ze schůze Ústřední odborné komise chovatelů drůbeže, respektive z pracovní porady, která se konala dne 21. června 2012 v Praze

26.06.2012 21:56

Zápis č. 2/2012

Přítomni: Miloslav Hertl, Ivan Pavel, Ing. František Šonka, Josef Vilhelm, Eliška Stejskalová

Omluveni: Jaroslav Bayer, Ing. Richard Konrád, Ladislav Štolba

Hosté: Ing. Aleš Bukovský (Klub chovatelů českých slepic)

 

PROGRAM: 

   Úvod, kontrola usnesení z minulého jednání    Uznávací řízení kontrolovaných chovů   Evropská výstava 2012   Rozpočet odbornosti Genetický zdroj – česká slepice Různé, diskuse, závěr

 

 

     Schůzi zahájil Ing. František Šonka, omluvil některé členy ÚOK CHD, kteří náhle onemocněli a nemohli se jednání zúčastnit. Při kontrole usnesení bylo konstatováno, že v současnosti ČSCH žádnou další publikaci vydávat nebude - ohledně vydavatelské činnosti probíhají soudní řízení. (Plánovanou publikaci o národních plemenech tedy ČSCH zatím nevydá.) Bylo řečeno, že chovatelé křepelek připravují založení speciální organizace, jež bude spadat přímo pod ÚOK CHD. Další jednání ÚOK CHD se bude konat ve středu 5. září 2012 v Hodoníně, a to v rámci CVMD.

     Uznávací řízení zcela nových kontrolovaných chovů a zájemců z řad stávajících bude provedeno přímo v chovech na náklady majitele. (Finanční podmínky uznávacího řízení byly schváleny na jednání ÚOK CHD č. 3/2010.) Nynější uznané chovy mají možnost se přihlásit k uznávacímu řízení také na CV v listopadu 2012 v Lysé nad Labem. Podmínky zůstávají stejné – šest kusů (slepice, perličky, křepelky) a čtyři kusy (krůty, husy, kachny, pižmovky).

     Byly podány informace k Evropské výstavě 2012 v Lipsku. Jako posuzovatelé drůbeže na EV byli delegováni Peter Žuffa a Ivan Pavel, náhradníkem bude Jaroslav Kalaš.

     Ing. František Šonka uvedl, že obdržel výzvu od předsedy ekonomické komise ÚV ČSCH. Účastníci jednání poté prokonzultovali rozpočet odbornosti chovatelů drůbeže.

     Zásadním bodem schůze bylo jednání s Ing. Alešem Bukovským z Klubu chovatelů českých slepic. Jednání navázalo na poradu, kterou ke genetickým zdrojům na 29. května 2012 svolal Výzkumný ústav živočišné výroby v Praze-Uhříněvsi. Bude ustanovena pracovní skupina ve složení: Ing. Aleš Bukovský, Milan Kosík, Ing. František Srp, Ivan Pavel, Pavel Hrubeš, Ing. František Šonka, Ing. Zdenka Soukupová, CSc. Pracovní skupina se každý rok po ukončení chovné sezóny sejde a vyhodnotí situaci v populaci českých slepic.

  • Nyní užívaná metodika chovu v drobnochovech bude nahrazena metodikou novou, kterou zpracuje ustanovená pracovní skupina.
  • V chovech českých slepic budou využita nejen zvířata ze stávajících chovů, ale i další drůbež ze zcela nových chovů (dočasně nebudou vyžadovány původy zvířat do druhé generace).
  • Zařazeni budou také vybrané slepice a kohouti dovezení z Ruska.
  • Zváží se i další využití MTSD Ústrašice, zatím se centrální líhnutí ponechává (chovatelům se příští rok vrátí všechna sexovaná zvířata, tedy i kohouti).
  • Na svodu zvířat vystaví každý chovatel svoje kohouty, teprve tam budou vybráni a zařazeni do chovů.
  • Chovatelé budou dodržovat pravidla (při líhnutí v chovech bude přesně stanoveno rozmezí, ve kterém proběhne líhnutí).
  • Počet chovatelů je nutno zvýšit minimálně na dvojnásobek.
  • Citlivě se bude zvažovat rovnováha mezi kvalitou exteriéru a výší užitkových vlastností.
  • Budou upraveny zásady na poskytování dotací pro genetické zdroje. Dotace bude přiznána na kmen (jeden kohout a maximálně devět slepic). Počet kmenů nebude limitován.

     Na pracovní jednání byl poté přizván Martin Kabát, DiS., generální sekretář ČSCH. Účastníci schůze vznesli dotaz, proč na zasedání ÚV ČSCH nebyl tlumočen závěr Ústřední konference delegátů odbornosti chovatelů drůbeže, aby nánožní kroužky pro drůbež mohly objednávat i chovatelské kluby, které mají v pořádku evidenční náležitosti. Martin Kabát, DiS. ubezpečil, že členové ÚV ČSCH mají zápisy ze všech jednání k dispozici. K této záležitosti ÚV ČSCH tajně hlasoval, objednávání kroužků bude i nadále probíhat pouze přes OO ČSCH. Dále Martin Kabát, DiS. vysvětlil, že plemenářská práce je plně na klubech, záležitost kroužků je však více věcí ekonomickou, proto o ní rozhoduje ÚV ČSCH. K objednávání kroužků následovala dlouhá diskuze, v níž především Ivan Pavel, předseda Sboru posuzovatelů drůbeže a předseda Klubu chovatelů českých hus, vysvětloval důvody, proč kluby provádějící plemenářskou práci potřebují přesnou evidenci s každoročně danou číselnou řadou kroužků. Účastníci jednání konstatovali, že názory odborností jsou přehlíženy. Dále upozornili na nesprávnost rozhodnutí o dvojích cenách kroužků a rodokmenů pro členy a nečleny ČSCH.

     Jednání bylo ukončeno v 18.00 hodin, usnesení tentokrát nebyla přijímána, závěry byly pouze doporučující.

 

                                                                   Ing. František Šonka, v.r.

                                                           předseda ÚOK chovatelů drůbeže

 

 

    

Zapsala: Eliška Stejskalová

Ověřovatel zápisu: Josef Vilhelm