Zápis z Ústřední volební konference delegátů odbornosti chovatelů drůbeže, která se konala dne 23. března 2013 v Praze

02.04.2013 14:25

Zápis

z Ústřední volební konference delegátů odbornosti chovatelů drůbeže,

která se konala dne 23. března 2013 v Praze

Český svaz chovatelů

Ústřední odborná komise chovatelů drůbeže, Maškova 3, 182 53 Praha 8-Kobylisy

Tel.: 284683437, fax: 284681451, e-mail: drubez@cschdz.eu, https://www.cschdz.eu

IČO: 00443204, DIČ: CZ00443204, Bankovní spojení: KB Praha 9, č. účtu: 635081/0100

 

Číslo jednací:                      Vaše č.j./ze dne:                        Vyřizuje/linka:                                        Dne:

ÚOK-6/2013                                                                            Eliška Stejskalová                             26. 3. 2013   

 

Účastníci jednání:

OO ČSCH Benešov (Ladislav Heřman), Blansko (Josef Prchal), Brno (Rostislav Valeš), Břeclav (Václav Rohrer ml.), České Budějovice (Jiří Ambrož), Domažlice (Jan Dufek), Frýdek-Místek (Karel Volný), Havlíčkův Brod (Ing. Jan Bouma, CSc.), Hodonín (Petr Suchánek), Hradec Králové (Jaroslav Kalaš), Cheb (Zbyněk Muška), Chomutov (Josef Ješetický), Chrudim (Jiří Zeman), Jihlava (Josef Vaněk), Jindřichův Hradec (Vladimír Kopřiva), Karviná (Tadeáš Jokiel), Kladno (Ing. Jaroslav Boukal), Klatovy (Pavel Volmut), Kolín (Jiří Král), Kutná Hora (Vlasta Novák), Liberec (František Strnad), Litoměřice (Ing. Ludvík Šeba), Louny (Josef Vilhelm), Mělník (Josef Škoda), Mladá Boleslav (Milan Hradec ml.), Nový Jičín (Peter Čanecký), Nymburk (Miloslav Kubát), Ostrava (Josef Linet), Pardubice (Josef Blažek), Pelhřimov (Marie Špátová), Písek (František Štochl), Plzeň obl. (Martin Loukota), Praha-východ (Zbyněk Nenutil), Praha-západ (Ing. Richard Konrád), Rakovník (Josef Větrovec), Rokycany (Petr Macháček), Rychnov nad Kněžnou (Václav Hormek), Svitavy (Martin Smetana), Tábor (Jana Benešová), Trutnov (Jan Moravec), Třebíč (Josef Dobrovolný), Uherské Hradiště (Ing. Martin Zábrana), Ústí nad Labem (Ing. Miloslav Pirkl), Vyškov (Jaroslav Zehnal), Znojmo (Alena Polášková), Měst. org. ČSCH Praha (Ing. František Šonka).

Klub chovatelů araukan (Josef Linet), barneveldek (Ing. Jan Bouma, CSc.), českých hus (Miloslav Jarkovský), českých slepic (Zbyněk Nenutil), hamburčanek (Václav Hromek), chocholatých plemen (Milan Hradec ml.), krůt a perliček (František Strnad), leghornek (Josef Blažek), maransek (Pravoslav Mahulík), plymutek (Jaroslav Balcar), sasexek (Jaroslav Bayer), sebritek (Ivan Zábrana), šumavanek (Ladislav Štolba), velsumek (Josef Dobrovolný), vlašek (Jaroslav Kalaš), vodní drůbeže (Josef Škoda), vyandotek (Pavel Hrubeš), zakrslé rousné drůbeže a drůbeže ostatních zakrslých a zdrobnělých plemen (Pavel Wieder).

ÚOK CHD, RK, delegát v EE: Jaroslav Bayer, Ing. Richard Konrád, Ing. František Šonka, Ladislav Štolba, Josef Vilhelm, Václav Brdička, Miloslav Hertl, Peter Žuffa.

Hosté: Jiří Král, předseda ÚV ČSCH, Pavel Wieder, předseda ÚOK CHOH, Martin Kabát, DiS., generální sekretář ČSCH.

Kandidáti do ÚOK CHD: Jaroslav Bayer, Peter Čanecký, Pavel Dvořák ml. (omluven), Pavel Hrubeš, Tadeáš Jokiel, Jaroslav Kalaš, Štefan Kočica, Ing. Richard Konrád, Josef Škoda, Josef Vilhelm, Peter Žuffa.  

Kandidáti do RK: Jiří Andrš (omluven), Václav Brdička, Miloslav Hertl, Petr Suchánek.

 

PROGRAM 

V úvodu Ústřední volební konference delegátů odbornosti chovatelů drůbeže byla odsouhlasena změna programu. Dílčí přesun bodů nastal i během schůze. Jednání nakonec probíhalo dle následujících bodů.

 1. Zahájení, schválení programu, volba pracovních komisí.
 2. Kontrola usnesení z minulé konference.
 3. Zpráva o činnosti ÚOK CHD za uplynulé volební období, informace o kontrolovaných chovech a klubech chovatelů drůbeže.                                 
 4. Zpráva o činnosti sboru posuzovatelů drůbeže.
 5. Informace delegáta ČSCH v sekci drůbeže EE.
 6. Projednání výsledku hospodaření za rok 2012 a rozpočtu na rok 2013.
 7. Zpráva revizní komise odbornosti za uplynulé volební období.
 8. Představení kandidátů.
 9. Schválení volebního řádu, volby.
 10. Diskuse.
 11. Volba delegáta na Valnou hromadu ČSCH.
 12. Usnesení.
 13. Závěr.

     

Ad 1)  Zahájení, volba mandátové a návrhové komise, schválení programu

     Jednání zahájil Ing. František Šonka, předseda Ústřední odborné komise chovatelů drůbeže (dále v běžném textu jen ÚOK). Přivítal přítomné hosty - Jiřího Krále, předsedu Ústředního výboru ČSCH (dále v běžném textu jen ÚV), Pavla Wiedera, předsedu Ústřední odborné komise chovatelů okrasných holubů a Martina Kabáta, DiS., generálního sekretáře ČSCH (dále v běžném textu jen GS). Omluvil z jednání Ivana Pavla, předsedu výboru Sboru posuzovatelů drůbeže. Vyzval přítomné, aby minutou ticha uctili památku zesnulých posuzovatelů, mimo jiné Ing. Františka Tuláčka.

     Slova se ujal Jaroslav Bayer, pověřený ÚOK řízením Ústřední volební konference delegátů odbornosti chovatelů drůbeže (dále v běžném textu jen konference). Josef Vilhelm poté referoval o počtu přítomných: ze 75 pozvaných OO ČSCH je přítomno 45 delegátů s hlasem rozhodujícím, při hlasování je potřeba nadpoloviční většina 23 hlasy, devět delegátů se omluvilo. Z pozvaných 20 klubů je přítomno 18 delegátů s hlasem poradním, dva delegáti se omluvili. Dále je přítomno pět členů ÚOK, dva členové revizní komise odbornosti (dále v běžném textu jen RK) a jeden se omluvil, delegát ČSCH v Evropském chovatelském svazu (dále v běžném textu jen EE), tři hosté, deset kandidátů do ÚOK a jeden se omluvil, tři kandidáti do RK a jeden se omluvil. (Poznámka – po zahájení přišel ještě jeden delegát OO ČSCH, který před volbami odešel.)

     Následovalo schválení programu. Na programu konference uvedeném v pozvánce byly učiněny, na základě podnětů Jaroslava Bayera a Vladimíra Kopřivy, změny v přesunu bodů a doplnění dalších bodů do programu jednání. Vladimír Kopřiva upozornil, že podle Stanov ČSCH (dále v běžném textu jen stanovy) konferenci přísluší schvalovat rozpočet odbornosti a projednávat výsledky hospodaření. Navrhl o tyto body doplnit program a bod „Diskuze“ přesunout před bod „Volby“. Z pléna vzešly další připomínky na rozšíření názvu některých bodů programu.

     Na začátku konference byl bod „Diskuse“ zařazen před bod „Schválení volebního řádu, volby“, ostatní řazení dle v úvodu uvedeného programu. Byl položen dotaz. Souhlasíte s navrženým programem jednání? Hlasování – SCHVÁLENO. V průběhu jednání bylo hlasováno o přesunu bodu „Schválení volebního řádu, volby“ před bod „Diskuse“. Souhlasíte, aby nejprve proběhly volby do ÚOK a RK a bod „Diskuse“ byl zařazen až za bod „Schválení volebního řádu, volby“. Hlasování – SCHVÁLENO.

     Jaroslav Bayer přednesl návrh na změnu Organizačního řádu odbornosti chovatelů drůbeže, aby ÚOK nebyla pětičlenná, ale sedmičlenná. Bude text řádu změněn na: „Sedmičlenná ÚOK zabezpečuje ve spolupráci s Radou Plemenné knihy drůbeže odbornou činnost mezi jednotlivými konferencemi“? Hlasování – SCHVÁLENO.

     Do společné mandátové a návrhové komise byl za ÚOK navržen Josef Vilhelm. Z pléna byli navrženi Jana Benešová a Ivan Zábrana. Souhlasíte, aby společná mandátová a návrhová komise pracovala ve složení Josef Vilhelm, Jana Benešová a Ivan Zábrana? Hlasování – SCHVÁLENO.

     Do volební komise byl za ÚOK navržen Josef Blažek, z pléna byli dále navrženi Jiří Král a Jiří Zeman. Souhlasíte, aby návrhová komise pracovala ve složení Josef Blažek, Jiří Král a Jiří Zeman? Hlasování – SCHVÁLENO.

     Jako zapisovatelka byla navržena Eliška Stejskalová a jako ověřovatele zápisu navrhli delegáti Petra Suchánka. Souhlasíte s tím, aby se zapisovatelkou stala Eliška Stejskalová a ověřovatelem zápisu Petr Suchánek? Hlasování – SCHVÁLENO.

     Jaroslav Bayer konstatoval, že před oficiálním jednáním je jeho milou povinností uvést slavnostní část konference.

 • Peter Žuffa, stálý delegát ČSCH v EE, předal významné ocenění, evropskou medaili, Ing. Františku Šonkovi. Medaili mu uděluje EE za dlouholetou přínosnou práci pro odbornost chovatelů drůbeže, za podporu mezinárodní spolupráce a rozvíjení přátelské atmosféry mezi chovateli evropských chovatelských svazů.
 • Josef Vilhelm a Jaroslav Bayer předali Peteru Žuffovi za zásluhy o chovatelství „Stříbrný odznak“ druhého stupně, a to za dlouholetou výbornou reprezentaci ČSCH v zahraničí.
 • Ing. Františku Šonkovi byl předán za zásluhy o chovatelství „Zlatý odznak“ prvního stupně, a to za mnohaletou výbornou reprezentaci odbornosti chovatelů drůbeže a za konstruktivní přístup ve vedení této odbornosti.
 • Ladislavu Štolbovi byl předán za zásluhy o chovatelství „Zlatý odznak“ prvního stupně, a to za letitou precizní přípravu adeptů na posuzovatele drůbeže a za přípravu posuzování na vrcholných svazových akcích.

Účastníci jednání ocenili vyznamenané potleskem.

 • Dále Josef Vilhelm přednesl návrh, aby Ing. František Šonka byl zvolen čestným předsedou ÚOK. Byl vznesen dotaz. Souhlasíte s tím, aby Ing. František Šonka byl zvolen česným předsedou ÚOK? Hlasování – SCHVÁLENO.

Účastníci jednání ve stoje vzdali hold Ing. Františku Šonkovi a dlouhým potleskem ocenili jeho významný přínos pro chovatelství.

 

Ad 2)  Kontrola usnesení z minulé konference

     Kontrolu ukládací části usnesení z minulé konference, konané dne 17. března 2012 v Praze, přednesl Josef Vilhelm.

 1. ÚOK prosadit objednávání kroužků také přes kluby chovatelů drůbeže, které mají v pořádku evidenci svých členů a evidenci nánožních kroužků. Nesplněno. ÚOK a také Rada Plemenné knihy drůbeže opakovaně žádala ÚV o zrušení rozhodnutí, které zakazuje objednávat nánožní kroužky chovatelským klubům. Rozhodnutí doposud zrušeno nebylo.
 2. ÚOK připravit novou „Směrnici pro uznávací řízení kontrolovaných chovů drůbeže“, ve které bude zohledněna zhoršená ekonomická situace chovatelů. Nesplněno. Směrnici bude připravovat až nově zvolená ÚOK. Je zřejmé, že současný stav je naprosto nevyhovující. Je evidentní, že ekonomická situace chovatelů si žádá jmenovat daleko více hodnotitelů, kteří mohou uznávat šlechtitelské a plemenné chovy drůbeže. Chovatelé si budou moci přizvat k uznávání hodnotitele z přijatelné vzdálenosti.
 3. ÚOK a výboru Sboru posuzovatelů drůbeže termíny konání celostátních výstav považovat za hájené. Není možné tolerovat organizování klubových, okresních, oblastních a krajských výstav v termínu konání celostátních výstav. Nesplněno. Toto je nutné řešit systematicky a v rámci celého ČSCH,  a to rozhodnutím ÚV. Pokud se takovéto rozhodnutí přijme, nebudou posuzovatelé moci posuzovat v době konání celostátních výstav drobného zvířectva a celostátních výstav mladých králíků a mladé drůbeže na jiných výstavách.
 4. Pořadatelům výstav dodržování směrnice ze Vzorníku plemen drůbeže, která nařizuje pořadatelům  výstav  vážit drůbež před posuzováním. Nesplněno. Nápravu se bohužel nedaří zajistit už několik volebních období. Na místě je pouze zásadní krok – nebude-li drůbež zvážena, posuzovatel skutečně nesmí posuzovat. Pokud organizátoři drůbež neváží, mohou dát do výstavních podmínek, že chovatel přiveze drůbež zváženou a hmotnost uvede na kleci.
 5. Pořadatelům výstav zajistit na každou výstavu dostatečné množství posuzovatelů drůbeže (dle normy normokusů). Daří se plnit na mnohých výstavách, kde tomu doposud tak nebylo.
 6. Doporučuje Klubu chovatelů českých hus, Klubu chovatelů českých slepic, Klubu chovatelů šumavanek a Klubu chovatelů krůt a perliček uspořádat propagační, třeba i společnou, expozici našich národních plemen drůbeže na Evropské výstavě 2012 v Lipsku. Nesplněno. Jmenované kluby se na společné expozici na Evropské výstavě 2012 nedohodly. České husy a české slepice vystavilo jen několik jednotlivců. České krůty a šumavanky čeští chovatelé nevystavili vůbec.

 

Ad 3)  Zpráva o činnosti ÚOK CHD za uplynulé volební období, informace  

              o kontrolovaných chovech a klubech chovatelů drůbeže                                    

     Zprávu přednesl Ing. František Šonka. Uvedl, že minulá volební konference se konala dne 31. ledna 2009 v Praze. Bylo zvoleno pět členů ÚOK, a to s těmito kompetencemi: Ing. František Šonka, předseda ÚOK – propagace, kluby. Ing. Richard Konrád, místopředseda ÚOK - genetické zdroje, plemenářská legislativa, financování odbornosti. Jaroslav Bayer – výstavnictví, spolupráce se slovenskými chovateli. Miloslav Procházka – příprava adeptů, práce s mládeží. Josef Vilhelm – kluby. Miloslav Procházka v lednu 2011 zemřel, proto se dne 2. dubna 2011 konaly doplňující volby do ÚOK, v nichž byl zvolen Ladislav Štolba. Do RK byli v roce 2009 zvoleni: Miloslav Hertl – předseda RK, Jiří Andrš a Václav Brdička.

     Ing. František Šonka uvedl nejzásadnější body, které byly v průběhu posledního volebního období na jednáních ÚOK řešeny. Bylo rozhodnuto, že uznávací řízení stávajících i nových kontrolovaných chovů se bude konat pouze jedenkrát za dva roky (v sudých letech). Zmínil se o tom, že s odborností chovatelů králíků bylo jednáno, aby se v rámci celostátní výstavy mladých králíků konala také celostátní výstava mladé drůbeže. Byla založena nová tradice, která se setkala s pozitivním ohlasem u chovatelů. Opakovaně a několikáté volební období se řešila situace s nezváženou drůbeží na výstavách. Byl stanoven orientační ceník násadových vajec a třídenních mláďat u jednotlivých druhů drůbeže. ÚOK začala spolupracovat se Zooparkem Vyškov. Členové ÚOK napomáhají při rozšíření expozic domácí drůbeže.

     Vzhledem k dlouhodobé nečinnosti některých klubů bylo rozhodnuto, že klubům, které do dubna 2010 neodevzdají evidenční kartu, bude pozastavena činnost. Byli schváleni krajští hodnotitelé, kteří provádějí uznávací řízení kontrolovaných chovů: Jihomoravský kraj, Zlínský kraj – Jaroslav Bayer, Jihočeský kraj – Pavel Hrubeš, Pardubický kraj – Miloslav Jarkovský, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj – Jaroslav Kalaš, Ústecký kraj – Ing. Richard Konrád, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj – Jaroslav Novák, Kraj Vysočina – Alois Sedlák, Středočeský kraj, Hlavní město Praha – Ing. František Šonka, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj – Ladislav Štolba, Chovy s genetickými zdroji českých hus a českých slepic – Ivan Pavel. Náklady na uznávací řízení plemenných a šlechtitelských chovů si doposud hradili chovatelé. Náklady na uznávací řízení v chovech s genetickými zdroji si hradili chovatelé, a to v případě, pokud na uznávací řízení nebyly, jako například v roce 2012, uvolněny finanční prostředky ze státního rozpočtu.

     Ing. František Šonka dále uvedl, že ÚOK úzce spolupracovala při přípravě mezinárodního školení posuzovatelů drůbeže a posuzovatelů holubů, které se konalo v září 2011 v Hradci Králové a praktická část v Třebechovicích pod Orebem. Součástí této akce byla také III. celostátní výstava mladé drůbeže. Mezinárodní školení se především mezi zahraničními účastníky setkalo s pozitivním ohlasem. Královéhradeckým chovatelům náleží oprávněné poděkování. Dále konstatoval, že jsou opakovaně řešeny záležitosti týkající se kvality nánožních kroužků. ÚOK předložila ÚV žádost o vypovězení smlouvy se současným výrobcem a odebírání německých kroužků. Rovněž opakovaně byl přednesen požadavek, aby termíny celostátních výstav byly přísně hájené. V současnosti jsou již termíny konání celostátních výstav známé několik let dopředu, takže pořadatelům výstav nižšího stupně nic nebrání v tom, aby tento termín respektovali. Ani mezi chovateli a ani na nejvyšších místech ČSCH se tento požadavek ÚOK však nesetkal s pozitivním ohlasem. Řešení situace je přitom tak jednoduché. Posuzovatelé by nesměli v době konání celostátních výstav posuzovat na jiné výstavě. Několikrát bylo řešeno znovuobnovení testování užitkových vlastností v testovací stanici. ÚOK se snažila zlomit rozhodnutí ÚV o tom, že chovatelské kluby nesmějí odebírat nánožní kroužky. ÚOK spolupracuje s Univerzitou Karlovou na projektu imunologické variability plemen drůbeže.

     Na závěr svého vystoupení Ing. František Šonka poděkoval končící ÚOK a RK za přínosnou spolupráci. Neopomenul zdůraznit, že jednání probíhala konstruktivně a v přátelské atmosféře, byť se členové ÚOK a RK pokaždé na všem neshodli. Vyjádřil přesvědčení, že i nová ÚOK bude pracovat v příznivé atmosféře.

 

Ad 4)  Zpráva o činnosti sboru posuzovatelů drůbeže

     Zprávu v zastoupení za omluveného Ivana Pavla přednesl Ladislav Štolba. Uvedl, že v uplynulém volebním období pracoval výbor Sboru posuzovatelů drůbeže ve složení Ivan Pavel, Pavel Hrubeš, Jiří Král, Alois Sedlák a Ladislav Štolba. Při letošním školení posuzovatelů drůbeže proběhly volby, výbor byl zvolen ve stejném složení. Kromě běžné aktuální agendy byla v uplynulých letech hlavní činností výboru Sboru posuzovatelů drůbeže a standardové komise příprava doplňků a změn Vzorníku plemen drůbeže. Tyto materiály jsou  dokončeny. Jejich vydání se očekávalo již v loňském roce, ale nakonec k němu nedošlo, protože vedení ČSCH z důvodu nedořešených soudních sporů se společností Chovatel s. r. o. dočasně pozastavilo veškerou vydavatelskou činnost.      

     Velké rezervy jsou stále ve spolupráci ústředních orgánů se speciálními kluby. S tím do značné míry souvisí i velký pokles počtů drůbeže na celostátních výstavách, snížení počtů kontrolovaných chovů a v neposlední řadě i celková úroveň šlechtitelské práce, která za posledních 20 let, až na vzácné výjimky, poklesla. Tyto problémy je třeba začít řešit co nejdříve, jinak se dále prohloubí. Za velkou prioritu považuje výbor Sboru posuzovatelů drůbeže rozvíjení mezinárodní spolupráce. Zájem je o co nejužší spolupráci s našimi nejbližšími sousedy, Slovenskem, Polskem a Rumunskem.

     Významnou celoevropskou akcí, kterou výbor Sboru posuzovatelů drůbeže zabezpečoval po odborné stránce, bylo předloňské mezinárodní školení posuzovatelů drůbeže v Hradci Králové a Třebechovicích pod Orebem, které se setkalo u zástupců zúčastněných států s velmi kladným ohlasem.

     Byla snaha několik let v orgánech EE vyřešit problém nejednotného pohledu na standard českých hus u nás a v Německu. Ten byl nakonec vyřešen uznáním samostatného, druhého plemene českých hus, které je chováno pouze v Německu, pod názvem Böhmische gans. Naše česká husa pak v evropském seznamu nadále zůstává pod původním názvem Tschechische gans. Výbor Sboru posuzovatelů drůbeže vyhodnocuje každoročně na základě zasílaných posuzovacích protokolů činnost jednotlivých posuzovatelů a současně i sortiment a kvalitu vystavované drůbeže. Podklady pro toto hodnocení zpracovává již mnoho let, a to velice pečlivě, Pavel Hrubeš. Dále Ladislav Štolba uvedl, že na kvalitu posouzení docházejí také čas od času od chovatelů stížnosti. Je třeba zdůraznit, že vystavovatelé musí počítat s tím, že posouzení jednoho a téhož zvířete nemusí být vždy stejné a také s tím, že to nejlepší hodnocení nemusí být vždy nejsprávnější. Je třeba akceptovat to, že názor každého posuzovatele je vždy do určité míry subjektivní, a že i konkrétní zvíře se z různých důvodů nemusí prezentovat na všech výstavách zcela stejně. Dále Ladislav Štolba zevrubně pohovořil o přípravě adeptů na posuzovatele drůbeže.  

 

Ad 5)  Informace delegáta ČSCH v sekci drůbeže EE

     Zprávu přednesl Peter Žuffa, stálý delegát ČSCH v EE. Během promítané prezentace pohovořil o zasedáních evropské standardové komise, zasedání komise pro drůbež, generálních zasedáních EE a mezinárodních školeních. Z ČR jsou v současnosti ve stádiu novošlechtění nahlášeny: velsumka modrá rezavě koroptví, mosetka a husa česká královská. Uvedl, že momentálně je na evropském seznamu celkem 3316 plemen, proto není vydán v tištěné formě, ale elektronicky. Na seznamu vzácných plemen je z ČR česká slepice zlatá kropenatá a šumavanka. Česká husa na seznamu uvedena není, protože na speciálních výstavách je vystavena v počtu více jak 200 kusů. Dále se Peter Žuffa zmínil o nedávné Evropské výstavě 2012 konané v Lipsku. Konstatoval, že bylo vystaveno 96 tisíc zvířat od 12 tisíc vystavovatelů, čeští chovatelé se akce zúčastnili v hojném počtu. Poděkoval českým vystavovatelům a těm, kteří podíleli na zajištění českého stánku v Lipsku, jež byl hodnocen jako nejlepší.

 

Ad 6)  Projednání výsledku hospodaření za rok 2012 a rozpočtu na rok 2013

     Ing. Richard Konrád poděkoval za zařazení tohoto bodu do programu jednání. Uvedl, že k uzávěrce hospodaření za loňský rok je připravený promluvit Miloslav Hertl, předseda RK. Pro rok  2012 byl tento  rozpočet ÚOK: čerpání  ve výši -140.000,- Kč, z toho náklad -40.000,- Kč byl vázán na vydání publikace o národních plemenech a náklad -100.000,- Kč na činnost. Plán na činnost byl dodržen, publikace vydána nebyla. V době konání poslední schůze ÚOK nebyla uzávěrka hospodaření ještě známa, takže bod nebyl navržen samostatně na program jednání této konference.

     Dále vysvětlil, proč nebyl odeslán plán rozpočtu na rok 2013 na OO ČSCH. První návrh rozpočtu ÚOK zaslala GS 14. ledna 2013. Poté bylo rozhodnuto, že ÚOK se přidá k odbornosti chovatelů holubů a odbornosti chovatelů králíků a zažádá o přidělení vyšší částky, protože je nutné podpořit plemenářskou práci a uznávací řízení v chovech drůbeže. Jednání o novém rozpočtu se konalo 30. ledna 2013 v Praze, tedy až po schůzi ÚOK. Odbornosti chovatelů drůbeže byla na rok 2013 přiznána částka 330.000,- Kč. 19. března 2013 se konalo jednání ÚV, bylo tedy nutné předat rozpracovaný rozpočet. Tento byl GS odeslán 12. března 2013 (další dvě odbornosti, kterým bylo čerpání peněz zvýšeno, rozpočet do jednání ÚV nepředaly). Rozdělení celkové částky 330.000,- Kč nebylo schváleno na jednání ÚOK, jednalo se o orientační rozdělení, o než byla ÚOK požádána, proto ÚOK neposkytovala rozpočet dál.

     Dále promluvil o avizovaném snižování státních dotací a o jednáních, která byla vedena, aby dotační titul 2A a dotace na genetické zdroje byly i tento roky vypláceny. Doporučil, aby se ČSCH stal členem Unie chovatelů hospodářských zvířat, členský poplatek je 10.000,- Kč ročně, toto významně pomůže při jednání například s MZe ČR. Připomněl, že jednotný postup svazů je důležitý. Eliška Stejskalová uvedla, že za ČSCH jednala na MZe ČR ohledně zmiňovaných dotací a na Výzkumný ústav živočišné výroby v Praze předala petici na podporu dotačních titulů. Tím se ČSCH přidal k dalším svazům, které též sepsaly obdobnou petici.

    

Ad 7)  Zpráva revizní komise odbornosti za uplynulé volební období.

     V úvodu svého vystoupení avizoval, že rozpočet na rok 2013 je pouhým návrhem a sám k němu vznesl připomínky, které se budou projednávat na příští schůzi ÚOK. Konstatoval, že revize činnosti roku 2011 byla provedena před loňskou konferencí. Vzhledem k neuzavřené účetní uzávěrce proběhla revize hospodaření roku 2011 až koncem roku 2012 a začátkem roku 2013. Uvedl, že plán nákladů střediska 310–drůbež byl -120.000,- Kč. Skutečný stav čerpání pro rok 2011 byl -111.157,70 Kč. Došlo k nedočerpání přidělených finančních prostředků ve výši -8.842,30 Kč.

     Plán nákladů střediska 310–drůbež na  rok 2012 byl ve výši -140.000,-Kč. Z toho  bylo -40.000,- Kč striktně vázáno na vydání publikace o národních plemenech drůbeže. Tato publikace nemohla být vydána z toho důvodu, že v roce 2012 ještě nebylo uzavřeno soudní jednání s firmou Chovatel s. r. o. a ČSCH tudíž nemohl vydávat žádné publikace.

     Pro středisko 310–drůbež tedy byla  na rok 2012  určena pro  činnost nákladová  částka -100.000,- Kč. Ve skutečnosti bylo čerpáno -99.714,20 Kč, ÚOK ušetřila 285,80 Kč.

V příjmu ÚOK byly také zahnuty dotace na genetické zdroje drůbeže, pro uznané chovy genetických zdrojů českých slepic a českých hus. Dotace v celkové výši 160.500,- Kč je „průběžka“ – stejná celková suma byla odeslána chovatelům. Od Výzkumného ústavu živočišné výroby dostala odbornost 85.000,- Kč na zajištění aktivit týkajících se Národního programu využití a zachování genetických živočišných zdrojů, z čehož bylo 35.000,- Kč určeno pro hodnotitele chovů pana Ivana Pavla. Doklady k těmto dotacím byly prověřeny, hlavní kontrolu čerpání však provádí Výzkumný ústav živočišné výroby a Ministerstvo zemědělství ČR.

     Miloslav Hertl uvedl, že byla provedena evidence členů jednotlivých chovatelských klubů. Seznámil přítomné, kolik je v kterém klubu členů a kteří členové mají potvrzené členství v základní organizaci. Poznamenal, že doplnění svazové evidence záleží i na přístupu OO ČSCH. Konstatoval, že RK doporučuje konferenci kladné stanovisko k nákupu nánožních kroužků ze zahraničí. RK zastává názor, aby na Valné hromadě ČSCH (dále v běžném textu jen VH) byl předložen návrh na to, aby kluby, které mají v pořádku evidenci, mohly objednávat nánožní kroužky. Dále uvedl, že RK doporučuje nově zvolené ÚOK naléhat na kluby chovatelů národních plemen drůbeže, aby více prezentovaly na celostátních a evropských výstavách naše národní plemena. Konstatoval, že RK je znepokojena nízkou účastí delegátů na konferenci odbornosti. Miloslav Hertl dále referoval, že RK se pravidelně účastní školení posuzovatelů drůbeže. Poznamenal, že je nutné trvat na dvoudenní účasti všech posuzovatelů. Připomenul, že RK se aktivně podílela na tom, aby byly ÚV včas předávány rozpočty ÚOK.

     Seznámil přítomné s tím, že RK průběžně provádí kontroly na některých výstavách, jak jsou vyplňovány oceňovací lístky. Na závěr své zprávy Miloslav Hertl vyslovil poděkování končící ÚOK, Ing. Františku Šonkovi, Peteru Žuffovi a tajemnici odbornosti Elišce Stejskalové, které předal kytici. Eliška Stejskalová promluvila k přítomným a též všem zmiňovaným poděkovala. Konstatovala, že členové ÚOK a RK vždy vystupovali jako kolektiv, pracovali v přátelské atmosféře a zodpovědně. Připomněla málo známý fakt, že odměny za práci se členové ÚOK a RK zřekli.

     Dále Miloslav Hertl uvedl, že nová ÚOK musí přepracovat rozpočet na rok 2013, protože je nutné šetřit na budoucí evropskou výstavu. Konstatoval, že než uznávat zadarmo kontrolované chovy, tak chovatelům raději poskytovat příspěvky. Vyslovil přesvědčení, že uznávací řízení PCH a ŠCH by si každý chovatel měl hradit sám.

 

Ad 8) Představení kandidátů

     Josef Blažek představil kandidáty. Zdůraznil, že na volebním lístku jsou uvedeni jednotlivě, volí se jednotlivci. Představovaní kandidáti vždy povstali.

ÚOK

 1. Bayer Jaroslav, navrhuje ZO ČSCH Hodonín a OO ČSCH Hodonín
 2. Čanecký Peter, navrhuje ZO ČSCH Studénka (okr. Nový Jičín)
 3. Dvořák Pavel ml., navrhuje Antonín Jakl, předseda ZO ČSCH Tábor-Měšice, omluven
 4. Hrubeš Pavel, navrhuje ZO ČSCH Kolín 1
 5. Jokiel Tadeáš, navrhuje OO ČSCH Karviná
 6. Kalaš Jaroslav, navrhuje ZO ČSCH Neděliště (okr. Hradec Králové)
 7. Kočica Štefan, navrhuje ZO ČSCH Soběslav (okr. Tábor)
 8. Konrád Richard, Ing., navrhuje ZO ČSCH Hostivice (okr. Praha-západ)
 9. Škoda Josef, navrhuje ZO ČSCH Byšice a OO ČSCH Mělník
 10. Vilhelm Josef, navrhuje ZO ČSCH Hřivčice (okr. Louny)
 11. Peter Žuffa, navrhuje ZO ČSCH Kunovice (okr. Uherské Hradiště)

RK

 1. Andrš Jiří, navrhuje ZO ČSCH Výrov (okr. Náchod), omluven
 2. Brdička Václav, navrhuje OO ČSCH Trutnov
 3. Hertl Miloslav, navrhuje Klub chovatelů plymutek a ZO ČSCH Úpice (okr. Trutnov)
 4. Suchánek Petr, navrhuje ZO ČSCH Hodonín a OO ČSCH Hodonín

Poté Peter Žuffa promítal připravenou prezentaci, v níž seznámil přítomné, které úkoly musí ÚOK a RK plnit a jaké jsou jejich priority. Zdůraznil, že odbornost chovatelů drůbeže má na starosti sedm druhů zvířat: kury, perličky, krůty, křepelky, kachny, pižmovky a husy. Detailně přiblížil náplň práce ÚOK. Na prezentaci reagovali Vladimír Kopřiva, Josef Ješetický a Karel Volný, že pokud se chystá preferování některých kandidátů před ostatními, tak to není fér. Peter Žuffa odpověděl, že žádné konkrétní jméno nepadlo. Dále poznamenal, že kdyby se chystala například volba týmů, tak na volebním lístku jsou uvedena jména členů týmu. Delegáti mají před sebou lístky, kde jsou kandidáti jednotlivci abecedně řazení. Reakcí na připomínky delegátů bylo okamžité ukončení prezentace.

     Josef Blažek vyzval přítomné kandidáty, aby, mají-li zájem, se blíže představili a nastínili svoje vize. Nikdo z přítomných kandidátů však této příležitosti nevyužil.

    

Ad 9)  Schválení volebního řádu, volby

     Delegáti odbornosti po krátké diskusi odsouhlasili volební řád. Byl položen dotaz. Souhlasíte, aby byl schválen volební řád následujícího znění?

 • Volby proběhnou tajnou volbou vhozením lístku do volební urny.
 • Kandidáti jsou na volebním lístku uvedeni jednotlivě podle abecedy, nejprve kandidáti do ÚOK, pak do RK.
 • Každý delegát zakroužkuje na volebním lístku maximálně sedm kandidátů do ÚOK, méně může být, více ne. Kroužkuje se pořadové číslo před kandidátem.
 • Každý delegát zakroužkuje na volebním lístku maximálně tři kandidáty do RK, méně může být, více ne. Kroužkuje se pořadové číslo před kandidátem.
 • Na hlasovacím lístku se nesmí škrtat.
 • Jednotliví členové ÚOK a RK musejí být zvoleni nadpolovičním počtem přítomných delegátů, jestliže tomu tak nebude, proběhne druhé a třetí kolo voleb.
 • Pokud ani po třetím kole voleb nebude zvolen požadovaný počet členů ÚOK a RK, další kolo voleb neproběhne a ÚOK a RK budou pracovat v nižším počtu členů.
 • Členové zvolené ÚOK si mezi sebou zvolí svého předsedu a rozdělí si úkoly. Členové RK si mezi sebou zvolí svého předsedu.
 • Pokud nadpoloviční počet hlasů dostane více než sedm kandidátů do ÚOK, tak ti na 8., 9. a případném dalším místě budou náhradníky do ÚOK.
 • Pokud nadpoloviční počet hlasů dostane i 4. kandidát do RK, tak bude náhradníkem do RK.

Hlasování – SCHVÁLENO.

     Následovalo první kolo voleb. Poté byla vyhlášena přestávka a po ní začala diskuse. Po čtvrtém diskusním příspěvku Josef Blažek vyhlásil výsledky prvního kola voleb: na konferenci je přítomno 45 delegátů, jeden delegát se hlasování nezúčastnil, odevzdány byly 44 hlasy. Ke zvolení je potřeba 23 hlasy. Volby do sedmičlenné ÚOK - 1. Jaroslav Bayer – 41 hlas, 2. Peter Žuffa – 38 hlasů, 3. Josef Vilhelm – 37 hlasů, 4. Pavel Hrubeš – 33 hlasy, 5. Ing. Richard Konrád – 27 hlasů, 6. Josef Škoda – 26 hlasů, 7. Tadeáš Jokiel – 24 hlasy, jediným náhradníkem do ÚOK je Jaroslav Kalaš – 23 hlasy. Další kandidáti do ÚOK získali tyto počty hlasů: Štefan Kočica – 14 hlasů, Peter Čanecký – 12 hlasů, Pavel Dvořák ml. – 7 hlasů. Volby do tříčlenné RK – 1. Miloslav Hertl – 39 hlasů, Václav Brdička – 35 hlasů, Petr Suchánek – 29 hlasů. Jiří Andrš – 21 hlasů, není náhradníkem do RK. Josef Blažek konstatoval, že volby proběhly regulérně. Položil delegátům dotaz. Schvalujete volby do ÚOK a RK a zvoleného náhradníka do ÚOK? Hlasování – SCHVÁLENO.

 

Ad 10) Diskuse

 • Pavel Wieder – ocenil kolegiální atmosféru, která na konferenci panuje. Poděkoval Miloslavu Hertlovi a Peteru Žuffovi, kteří se v roce 2011 angažovali při přípravě a konání mezinárodního školení posuzovatelů drůbeže a posuzovatelů holubů. Na školení jsou v zahraničí dodnes pozitivní ohlasy. Konstatoval, že na konferenci správně zazněla podpora spolupráci chovatelům ze středoevropského prostoru. Uvedl, že je též chovatelem drůbeže. Zdůraznil, že odbornosti chovatelů holubů, drůbeže a králíků by měly v ČSCH držet pospolu. Připomenul, že současná ÚOK CHOH byla volena jako tým a má s tím výborné zkušenosti, protože funkcionáři si rozumějí.
 • Martin Kabát, DiS. – pochválil práci RK odbornosti chovatelů drůbeže. Informoval, že evidence členů ČSCH je dobře rozběhnutá. Ocenil také práci končící ÚOK, která vždy plnila požadavky vznesené ÚV. Vyjádřil poděkování Ing. Františku Šonkovi, který jako čelný funkcionář po celou dobu ČSCH výborně reprezentoval. Předal jmenovanému dárkový koš. Dále vyjádřil poděkování Peteru Žuffovi za vzornou reprezentaci ČSCH v zahraničí a také mu předal dárkový koš.
 • Ladislav Štolba – navrhl, aby se nová ÚOK zasadila o vydání dotisku Vzorníku plemen drůbeže a vydání souboru nových standardů plemen drůbeže. Vyzval přítomné, aby psali odborné články o drůbeži do časopisu Chovatel. Dále se zmínil o posuzování drůbeže.
 • Martin Kabát, DiS. – reagoval na vystoupení Ladislava Štolby. Informoval o soudních sporech ČSCH  s firmou Chovatel s. r. o., jež se týkají vydání vzorníků a publikace o národních plemenech holubů. Dále uvedl, že v prosinci roku 2012 ČSCH vyhrál soudní spor s touto společností. Až bude ČSCH vymazán ze společnosti Chovatel s. r. o., bude moci zase vydávat sám publikace.

Následovalo vyhlášení prvního kola voleb. Bližší informace jsou v bodu „Schválení volebního řádu, volby“.

 • Jaroslav Bayer – informoval, že nová ÚOK se sešla na svém prvním jednání. Předsedou ÚOK byl zvolen Jaroslav Bayer. Byly také rozděleny úkoly pro jednotlivé členy ÚOK: Jaroslav Bayer, předseda -  komunikace s ÚV, spolupráce s ostatními odbornostmi, příprava nového systému uznávacího řízení plemenných a šlechtitelských chovů, spolupráce se Zooparkem Vyškov. Pavel Hrubeš - plemenářská práce, statistické zpracování výsledků posouzení drůbeže na výstavách. Tadeáš Jokiel - spolupráce s chovateli  z Polska,  testování drůbeže.  Ing. Richard Konrád, místopředseda - financování odbornosti, plemenářská legislativa, spolupráce s Ministerstvem zemědělství ČR a Výzkumným ústavem živočišné výroby v Praze-Uhříněvsi. Josef Škoda – spolupráce s kluby chovatelů drůbeže. Josef Vilhelm - výstavnictví, spolupráce s redakcí časopisu Chovatel. Peter Žuffa – spolupráce se zahraničními svazy chovatelů, zastupování českých chovatelů drůbeže v EE, příprava školení posuzovatelů drůbeže.
 • Miloslav Hertl – informoval, že i nová RK se sešla na svém prvním jednání. Předsedou byl zvolen Miloslav Hertl. Na revizní činnosti se budou podílet všichni členové RK. Všichni členové ÚOK a RK se budou věnovat propagaci odbornosti. Přípravu adeptů na posuzovatele drůbeže a mladých chovatelů drůbeže má nadále na starosti Ladislav Štolba, člen výboru Sboru posuzovatelů drůbeže.
 • Alena Polášková – upozornila, aby se zavčas zrušila smlouva s českým výrobcem nánožních kroužků a aby se schválilo odebírání kroužků od německého výrobce firmy Stengel. K návrhu se připojil Vladimír Kopřiva a doporučil odhlasování tohoto návrhu. Konference doporučuje ÚV ČSCH do 31. 3. 2013 vypovězení smlouvy s českým výrobcem nánožních kroužků na drůbež a sepsání smlouvy s německým výrobcem nánožních kroužků na drůbež firmou Stengel.  Hlasování – SCHVÁLENO.
 • Jaroslav Bayer – připomněl, že na lednovém jednání ÚOK byl tento krok také schválen, je to uvedeno v zápisu z lednového jednání ÚOK. Josef Vilhelm byl pověřen, aby toto projednal na jednání ÚV.
 • Martin Kabát, DiS. – uvedl, že český výrobce kromě drůbežích kroužků vyrábí i kroužky na holuby. Je potřeba jednat i s odborností chovatelů holubů. Nevíme, jak ovlivní cenu, když český výrobce nadále bude vyrábět jen holubí kroužky. Nevíme, jaká bude cena německých kroužků, když by i kroužky na holuby byly odebírány z Německa. Upozornil, že je potřeba postupovat systematicky. S německým výrobcem již bylo hovořeno. Po Ústřední volební konferenci delegátů odbornosti chovatelů holubů, která se koná 30. března 2013, bude dále jednáno s českým a německým výrobcem kroužků. Jednat se musí i s celní správou.
 • Ing. Richard Konrád – požádal, aby smlouva s českým výrobcem byla vypovězena hned, aby běžela výpovědní lhůta.
 • Vladimír Kopřiva – upozornil, že je na víc jak dvojnásobek navýšena částka na cestovné funkcionářů, v roce 2012 to byla částka 24.000,- Kč, pro rok 2013 je to již částka 60.000,- Kč. Další cestovné na uznávací řízení kontrolovaných chovů činí 70.000,- Kč, náklady na občerstvení při schůzích 15.000,- Kč, v roce 2012 to bylo 5.500,- Kč, testování nosnosti drůbeže 50.000,- Kč, rok 2012 to  bylo 10.000,- Kč, dohody o provedení práce 5.000,- Kč, rok 2012 to bylo 1.600,- Kč. Rozpočet není dobrý, není pamatováno na příspěvek klubům. Podle stanov by měla konference schválit rozpočet.
 • Eliška Stejskalová – uvedla, že posílání příspěvků klubům rozporovala v roce 2001 kontrola z finančního úřadu.
 • Martin Smetana - poznamenal, že přítel Kopřiva diskutuje nad návrhem rozpočtu a porovnává jej s údaji, které si zajistil jako člen Ústřední revizní komise ČSCH. Tím, že tyto údaje nemají ostatní delegáti k dispozici, je porušen princip rovnoprávnosti diskuze vůči ostatním účastníkům konference. 
 • Miloslav Hertl - uvedl, že o přepracování rozpočtu již hovořil. Rozpočet nebyl schválen na jednání ÚOK a byl odevzdán, protože ÚV rozdělení na jednotlivé položky požadoval. Pokud by nebyly předčasné volby a vše běželo normálně, rozpočet by byl schvalován na konferenci, takhle je to formální záležitost, protože ÚV již musel být návrh předán. Pozastavil se nad tím, proč jsou znovu otevírány otázky, které byly již vysvětleny, požádal o konstruktivní přístup.
 • Jaroslav Bayer – připomněl, že nová ÚOK chce výrazně podpořit plemenářskou práci v chovech a uznávací řízení, s tím souvisí i navýšení nákladů.
 • Vladimír Kopřiva - konstatoval, že podle celosvazového Řádu pro posuzovatele měl posuzovatel z každé výstavy do vzdělávacího fondu odevzdat 30,- Kč. Posuzovatelé drůbeže platí pouze paušál 300,- Kč ročně, což není správné, protože při posuzování na více jak deseti výstavách neodvádí vše, co od pořadatelů výstav vybral, čímž porušují předpisy. Měli by také odvádět další poplatek ze své odměny a ten neodvádí. Dále uvedl, že směrnice a řády schvalují konference, ne ÚOK. Současné sazby za posuzování jsou tedy neplatné, protože je ÚOK doplnila do Řádu pro posuzovatele zvířat sama.
 • Ing. Richard Konrád – ohradil se, že to není pravda. Uvedl, že Řád pro posuzovatele zvířat schválil v roce 2008 ÚV. Podle tohoto řádu mohou jednotlivé ÚOK vydat doplňující pokyny či směrnice k tomuto řádu. Navíc ÚOK podle Řádu pro posuzovatele zvířat a také podle stanov řídí činnost posuzovatelů. ÚOK proto schválila upřesnění řádu, a to s ohledem ke specifikám odbornosti chovatelů drůbeže, což je v její kompetenci. Dále připomenul, že posuzovatelé drůbeže si nic neponechávají. Mnoho let platí veškeré náklady na školení, což u jiných odborností nebylo.
 • Martin Kabát, DiS. – potvrdil, že ÚOK odevzdala rozpočet, aby ÚV mohl připravit celosvazový rozpočet pro VH.
 • Pavel Hrubeš – referoval, že se pečlivě sleduje statistika posuzování, paušál je spravedlivý. I on připomněl, že posuzovatelé drůbeže si sami již řadu let hradí veškeré náklady na školení.
 • Josef Ješetický – potvrdil, že paušál je spravedlivý, dřív posuzovatelé nepřiznali všechny výstavy, díky paušálu se vybere víc peněz do vzdělávacího fondu, což je prokázáno.
 • Jaroslav Bayer – ukončil v tu chvíli již nekonstruktivní diskusi, protože se znovu opakovaně otevíraly záležitosti, které byly již jednou vysvětleny.

 

Ad 11) Volba delegáta na Valnou hromadu ČSCH

     Byl přednesen návrh, aby na VH jako delegát odbornosti jel nový předseda ÚOK. Bude delegátem odbornosti chovatelů drůbeže na VH Jaroslav Bayer? Hlasování – SCHVÁLENO. Delegáti doporučili, aby Jaroslav Bayer vystoupil na VH s návrhem, aby chovatelské kluby, které mají v pořádku evidenční náležitosti, mohly odebírat nánožní kroužky, a aby se ČSCH stal členem Unie chovatelů hospodářských zvířat. Hlasování – SCHVÁLENO. Jaroslav Bayer přednese na VH oba návrhy. Dále se hlasovalo o tom, aby se Jaroslav Bayer účastnil jako host na Ústřední volební konferenci delegátů odbornosti chovatelů holubů. Hlasování – SCHVÁLENO.

 

Ad 12) Usnesení

     Návrh usnesení, přečtený Janou Benešovou, byl delegáty připomínkován, upravován a doplněn o některé další body. Proběhlo hlasování „en bloc“ (najednou o celém usnesení).

Vladimír Kopřiva upozornil, že konference již není usnášeníschopná, návrh usnesení tudíž nebyl přijat. USNESENÍ NEBYLO JAKO CELEK SCHVÁLENO.

Předložený návrh usnesení z Ústřední volební konference delegátů odbornosti drůbeže  konané dne 23. března 2013 v Praze byl tohoto znění:

Ústřední volební konference delegátů odbornosti chovatelů drůbeže schvaluje:

Doplnění bodu programu o projednání výsledků hospodaření ■ Návrh rozpočtu ve výši čerpání 330.000,- Kč ■ Přesun bodu diskuse před volby ■ Volební řád ■ Úpravu organizačního řádu v počtu členů ÚOK CHD z pěti na sedm členů ■ Volbu návrhové a mandátové komise ve složení Josef Vilhelm, Jana Benešová, Ivan Zábrana ■ Volbu volební komise ve složení Josef Blažek, Jiří Král, Jiří Zeman ■ Ing. Františka Šonku jako čestného předsedu ÚOK CHD ■ Doporučení ÚV ČSCH jednat o členství v Unii chovatelů hospodářských zvířat ■ Delegáta na Valnou hromadu ČSCH Jaroslava Bayera ■ Jaroslava Kalaše jako náhradníka do ÚOK CHD ■ Jaroslava Bayera jako hosta na Ústřední volební konferenci delegátů odbornosti chovatelů holubů.  

Ústřední volební konference delegátů  odbornosti chovatelů drůbeže bere na vědomí:

Kontrolu usnesení loňské Ústřední konference delegátů odbornosti chovatelů drůbeže, kterou přednesl Josef Vilhelm, kde body 1, 2, 3, 4 a 6 nebyly splněny ■ Zprávu o činnosti ÚOK CHD Ing. Františka Šonky ■ Zprávu předsedy Sboru posuzovatelů drůbeže Ivana Pavla, kterou v zastoupení přednesl Ladislav Štolba, jenž zároveň podal zprávu o výchově adeptů ■ Zprávu zástupce ČSCH v Evropském chovatelském svazu Petera Žuffy ■ Informaci o výsledku finančního hospodaření ÚOK CHD za rok 2012 přednesenou Ing. Richardem Konrádem ■ Zprávu revizní komise o hospodaření a činnosti ÚOK CHD přednesenou Miloslavem Hertlem ■ Jednotlivé diskusní příspěvky delegátů a hostů ■ Výsledky voleb přednesené předsedou volební komise, 44 platnými hlasy byli do ÚOK CHD zvoleni Jaroslav Bayer, Peter Žuffa, Josef Vilhelm, Pavel Hrubeš, Ing. Richard Konrád, Josef Škoda, Tadeáš Jokiel. Jaroslav Kalaš jako náhradník a do revizní komise Miloslav Hertl, Václav Brdička a Petr Suchánek

Ústřední volební konference delegátů odbornosti chovatelů drůbeže ukládá ÚOK CHD:

Přehodnotit objednávání nánožních kroužků přes kluby, zrušit rozhodnutí, které zakazuje objednávání nánožních kroužků chovatelskými kluby ■ Připravit novou směrnici pro uznávání kontrolovaných chovů ■ Prosadit, aby termíny celostátních výstav a výstav mláďat králíků a drůbeže byly takzvaně hájené ■ Uložit pořadatelům výstav dodržování směrnic ze Vzorníku plemen drůbeže, především vážení zvířat ■ Doporučit Klubu chovatelů českých hus, Klubu chovatelů českých slepic, Klubu chovatelů šumavanek a Klubu chovatelů krůt a perliček propagaci na celostátních a mezinárodních výstavách ■ Doporučit ÚV ČSCH vypovědět do 31. 3. 2013 smlouvu o dodávce nánožních kroužků firmě Zeko a současně zabezpečit dodávku kroužků pro rok 2014 firmou Stengel, včetně doobjednávek ■ Působit na posuzovatele a dlouholeté chovatele k napsání odborných článků v časopise Chovatel ■ Jednat o možném dotisku Vzorníku plemen drůbeže s dodatky ■ Vyhodnotit diskusní příspěvky a nadále s nimi pracovat ■ Petru Žuffovi projednat na standardizační komisi Evropského chovatelského svazu možnost vystavení osvědčení chovateli o uznání nového barevného rázu nebo plemene ■ Delegátům jednotlivých okresů zabezpečit aktualizaci členů ČSCH do databáze svazové evidence ■ Jaroslavu Bayerovi, delegátovi odbornosti, aby na Valné hromadě ČSCH přednesl návrh členství ČSCH v Unii chovatelů hospodářských zvířat ■ Jaroslavu Bayerovi, delegátovi odbornosti, přednést na Valné hromadě ČSCH návrh, aby chovatelské kluby mohly odebírat nánožní kroužky.

     Rekapitulace: proběhlo hlasování „en bloc“ (najednou o celém usnesení). Pro přijetí usnesení bylo 29 delegátů. Vladimír Kopřiva upozornil, že konference již není usnášeníschopná. Vzhledem k tomu, že pro přijetí usnesení by muselo být přítomno 38 delegátů a při tomto hlasování jich bylo přítomno pouze 35, NEBYLO USNESENÍ JAKO CELEK SCHVÁLENO.

 

Ad 13) Závěr

     Jednání zakončil Jaroslav Bayer. Vyslovil politování nad tím, že vzhledem k průtahům jednání nemohlo být schváleno usnesení. Avizoval, že během příští konference se bude striktně dodržovat čas, vymezený jednotlivým delegátům na diskusi.

     Byly schváleny pouze body, o nichž se hlasovalo během jednání. Rekapitulace:

 

Ústřední volební konference delegátů odbornosti chovatelů drůbeže,

která se konala dne 23. března 2013 v Praze,

 SCHVÁLILA:

 1. Program konference a v průběhu jednání změnu programu (přehození bodů „Diskuse“ a „Schválení volebního řádu, volby“).
 2. Změnu Organizačního řádu odbornosti chovatelů drůbeže na: „Sedmičlenná ÚOK CHD zabezpečuje ve spolupráci s Radou Plemenné knihy drůbeže odbornou činnost mezi jednotlivými konferencemi“.
 3. Společnou mandátovou a návrhovou komisi ve složení Josef Vilhelm, Jana Benešová, Ivan Zábrana.
 4. Volební komisi ve složení Josef Blažek, Jiří Král, Jiří Zeman.
 5. Zapisovatelku Elišku Stejskalovou a ověřovatele zápisu Petra Suchánka.
 6. Ing. Františka Šonku jako čestného předsedu ÚOK CHD.
 7. Volební řád.
 8. Volbu nové ÚOK CHD ve složení: Jaroslav Bayer, Pavel Hrubeš, Tadeáš Jokiel, Ing. Richard Konrád, Josef Škoda, Josef Vilhelm, Peter Žuffa. Náhradníka do nové ÚOK CHD Jaroslava Kalaše. Volbu nové revizní komise ve složení: Václav Brdička, Miloslav Hertl, Petr Suchánek.
 9. Doporučení ÚV ČSCH do 31. 3. 2013 vypovědět smlouvu s českým výrobcem nánožních kroužků na drůbež a sepsat smlouvu s německým výrobcem nánožních kroužků na drůbež, firmou Stengel. 
 10. Jaroslava Bayera jako delegáta odbornosti na Valnou hromadu ČSCH.
 11. Pověřuje Jaroslava Bayer vystoupit na Valné hromadě ČSCH s návrhem, aby chovatelské kluby, které mají v pořádku evidenční náležitosti, mohly odebírat nánožní kroužky, a aby se ČSCH stal členem Unie chovatelů hospodářských zvířat.
 12. Jaroslava Bayera jako hosta na Ústřední volební konferenci delegátů odbornosti chovatelů holubů.

 

Jednání ukončeno v 16.10 hodin

                                                                                      Jaroslav BAYER

                                                                         předseda ÚOK chovatelů drůbeže

 

Zapsala: Eliška Stejskalová, ověřovatel zápisu: Petr Suchánek

(Dne 27. 3. 2013 byly Vladimíru Kopřivovi na základě jeho žádosti předány k ověření pasáže, v nichž je citován. Dne 29. 3. 2013 byl zápis předán ověřovateli.)