu.

Př. Bc. Miroslav Melcr – hovořil ohledně dostupnosti časopisu Chovatel ve volném prodeji.

 

 

Protože již nikdo neměl žádné příspěvky byla diskuze ukončena.

 

 

 

12. Usnesení

 

Návrh na usnesení přednesl př. MVDr. Miloslav Martinec

Konference schvaluje:

 

- mandátovou a návrhovou komisi ve složení – př. MVDr. Miloslav Martinec – předseda, Antonín Mouka a Václav Heler,

- navržený program jednání,

 

Konference bere na vědomí:

- zprávu o činnosti ÚOK CHK předsedy př. Petra Sirotka za rok 2011

- zprávu předsedy sboru posuzovatelů králíků př. Ing. Josefa Zadiny

- zprávu o centrální plemenné knize králíků př. MVDr. Miloslava Martince

- zprávu o činnosti chovatelských klubů př. Jindřicha Šípa přednesenou př. Vilhelmem

- zprávu o novošlechtění a regeneračních chovech př. Stanislava Kulandy

- zprávu o činnosti mladých chovatelů králíků př. Dany Caithamlové

- zprávu o činnosti králíkářské sekce Evropského svazu přednesenou př. ing. Josefem

  Blokešem

- zprávu mandátové a návrhové komise o účasti na konferenci: přítomno bylo 53 zástupců  

  okresů (ze 75) a 28 klubů (ze 32), konference je usnášeníschopná

- zprávu předsedy revizní komise odbornosti př. Jindřicha Snítilého

- přednesené jednotlivé příspěvky v diskusi.

 

 Konference ukládá:

  • zástupcům ČSCH prosadit na jednání králíkářské sekce EE v červnu t. r. odklad rozhodnutí měřit uši a vážit králíky na EV
  • přítomným členům  ÚV  ČSCH projednat na nejbližším jednání situaci areálů ZO ČSCH, které nemají pozemek ve vlastnictví

 

Usnesení bylo přijato jednohlasně všemi přítomnými delegáty OO ČSCH

 

 

 

13. Závěr

 

Jednání zakončil Ing. Josef Blokeš, který poděkoval přítomným za účast a popřál hezkou cestu domů.

                                              

 

                                                                                                                              Petr Sirotek, v.r.

                                                                                  předseda ÚOK chovatelů králíků

                                                                                                                            

 

Zapsal:            Josef Vilhelm

Ověřovatel:     Stanislav Kulanda  

Číslo jednací:                      Vaše č.j./ze dne:                                 Vyřizuje/linka:                                    Dne:

583-35 /2012                                                              Josef Vilhelm                   14. 04. 2012